Az ol­csó son­ká­val nem stim­mel va­la­mi

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A már­kás és ma­gyar son­ka a jó son­ka. En­­nyi­ben le­het­ne ös­­sze­fog­lal­ni a Ma­gyar Hús­ipa­ros­ok Szö­vet­sé­gé­nek (Hús­szö­vet­ség) a hús­vét előt­ti vá­sár­lá­si idő­szak­ra vo­nat­ko­zó aján­lá­sát. A szö­vet­ség ál­lás­pont­ja azon­ban min­den­na­pi hús­vé­te­lek­re is vo­nat­ko­zik, mert ol­csóbb hús­nak, ha a le­ve nem is híg, mi­nő­sé­ge meg­kér­dő­je­lez­he­tő, élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi szem­pont­ból koc­ká­za­to­kat hor­doz­hat, és ál­ta­lá­ban szám­lái kö­rül sincs min­den a leg­na­gyobb rend­ben. Bő­sé­ges hús­kí­ná­lat­ból vá­lo­gat­hat­nak a fo­gyasz­tók a hús­vé­ti kí­ná­lat­ból. Az ár azon­ban mi­nő­sé­get is ta­kar. A Hús­szö­vet­ség tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a ha­gyo­má­nyos pa­raszt­son­ka ki­ló­já­nak 1150, a füs­tölt, kö­tö­zött la­poc­ká­nak 925, a füs­tölt, főtt, kö­tö­zött la­poc­ká­nak pe­dig 700 fo­rint kö­rül le­het az át­lag­ára. Berczik At­ti­la, a szö­vet­ség ügy­ve­ze­tő tit­ká­ra el­mond­ta: ha en­nél 20-30 szá­za­lék­kal ol­csób­ban kí­nál­ja va­la­ki a szó­ban for­gó ter­mé­ke­ket, már gya­nak­vás­ra ad­hat okot.
– Vagy mi­nő­sé­gi, vagy gyár­tás­tech­no­ló­gi­ai hi­bák ve­tőd­nek fel ese­tük­ben, vagy szám­lá­zá­si hi­á­nyos­sá­go­kat ta­lál­nak az el­len­őr­zé­sek so­rán. Te­hát rész­ben a fo­gyasz­tó is fe­le­lős azért, amit el­fo­gyaszt, és amit me­ge­tet­nek ve­le – mond­ta Éder Ta­más a Hús­szö­vet­ség el­nö­ke. Azok­nak, akik ezt el akar­ják ke­rül­ni, azt aján­lot­ta, vá­sá­rol­ja­nak a Hús­szö­vet­ség tag­ja­i­tól mi­nő­sé­gi, meg­bíz­ha­tó áru­kat.
Éder Ta­más – érint­ve a meg­szo­rí­tó cso­mag és az élel­mi­sze­rek áfa-eme­lé­sé­ből adó­dó ha­tá­so­kat is – a ked­ve­zőt­len gaz­da­sá­gi kö­rül­mé­nye­ket is meg­em­lí­tet­te. A pi­a­ci vi­szo­nyok mi­att a fo­gyasz­tás mint­egy öt­szá­za­lé­kos vis­­sza­esé­sé­re szá­mí­ta­nak idén a hús­ipar­ban te­vé­keny­ke­dő le­gá­lis vál­lal­ko­zá­sok.

Uni­ós je­len­ség a bi­za­lom­vesz­tés
A ke­res­ke­dők kész­ter­mék­im­port­ja el­ső­sor­ban nem a vá­lasz­ték bő­ví­té­sét, ha­nem a fel­vá­sár­lói árak le­tö­ré­sét szol­gál­ja. Míg a jobb mi­nő­sé­gű, már­ká­zott hús­vé­ti ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ma­gyar alap­anyag­ból ké­szül­nek, a ke­res­ke­del­mi már­kák több­sé­gé­hez im­port­alap­anya­got hasz­nál­nak. A szak­em­be­rek sze­rint az Eu­ró­pai Unió li­be­rá­lis ke­res­ke­del­mi gya­kor­la­tá­nak egyik há­tul­ütő­je, hogy az or­szág­ha­tár­okon el­len­őr­zés nél­kül le­het tag­or­szá­gi élel­mi­sze­re­ket szál­lí­ta­ni.
– Ma­gyar­or­szá­gon, az élel­mi­szer-el­len­őr­zé­sek so­rán, ta­valy 3500 ton­na élel­mi­szert sem­mi­sí­tet­tek meg, en­nek ti­ze­dét a hús­vé­ti sze­zon­ban ko­boz­ták el. Ös­­sze­ha­son­lí­tás­kép­pen: a ün­ne­pen 6000 ton­na húst, fő­ként füs­tölt hús­fé­le­sé­get vá­sá­ro­lunk. Az ös­­szes le­fog­lalt men­­nyi­ség egyéb­ként az or­szág éves élel­mi­szer-fo­gyasz­tá­sá­nak a 0,3 szá­za­lé­ka, ami nem ki­rí­vó men­­nyi­ség – mond­ta Süth Mik­lós or­szá­gos főállat­or­vos.
Az uni­ó­ban egyéb­ként óri­á­si a vá­sár­lók bi­za­lom­vesz­té­se: negy­ven­két szá­za­lé­kuk vé­le­ke­dik úgy, hogy az ál­ta­luk fo­gyasz­tott élel­mi­szer nem biz­ton­sá­gos, itt­hon en­nél va­ló­szí­nű­leg jobb a hely­zet.

Ér­de­mes volt Érd­re men­ni
Szin­tén a Hús­szö­vet­ség saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján szá­mol­tak be az ál­lat-egész­ség­ügyi ha­tó­ság szak­em­be­re­i­nek ko­moly si­ker­e­i­ről. A már­ci­us vé­gi nyil­vá­nos el­len­őr­zés so­rán előbb egy kis­pes­ti to­jás­üze­met vizs­gál­tak, ahol ki­sebb – a hely­szí­nen azon­nal kor­ri­gált – hi­á­nyos­sá­go­kon kí­vül min­dent rend­ben ta­lál­tak. Kő­bá­nyán, a Fe­hér úton a Céd­rus Csar­nok­pi­a­con hús, tej­ter­mék szak­bol­to­kat és más élel­mi­szert áru­sí­tó üz­le­te­ket vizs­gál­tak. Ha­jós Ádám bu­da­pes­ti és a Pest me­gyei főállatorvos csu­pán egyet­len hús­bol­tot em­lí­tett, ahol 50 ki­lo­gramm ser­tés­zsírt szak­sze­rűt­le­nül, rossz kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­rol­tak, ezért az fel­me­le­ge­dett, így el­ren­del­ték an­nak meg­sem­mi­sí­té­sét. A leg­na­gyobb fo­gást azon­ban nem a fő­vá­ros­ban, ha­nem Ér­den tet­ték a ha­tó­ság kép­vi­se­lői. Itt ugyan­is egy le­gá­li­san mű­kö­dő hús­bolt mö­gött egy il­le­gá­lis hús­üzem­re buk­kan­tak. Az ott ta­lált mint­egy hat má­zsa húst és hús­ké­szít­ményt le­fog­lal­ták és el­ren­del­ték az áru meg­sem­mi­sí­té­sét, és az egyéb hi­á­nyos­sá­gok mi­att a le­gá­li­san mű­kö­dő hús­üz­let vég­le­ges be­zá­rá­sát is.

Kapcsolódó cikkeink