Be­mu­tat­ko­zott a Brnói Vá­sár­vá­ros

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Brnói Vá­sár­vá­rost nép­sze­rű­sí­tő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott már­ci­us 22-én a vá­sár­vá­ros ve­zér­igaz­ga­tó­ja, Jin Skrla, és a Cseh Köz­tár­sa­ság ma­gyar­or­szá­gi nagy­kö­ve­te, Jaromir Plisek. A vá­sár te­rü­le­tén ki­lenc klimatizált, WiFi (ká­bel nél­kü­li) adat­át­vi­te­li há­ló­zat­tal el­lá­tott csar­nok brut­tó 667 000 négy­zet­mé­ter ki­ál­lí­tá­si te­rü­let­tel, to­váb­bá 7000 par­ko­ló­hel­­lyel vár­ja a szak­em­be­re­ket. E ko­moly vá­sá­ri inf­rast­ruk­tú­rát éven­te mint­egy 12 500 ki­ál­lí­tó és 1,1 mil­lió lá­to­ga­tó ve­szi igény­be. A Brnói Vá­sár­vál­la­lat ár­be­vé­te­le 60 mil­lió euró volt 2006-ban. Leg­ké­sőbb 2009-re újabb, 15 500 négy­zet­mé­ter­nyi ki­ál­lí­tá­si te­rü­le­tet kí­ná­ló vá­sár­csar­nok meg­nyi­tá­sát ter­ve­zik.

Kapcsolódó cikkeink