Az észt mil­li­omo­sok klub­já­ban a Tör­ley

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet, azon túl, hogy meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­je a ha­zai pezs­gő­pi­ac­nak, fo­lya­ma­to­san erő­sí­ti ex­port­pi­a­ca­it is. Az idén 125. szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lő pezs­gő­pin­cé­szet a vi­lág szá­mos or­szá­gá­ba, köz­tük a rend­szer­vál­tás óta gaz­da­sá­gi­lag fo­lya­ma­to­san fej­lő­dő Észt­or­szág­ba is el­jut­tat­ja ter­mé­ke­it. Észt­or­szág­ban meg­kö­ze­lí­tő­leg ti­zen­öt éve fo­lya­ma­to­san kap­ha­tók és él­vez­he­tők a Tör­ley pezs­gő­csa­lád ter­mé­kei. Az ér­té­ke­sí­tés fo­lya­ma­to­san nő, ta­valy hat­van­szá­za­lé­kos volt bő­vü­lés, így nem cso­da, ha a Tör­ley a bal­ti or­szág­ban, akár csak ha­zánk­ban, ve­ze­tő sze­re­pet tölt be a pezs­gő­pi­a­con. A ve­ze­tő po­zí­ci­ót és a fo­lya­ma­tos fej­lő­dést iga­zi ün­nep ko­ro­náz­ta meg ta­valy év vé­gén, ami­kor a Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet ki­szál­lí­tot­ta Észt­or­szág­ba az egymilliomodik Tör­ley pezs­gőt.
A Tör­ley ezt a ki­emel­ke­dő si­kert egy át­adá­si ce­re­mó­ni­á­val ün­ne­pel­te meg de­cem­ber 28-án a tal­lin­ni ma­gyar nagy­kö­vet­sé­gen. Az észt fő­vá­ros­ban a Tör­ley észt­or­szá­gi im­por­tő­ré­nek igaz­ga­tó­ja, Cson­ka Já­nos ad­ta át jel­ké­pe­sen – a he­lyi saj­tó és a nagy­kö­vet­ség meg­hí­vot­ta­i­nak je­len­lét­ében – a tal­lin­ni ma­gyar nagy­kö­vet­ség ide­ig­le­nes ügy­vi­vő­jé­nek, Nagy Esz­ter­nek az egymilliomodik üveg Tör­ley pezs­gőt.

Kapcsolódó cikkeink