Az ét­te­rem, mint be­szál­lí­tó

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Lo­gisz­ti­kai szem­pont­ból egy ét­te­rem ti­pi­kus vég­fel­hasz­ná­ló: a be­szál­lí­tott alap­anya­got fel­dol­go­zás után nem szál­lít­ják to­vább, csak a hul­la­dék és a gön­gyö­leg el­tá­vo­lí­tá­sá­ról kell gon­dos­kod­ni. Ki­vé­te­lek ter­mé­sze­te­sen akad­nak. A mo­bil és elekt­ro­ni­kus kom­mu­ni­ká­ció elő­re­tö­ré­sé­vel egy­re nép­sze­rűb­bé vált a ház­hoz szál­lí­tás. Eb­ben a szeg­mens­ben ko­ráb­ban csak a pizzériák, kí­nai bü­fék, gyors­ét­ter­mek vol­tak je­len, de ma már egy­re több ha­gyo­má­nyos ét­te­rem­től is ren­del­he­tünk te­le­fo­non vagy interneten. Ez ko­moly ki­hí­vást je­lent az ét­te­rem üze­mel­te­tő­i­nek, hisz tu­laj­don­kép­pen egy cso­mag­lo­gisz­ti­kai cég fel­ada­ta­it vál­lal­ják ma­guk­ra: meg kell ol­da­ni­uk a call-center mű­köd­te­té­sét, a cso­ma­go­lást, a ki­szál­lí­tást, kap­cso­lat­tar­tást a fu­tá­rok­kal stb.

Kapcsolódó cikkeink