Az inf­lá­ci­ós hul­lám te­te­jén

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az elem­zői vá­ra­ko­zá­sok­nak meg­fe­le­lő­en, az esz­ten­dő el­ső hó­nap­ja­i­ban az éves csúcs kö­ze­lé­be ke­rült a fo­gyasz­tói ár­emel­ke­dés di­na­mi­ká­ja. A KSH gyors­fel­mé­ré­se sze­rint feb­ru­ár­ban az egy­ha­vi át­la­gos fo­gyasz­tó­ár-emel­ke­dés 1,2 szá­za­lék volt, 2006. feb­ru­ár­hoz vi­szo­nyít­va pe­dig 8,8 szá­za­lék­kal nö­ve­ked­tek az árak. Idén az el­ső két hó­nap­ban át­la­go­san 8,3 szá­za­lék­kal vol­tak ma­ga­sab­bak az árak, mint az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­ban.
Egy hó­nap alatt az élel­mi­sze­rek árai 0,8 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. Nö­ve­ke­dett az idény­áras élel­mi­sze­rek (4,9 szá­za­lék), a szá­raz­tész­ta (2,3 szá­za­lék), a ke­nyér (1,6 szá­za­lék), a liszt (1,5 szá­za­lék), va­la­mint az ét­olaj (1,3 szá­za­lék) ára. Csök­kent vi­szont a ser­tés­hús (5,5 szá­za­lék) és a ser­tés­zsi­ra­dék (1,8 szá­za­lék) ára.
2006. feb­ru­ár­hoz vi­szo­nyít­va az élel­mi­sze­rek árai az át­la­gos­nál na­gyobb mér­ték­ben, 12,8 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. Ezen be­lül je­len­tő­sen drá­gult a cu­kor 25,6, az idény­áras élel­mi­sze­rek 24,3, a liszt 24,2 és a pék­sü­te­mé­nyek 22,8 szá­za­lék­kal, míg a ser­tés­zsi­ra­dék ára öt szá­za­lék­kal csök­kent.
A me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek ter­me­lői­ár-szint­je 2007 ja­nu­ár­já­ban 14,3 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett az elő­ző év ja­nu­ár­já­hoz vi­szo­nyít­va. Ezen be­lül a nö­vé­nyi ter­mé­kek ár­szín­vo­na­la 25,9 szá­za­lék­kal, az élő ál­la­to­ké és ál­la­ti ter­mé­ke­ké há­rom szá­za­lék­kal emel­ke­dett.
A zöld­ség­fé­lék ára 11,2 szá­za­lék­kal, a gyü­mölcs­fé­lé­ké 24,7 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg 2006 el­ső hó­nap­já­nak ár­szín­vo­na­lát.

Kapcsolódó cikkeink