Be­vá­sár­ló­köz­pon­t­ok har­minc éve

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Fló­ri­án Üz­let­köz­pont­tal kez­dő­dött a be­vá­sár­ló­köz­pont­ok im­már har­minc­éves ma­gyar­or­szá­gi tör­té­ne­te, ame­lyet a KSH friss ki­ad­vá­nya te­kin­tett át. A mo­dern bevásárlóhelyek lé­te­sí­té­sé­nek iga­zi fel­fu­tá­sa két év­ti­zed­del ké­sőbb kez­dő­dött. A be­vá­sár­ló­köz­pont­ok meg­je­le­né­se új ér­té­ke­sí­té­si és vá­sár­lá­si szo­ká­so­kat ho­no­sí­tott meg Ma­gyar­or­szá­gon.
A be­vá­sár­ló­köz­pont­ok fény­ko­ra 1998-tól szá­mí­tan­dó. Ab­ban az év­ben nyi­tot­ta meg ka­pu­it a leg­több – ti­zen­há­rom – be­vá­sár­ló­köz­pont.
2004-ben je­len­tek meg az outlet cen­te­rek, míg 2005-ben a sza­ko­so­dott be­vá­sár­ló­köz­pont­ok lép­tek szín­re. (Ez utób­bi ka­te­gó­ri­á­ba tar­to­zik a Max City Lak­be­ren­de­zé­si Be­vá­sár­ló­köz­pont.)
Az Auchan, a Cora, az Interspar, il­let­ve a Tesco ál­tal üze­mel­te­tett hi­per­mar­ke­tek szá­ma a ki­ad­vány zá­rá­sa­kor, 2005 vé­gén 91 volt. Kö­zü­lük 11 be­vá­sár­ló­köz­pont­ok­ban ta­lál­ha­tó.
Foly­ta­tó­dott a ha­zai kis­ke­res­ke­de­le­mi te­vé­keny­ség nagy alap­te­rü­le­tű lé­te­sít­mé­nyek­be kon­cent­rá­ló­dá­sá­nak fo­lya­ma­ta. Az év so­rán 10 be­vá­sár­ló­köz­pont és 15 hi­per­mar­ket nyílt meg Ma­gyar­or­szá­gon, ame­lyek­kel együtt az év vé­gé­re a lé­te­sít­mé­nyek­ben a ha­zai kis­ke­res­ke­del­mi üz­let­ál­lo­mány 4,1 szá­za­lé­ka, ös­­sze­sen 6,4 ezer kis­ke­res­ke­del­mi üz­let mű­kö­dött. A vizs­gált üz­le­tek el­adó­te­ré­nek ös­­sze­sí­tett alap­te­rü­le­te 2005 vé­gé­re 1,3 mil­lió négy­zet­mé­tert tett ki, ami az ös­­szes ha­zai kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek el­adó­te­ré­nek 9,3 szá­za­lé­kát je­len­tet­te. Kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ból va­ló ré­sze­se­dé­sük en­nél je­len­tő­sebb volt: 2005-ben 21 szá­za­lék­ra nőtt. Ez­zel 1189 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű for­gal­mat bo­nyo­lí­tot­tak le a be­vá­sár­ló­köz­pont­ok és hi­per­mar­ke­tek Ma­gyar­or­szá­gon.

Kapcsolódó cikkeink