Az el­kö­te­le­zett­ség hos­­szú táv­ra szól

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Gráf Jó­zsef ag­rár­mi­nisz­ter sor­ra jár­ja a ke­res­ke­del­mi lán­co­kat. A Metro ve­ze­tő­i­nek meg­hí­vá­sá­ra március 8-án az új­já­é­pí­tett bu­da­ör­si áru­ház­ban sze­mé­lye­sen is meg­ta­pasz­tal­hat­ta, hogy mind a zöld­ség-gyü­mölcs, mind a friss hús és hús­ké­szít­mé­nyek, tej és tej­ter­mé­kek, és más áru­cso­por­tok­ban a Metro mi­nő­sé­gi ter­mé­kek­kel szol­gál­ja ki pro­fi ve­vő­it. Az áru­ház egyút­tal ösz­tön­zi a ma­gyar ter­mé­kek ér­té­ke­sí­té­sét és tá­mo­gat­ja a füg­get­len élel­mi­szer-kis­ke­res­ke­dő­ket, hi­szen hos­­szú ­tá­von el­kö­te­le­zett a ma­gyar ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sa iránt, és kész szo­ros együtt­mű­kö­dés­re a ha­tó­sá­gok­kal a tisz­tes­sé­ges élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem ér­de­ké­ben.
– A mai ta­lál­ko­zó Gráf mi­nisz­ter úr­ral nagy­sze­rű al­ka­lom ar­ra, hogy ki­fe­jez­zük el­kö­te­le­zett­sé­gün­ket az élel­mi­szer­-biz­ton­ság és -hi­giénia, va­la­mint a vá­sár­lók vé­del­me ér­de­ké­ben tett kö­zös erő­fe­szí­té­se­kért – nyi­lat­koz­za Harald Fraszczak, a Metro Cash & Carry ma­gyar­or­szá­gi ve­zér­igaz­ga­tó­ja.
A Metro eb­ben az év­ben új sa­ját már­kát kez­dett for­gal­maz­ni CORVINUS né­ven. E már­ka­név alatt a vá­sár­lók ha­gyo­má­nyo­san ma­gyar húskészítményeket, tej­ter­mé­ke­ket, saj­to­kat ta­lál­hat­nak, ame­lye­ket he­lyi be­szál­lí­tók gyár­ta­nak. Ez­zel a már­ka­név­vel áp­ri­lis­tól már pá­lin­kát is ta­lál­hat­nak a pol­con a vá­sár­lók. A ma­gyar Metro Cash & Carry ezt a ma­gyar már­kát a nem­zet­kö­zi há­ló­zat 28 or­szá­gá­ban is be kí­ván­ja ve­zet­ni. A már­ka be­mu­ta­tá­sá­ra kíváló al­kal­mat nyújt majd a má­ju­si Metro Tra­de Fa­ir, ahol az áru­há­zak kö­zel 1000 be­szer­ző­je fog ta­lál­koz­ni.

Kapcsolódó cikkeink