Az elekt­ro­mos­sá­gé a jö­vő a ro­var­el­le­nes harc­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ha van FMCG-kategória, amely­nek hasz­ná­ra vá­lik a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés, ak­kor az a ro­var­ir­tó­ké. Ke­ve­sebb hi­deg – több ro­var, jó pél­da er­re a ta­va­lyi év. Azon­ban az el­adá­sok fej­lő­dé­sét hi­ba len­ne pusz­tán Aigner Szi­lárd­ra fog­ni. A mo­der­nebb elekt­ro­mos ro­var­ri­asz­tók las­san, de biz­to­san ve­szik el a te­ret az ae­ro­szo­los ter­mé­kek­től, és már kültérre is lé­tez­nek in­no­va­tí­vabb meg­ol­dá­sok a ke­nés­nél.A ha­gyo­mány nagy úr a ro­var­ir­tó sze­rek kö­zött is, mi­vel az el­adá­sok kö­zel fe­lét még min­dig a spray ad­ja. Ám a pi­ac haj­tó­ere­je im­már – a re­pü­lő ro­va­rok el­len fo­lya­ma­tos vé­del­met biz­to­sí­tó – elekt­ro­mos szeg­mens, amely­nek fej­lő­dé­se az S.C. Johnson ál­tal ren­del­ke­zé­sünk­re bo­csá­tott MEMBR ada­tok alap­ján 2006. már­ci­us–ok­tó­ber kö­zött (az elő­ző év ha­son­ló pe­ri­ó­du­sá­hoz vi­szo­nyít­va) 43 szá­za­lé­kos volt ér­ték­ben.
– A tel­jes „ro­var­el­le­nes” pi­ac a 2005-ös sze­zon­hoz ké­pest 20 szá­za­lé­kos fej­lő­dést mu­ta­tott ta­valy. Az elekt­ro­mos ké­szü­lé­ke­ken be­lül di­na­mi­ku­san nőtt mind a lap­kás, mind a fo­lya­dé­kos szeg­mens. To­váb­bi nö­vek­vő ka­te­gó­ri­ák a mászórovar-csapdák, il­let­ve a kül­té­ri meg­ol­dá­sok, spi­rá­lok – kö­zöl to­váb­bi alap­ada­to­kat 2006-ról Masz­lag Jú­lia, az S.C. Johnson Kft. tra­de mar­ke­ting me­ne­dzse­re.
– Nyugat-Európában az el­adá­sok már igen­csak el­to­lód­tak az elekt­ro­mos szeg­mens fe­lé – árul­ja el Tremmel Nó­ra, a Guaber Hun­ga­ry Kft. mar­ke­ting­me­ne­dzse­re. – A jö­vő­ben Ma­gyar­or­szá­gon is ha­son­ló vál­to­zás vár­ha­tó. A Vape kü­lön szív­ügy­ének te­kin­ti ezt, hi­szen szlo­ge­nünk a Ba­rát­sá­gos vé­de­lem, amely épp azon ala­pul, hogy mi­nél ke­ve­sebb ká­ros ha­tó­anya­got bo­csás­sunk ki. Rá­adá­sul a Vape ne­vé­hez fű­ző­dik az elekt­ro­mos ro­var­ir­tó/ri­asz­tó ké­szü­lék ki­fej­lesz­té­se.

Egy füst alatt nem le­het
Az el­adá­si csa­tor­nák kö­zül két – mé­ret­ben, pro­fil­ban – tel­je­sen el­té­rő bolt­tí­pus: a ve­gyi­áru-szak­üz­le­tek és a hi­per­mar­ke­tek erő­söd­tek a Nielsen-adatok sze­rint. En­nek oka, hogy fel­is­mer­ték a sze­zo­ná­lis ter­mé­kek­ben rej­lő le­he­tő­sé­ge­ket, így pol­ci meg­je­le­nés­ben, má­sod­la­gos ki­he­lye­zé­sek­ben és az ár­ak­ci­ók­ban is ki­emel­ten ke­ze­lik a ter­mék­kört.
A disz­kon­tok itt azért sem tud­nak an­­nyi­ra erő­sek len­ni, mi­vel üz­let­po­li­ti­ká­juk­ból adó­dó­an nem dol­goz­nak fo­lya­ma­tos és szé­les vá­lasz­ték­kal a sze­zo­ná­lis ka­te­gó­ri­ák ese­té­ben – ki­zá­ró­lag a pi­ac­ve­ze­tő már­ka kulcs­ter­mé­ke­i­vel. A ro­var­ir­tók pi­a­cán vi­szont az igé­nyek meg­le­he­tő­sen sok­ré­tű­ek és vál­to­za­to­sak. Má­sik ol­dal­ról jó le­he­tő­sé­gek rej­le­nek az al­ter­na­tív el­adá­si csa­tor­nák­ban – a Vape pél­dá­ul kap­ha­tó volt ta­valy az összes Electro World áru­ház­ban és MOL-kutaknál is.
Az ir­tó­sze­rek sze­zon­ja egy ilyen eny­he tél után, mint az idei volt, már ja­vá­ban tart, és ha a nyár is a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés je­gyé­ben te­lik el, egé­szen ok­tó­be­rig el­hú­zód­hat.

„In­tel­li­gens” ké­szü­lé­kek
Az S.C. Johnson mind a ro­var­ir­tó, mind a ro­var­ri­asz­tó ka­te­gó­ri­á­ban for­gal­maz ter­mé­ke­ket vi­lág­szer­te, előb­bi­e­ket Raid, a ri­asz­tó­sze­re­ket pe­dig Off! és Autan már­ka­ne­vek alatt. Ma­gyar­or­szá­gon a 2006-os év­ben is meg­tar­tot­ta pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját a ro­var­ir­tók és -ri­asztók pi­a­cán, ér­ték­ben.
A Raid szé­les vá­lasz­té­ká­ból ki­eme­lés­re kí­ván­ko­zik a Raid Re­pü­lő­ro­var-ir­tó ae­ro­szol 400 mil­li­li­te­res ki­sze­re­lé­se, il­let­ve a hos­­szabb ha­tó­ide­jű, az el­len­ál­lóbb re­pü­lő ro­va­rok­kal szem­ben akár 8 órán át vé­del­met biz­to­sí­tó Raid Max. A mászórovar-irtó szeg­mens­ben pe­dig a Raid Han­gya­csap­da és Mászórovar-irtó kap­ják a leg­na­gyobb fó­kuszt.
A cég for­ra­dal­mi új­don­sá­ga az ele­gáns Raid légy- és szú­nyog­ir­tó elekt­ro­mos ko­rong ké­szü­lék, amely nap­köz­ben a le­gyek, éj­sza­ka pe­dig a szú­nyo­gok el­len biz­to­sít vé­del­met. Az el­szí­ne­ző­dő jel­ző­gomb fi­gyel­mez­tet az után­töl­tő cse­ré­jé­re.
– A Raid elekt­ro­mos fo­lya­dé­kos ké­szü­lék­be egy új, il­la­to­sí­tott után­töl­tőt is pi­ac­ra do­bunk – szá­mol be az idei sze­zon to­váb­bi új­don­sá­ga­i­ról Masz­lag Jú­lia. – A moly­ir­tó szeg­mens­ben be­ve­zet­jük a Raid Protection 4 év­szak ter­mé­ket, amely kü­lön­bö­ző il­lat- és for­ma­va­ri­á­ci­ó­val há­rom­ha­von­ta em­lé­kez­te­ti a vá­sár­ló­kat a moly­ir­tó cse­ré­jé­re. Meg­je­le­nik a feromontartalmú, nem mér­ge­ző ha­tó­anya­gú Raid Élel­mi­szer­moly ter­mé­künk is, amely a kony­ha­szek­ré­nyek­ben, spájz­ban tá­rolt élel­mi­sze­rek­ben meg­te­le­pe­dő mo­lyok­tól se­gít meg­sza­ba­dul­ni.
Meg­újul a szú­nyo­gok és kul­lan­csok tá­vol­tar­tá­sá­ra ki­fej­lesz­tett ri­asz­tó­sze­rek cso­ma­go­lá­sa is.
A Vape leg­na­gyobb in­no­vá­ci­ó­ja – ame­lyért ta­valy Olasz­or­szág­ban az év ter­mé­ke dí­jat is meg­kap­ta – az Open Air kül­té­ri ro­var­ri­asz­tó spray. A fű­re kör­be­per­me­tez­ve fo­lya­ma­to­san pá­ro­log, így 8 órán át tá­vol tart­ja a szú­nyo­go­kat, ro­va­ro­kat.
A fej­lesz­tés a bőr­re fúj­ha­tó ter­mé­kek kö­ré­ben sem áll le: a Vape Derm Herbal ter­mék­csa­lád fo­lya­ma­to­san bő­vül. A ter­mé­kek bőr- és kör­nye­zet­ba­rá­tok, citronella-, eukaliptuszkivonattal.
In­no­vá­ci­ó­i­nak kö­szön­he­tő­en a Vape ta­valy meg­dup­láz­ta az elő­ző év­hez vi­szo­nyí­tott for­gal­mát, árul­ja el Tremmel Nó­ra.
– Minden főbb ka­te­gó­ri­á­ban ott va­gyunk, 25-fé­le ter­mék­kel nyúj­tunk meg­ol­dást a kü­lön­bö­ző tí­pu­sú ro­va­rok ir­tá­sá­ban/ri­asz­tá­sá­ban. Idén ar­ra he­lyez­zük a hang­súlyt, hogy mi­nél több ter­mék vég­re ma­gyar cso­ma­go­lás­sal je­len­jen meg.
Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink