Bé­ka­csók a kör­nye­ze­tért

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A né­me­tek eu­ró­pai tár­sa­ik­nál ke­vés­bé lel­ke­sed­nek a spon­ta­nei­­tá­sért az élel­mi­szer­bol­tok­ban. Bár az ára­kat fi­gye­lik, hi­szen ta­ka­ré­ko­sak, de in­kább az „ugyan­azon árért több ér­té­ket” el­vet ve­szik fi­gye­lem­be. Ezért tud­nak a disz­kon­tok mel­lett a szu­per­mar­ke­tek is erő­sek ma­rad­ni, prak­ti­kus el­ren­de­zé­sű el­adó­te­re­ik­kel, biz­ton­sá­gos, ma­gas mi­nő­sé­gű ter­mé­ke­ik­kel és a vá­sár­lók hű­sé­gét dí­ja­zó ak­ci­ó­ik­kal. Egyik leg­pa­ti­ná­sabb kép­vi­se­lő­jük a Kaiser’s, amely egy­re na­gyobb hang­súlyt fek­tet mind­eze­ken túl a kör­nye­zet­vé­de­lem­re is.Pon­to­san meg­ér­te­ni a fo­gyasz­tó szán­dé­kát, és ez­ál­tal ak­tív­vá ten­ni – ez a fő ten­ni­va­ló, így szól a düs­sel­dor­fi Mediaedge kom­mu­ni­ká­ci­ós ügy­nök­ség üze­ne­te. Az út az in­for­má­ció­szer­zés­től a meg­is­me­ré­sig ha­son­ló a tu­dás és meg­ér­tés kap­cso­la­tá­hoz, vall­ja a fo­gyasz­tói vi­sel­ke­dést és a ha­té­kony kom­mu­ni­ká­ci­ós le­he­tő­sé­ge­ket ta­nul­má­nyo­zó cég, amely­nek egyik ak­tu­á­lis fel­mé­ré­se sze­rint a né­met fo­gyasz­tók 45 szá­za­lé­ka ra­gasz­ko­dik élel­mi­szer-vá­sár­lás so­rán a bevásárlócetlihez.
Ez azt je­len­ti, hogy csu­pán alig több mint a né­me­tek fe­le él a spon­tán vá­sár­lás le­he­tő­sé­gé­vel. Ez­zel Né­met­or­szág a vá­sár­lói vi­sel­ke­dést mé­rő lis­tán or­szá­gon­kén­ti ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban elég há­tul kul­log: Fran­cia­or­szág­ban és Nagy-Bri­tan­ni­á­ban a meg­kér­de­zet­tek 76 szá­za­lé­ka, az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Auszt­rá­li­á­ban 75 szá­za­lé­ka dönt egy elő­re nem be­ter­ve­zett ter­mék meg­vá­sár­lá­sa mel­lett.

Be­széd­té­ma az ak­ció
A né­met vá­sár­lók en­nek meg­fe­le­lő ra­ci­o­na­li­tás­sal üd­vöz­lik az élel­mi­szer­bol­tok rek­lám­kí­ná­la­tát is: a ku­ta­tás so­rán vá­laszt adók két­har­ma­da sze­rint „szí­ve­sen lá­tott ki­egé­szí­tő esz­köz a bevásárlócetlihez”.
A fel­mé­ré­sek­ből az is ki­de­rül, hogy a né­me­tek át­la­go­san he­ti 2-3 al­ka­lom­mal vá­sá­rol­nak be, vá­sár­lá­sa­i­kat 50 szá­za­lék a lak­hely­éhez leg­kö­ze­lebb eső kis szu­per­mar­ket­ben, 40 szá­za­lék olyan nagy szu­per­mar­ke­t­ben, mint például a Neukauf, in­té­zi. Több­sé­gük az árak ér­té­ke­lé­sé­nek vi­szo­nyí­tá­si alap­ja­ként te­kin­ti, és „vé­le­mény­for­má­ló­nak” hasz­nál­ja a disz­kon­to­kat, mint az Aldi, Lidl vagy Plus. Jó egy­har­ma­duk el­au­tó­zik a Wal-Mart, Real vagy más hi­per­mar­ke­tek­be is, és min­den ne­gye­dik vá­sár­ló rend­sze­re­sen vesz élel­mi­szert a hét­vé­gi élel­mi­szer­pi­a­co­kon.
A meg­kér­de­zet­tek 40 szá­za­lé­ka el­is­mer­te, hogy az áru­há­zak ak­ci­ós aján­la­tai gya­ko­ri be­széd­té­má­ul szol­gál­nak tár­sa­sá­gá­ban. A ta­ka­ré­kos­sá­guk­ról hí­res né­met fo­gyasz­tók szí­ve­sen gyűj­tik a bol­tok be­vált­ha­tó, ak­ci­ós hű­ség­ku­pon­ja­it, bónuszpontjait is.

Egy köz­ked­velt élel­mi­szer­lánc
A Tengelmann vál­la­lat­cso­port tag­ja­ként mű­kö­dő, már 125 éves múlt­ra vissza­te­kin­tő Kaiser’s szu­per­mar­ket 750 fi­ók­vál­la­la­tá­val, 20 ezer al­kal­ma­zott­já­val és éves 2,5 mil­li­árd eurós for­gal­má­val Né­met­or­szág egyik je­len­tős élelmiszerboltláncává fej­lő­dött. Dön­tés­ho­zó­i­nak fi­lo­zó­fi­á­ja, hogy a ma vi­lág­szin­ten jel­lem­ző ke­mény ár­ver­seny sem­mi­képp sem me­het a mi­nő­ség ro­vá­sá­ra. A cég ezért el­ha­tá­ro­ló­dik az ár­ori­en­tált ver­sen­gés­től, és pro­fil­ja sze­rint az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem mi­nő­ség­szol­gál­ta­tó­já­nak tart­ja ma­gát. Ezért a bár­ki szá­má­ra kön­­nyen el­ér­he­tő he­lye­ken lét­re­ho­zott, szé­les áru­vá­lasz­ték­kal ren­del­ke­ző üz­le­te­ket a meg­bíz­ha­tó mi­nő­ség, és a több­nyi­re jó, pré­mi­um ter­mé­kek ese­té­ben az át­lag­nál drá­gább ár­fek­vés jel­lem­zi. A bol­tok el­ren­de­zé­se a prak­ti­kum­mal egy­be­kö­tött, ren­de­zett né­met íz­lés­vi­lá­got tük­rö­zi.

Csak a cím­ké­re kell fi­gyel­ni
Hogy hon­nan szár­maz­nak az élel­mi­sze­rek, és hány ké­zen át ju­tot­tak el a bol­tok pol­cá­ig: min­den egyes áru „élet­út­ja” kö­vet­he­tő­vé vált a QS-kontroll rend­szer se­gít­sé­gé­vel – ami vall­juk be, ma­gyar szem­mel néz­ve hi­he­tet­len. Az el­len­őr­zé­sen át­ju­tott ter­mé­ke­ken, te­hát hús­fé­lé­ken, tej­ter­mé­ke­ken vagy ép­pen zöld­sé­gen és gyü­möl­csön egy­aránt meg­ta­lál­ha­tó az iga­zo­ló mat­ri­ca, így ha a ve­vő már meg­ta­pasz­tal­ta, hogy mi­lyen elő­nyök­kel jár ilyen árut vá­sá­rol­ni, ak­kor egy­sze­rű­en vá­sár­lás­kor csak a mat­ri­cá­ra kell fi­gyel­ni.
A vál­la­lat sa­ját már­kás ter­mé­kek­kel is ren­del­ke­zik: az A&P, Naturkind, Birkenhof és a cég ne­vé­vel azo­nos, több ge­ne­rá­ció óta is­mert Kaiser’s ká­vé, amely­nek ki­zá­ró­la­gos for­gal­ma­zó­ja.
1997 óta Ber­lin és Mün­chen öve­ze­té­ben meg­ren­de­lés­re ki is szál­lít­ják a ve­vő ott­ho­ná­ba az igé­nyelt ter­mé­ke­ket. Ezt a szol­gál­ta­tást nem­csak interneten le­het igény­be ven­ni, mi­vel sok nyug­dí­jas ki­fo­gá­sol­ta, ha­nem te­le­fo­non vagy fa­xon is le­het ren­del­ni.
Ma­gyar­or­szá­gon is köz­is­mer­tek a Kaiser's cég kör­nye­zet­vé­del­mi fel­hí­vá­sá­nak szim­bó­lu­mai: a csó­ko­ló­zó bé­ka–tek­nős­bé­ka pá­ros. A cég a kör­nye­zet­vé­de­lem egyik út­tö­rő­je­ként már évek­kel ez­előtt igye­ke­zett rá­ven­ni vá­sár­ló­it, hogy a nej­lon­zacs­kók he­lyett tér­je­nek át a több­ször is hasz­nál­ha­tó tex­til­szaty­rok­ra, ame­lye­ket egy jobb mi­nő­sé­gű nej­lon­zacs­kó árá­ért le­het a pénz­tá­rak­nál meg­vá­sá­rol­ni.
T. I.

Kapcsolódó cikkeink