Be­ol­vadt a PICK-be a Dél­hús

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

No­vem­ber 30-ával be­ol­vadt a Dél­hús Zrt. a PICK Sze­ged Zrt.-be. A tár­sa­ság PICK Sze­ged Zrt. né­ven mű­kö­dik to­vább. Az egy­be­ol­va­dás után a PICK Sze­ged költ­ség­ha­té­ko­nyab­ban, a pi­a­ci vál­to­zá­sok­ra ér­zé­ke­nyeb­ben tud mű­köd­ni. Egy sza­ko­so­dá­si fo­lya­mat is el­in­dul a cég négy gyá­rán be­lül: ter­mék­ka­te­gó­ri­ák te­kin­te­té­ben a pár­hu­za­mos­sá­go­kat meg­szün­te­tik; min­den egy­ség­nek meg­lesz a pro­fil­ja, ver­seny­ké­pes gyár­tó­ka­pa­ci­tás­sal.
A PICK Sze­ged Zrt. egye­sí­tett tár­sa­ság jegy­zett tő­ké­je 4 mil­li­árd fo­rint. A cég­cso­port 2006-ot az elő­ze­tes szá­mí­tá­sok sze­rint mint­egy 65 mil­li­árd fo­rint ár­be­vé­tel­lel zár­ta, amely az elő­ze­tes ter­vek­hez ké­pest is 4-5 mil­li­árd fo­rin­tos nö­ve­ke­dést je­lent.
A tranz­ak­ci­ó­val egy idő­ben a Délhús-Food Kft., az Inga-Délhús Kft., a Meat Szol­gál­ta­tó Kft., a Meat-transz Kft. és a Ringa Ke­res­ke­del­mi Kft. is be­ol­vad a PICK-be. Lét­szám­le­épí­tést nem ter­vez­nek, hi­szen a fú­zi­ó­tól a for­ga­lom, va­la­mint a ha­zai és az ex­port­pi­a­ci ré­sze­se­dé­sük nö­ve­ke­dé­sét vár­ják.

Kapcsolódó cikkeink