Az alap már meg­van, jö­het az ext­ra

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ma már jól el­lá­tot­tak a ház­tar­tá­sok mo­dern kis- és nagy­gé­pek­kel, ezért a vá­sár­lás fő mo­tí­vu­ma a mi­nő­ség­ug­rás. Az ár­köz­pon­tú szem­lé­let te­hát itt még gyor­sab­ban hát­tér­be szo­rul, mint az FMCG-piacon, jel­zik a pi­a­ci sze­rep­lők. To­ka­ji Zsolt mar­ke­ting­me­ne­dzser tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a Metro Ke­res­ke­del­mi Kft. ál­tal for­gal­ma­zott ter­mé­kek a fel­ső kö­zép­ka­te­gó­ria szeg­men­sé­be tar­toz­nak. A ter­mé­kek irán­ti ér­dek­lő­dés ál­lan­dó­nak mond­ha­tó. Ez vé­le­mé­nyük sze­rint nagy­részt a ma­gas ár-ér­ték arány­nak kö­szön­he­tő. Mi­vel a gé­pek meg­bíz­ha­tó mi­nő­sé­gű­ek, a vá­sár­lók ko­ráb­bi egy­ol­da­lú­an ár­köz­pon­tú szem­lé­le­tét fel­vált­ja a hos­­szú tá­vú gon­dol­ko­dás, és haj­lan­dó­ak töb­bet ál­doz­ni a ma­ga­sabb mi­nő­sé­gért. A vá­sár­lá­si szán­dék ál­ta­lá­ban bő­ví­tés­sel vagy az ol­csóbb, gyen­gébb mi­nő­sé­gű ter­mé­kek cse­ré­jé­vel függ ös­­sze, és a ter­mé­kek ki­vá­lasz­tá­sá­nál a leg­főbb szem­pont az, hogy a ve­vők olyan be­ren­de­zé­sek­hez jus­sa­nak hoz­zá el­fo­gad­ha­tó áron, ame­lyek a nor­mál hasz­ná­la­ti ide­jü­kön be­lül nem igé­nyel­nek ja­ví­tást, ál­lan­dó kar­ban­tar­tást, eset­leg cse­rét.

Egy­re ke­re­set­teb­bek a bü­fé­gé­pek
– A vá­sár­lók sze­ret­nek min­den­hez egy he­lyen hoz­zá­jut­ni, és ez­ál­tal él­ni a men­­nyi­sé­gi ked­vez­mény le­he­tő­sé­gé­vel – mond­ta To­ka­ji Zsolt, ez­zel tá­maszt­va alá a Metro ke­res­ke­del­mi po­li­ti­ká­ját.
Ugyan­ak­kor be­szá­molt ar­ról is, hogy a ven­dég­lá­tó-ipa­ri gé­pek, be­ren­de­zé­sek szé­les szor­ti­ment­je spe­ci­á­lis igé­nye­ket is ki­elé­gít, ezért el­en­ged­he­tet­len a ve­vők ma­gas szin­tű tá­jé­koz­ta­tá­sa, igé­nye­ik fel­mé­ré­se és a ta­nács­adás. Ezért egy­részt szin­te le­he­tet­len, más­részt vi­szont nem is ér­de­mes nagy kész­le­tet rak­tá­ron tar­ta­ni.
Új ten­den­ci­a­ként em­lí­tet­te, hogy egy­re ke­re­set­teb­bek a bü­fé-, il­let­ve kis ven­dég­lá­tó-ipa­ri gé­pek, be­ren­de­zé­sek, va­la­mint a ma­ga­sabb mi­nő­sé­gi ka­te­gó­ri­át kép­vi­se­lő ter­mé­kek. Az igé­nyek ve­vőn­ként kü­lön­böz­nek, ugyan­ak­kor nem jel­lem­ző az úgy­ne­ve­zett di­vat­ter­mé­kek meg­je­le­né­se és tö­me­ges vá­sár­lá­sa.

Fon­tos a de­sign is
A Phi­lips ház­tar­tá­si kis­gép- és szép­ség­ápo­lás-rész­le­ge ál­tal for­gal­ma­zott ter­mé­ke­ket az aláb­bi fő cso­por­tok­ba le­het so­rol­ni. Szép­ség­ápo­lás: bo­rot­va, haj­vá­gó, sza­káll­vá­gó, epilátor, női bo­rot­va, haj­szá­rí­tó, haj­for­má­zó. Kony­hai ké­szü­lé­kek: kony­hai ro­bot­gép, ké­zi mi­xer, botmixer, tur­mix, gyü­mölcs­cent­ri­fu­ga, mér­leg, ke­nyér­pi­rí­tó, víz­for­ra­ló, olaj­sü­tő, ká­vé­fő­ző. Ház­tar­tá­si ké­szü­lé­kek: por­szí­vó, ta­ka­rí­tó­gép, mor­zsa­por­szí­vó, sző­nyeg­sep­rű, gő­zö­lős va­sa­ló, nagy­nyo­má­sú gőz­ál­lo­más, szo­lá­ri­um infralámpa.
Szöllősy Ág­nes customer mar­ke­ting manager el­mon­dá­sa sze­rint a Phi­lips kis­gé­pek és szép­ség­ápo­lá­si cik­kek ér­té­ke­sí­té­sé­nek fő csa­tor­ná­i­nak a szak­ke­res­ke­dé­sek és a hi­per­mar­ke­tek mű­sza­ki osz­tá­lyai szá­mí­ta­nak. A fel­ső ka­te­gó­ri­ás mű­sza­ki ter­mé­kek ese­té­ben a for­ga­lom el­ső­sor­ban a szak­ke­res­ke­dé­sek­re kon­cent­rá­ló­dik, ugyan­is a ter­mé­kek­hez kap­cso­ló­dó rész­le­tes in­for­má­ci­ót a vá­sár­lók itt biz­to­san meg­kap­ják. Ál­ta­lá­nos­ság­ban el­mond­ha­tó az is, hogy a mű­sza­ki cik­kek cse­ré­jé­re el­ső­sor­ban a ko­ráb­bi ter­mék meg­hi­bá­so­dá­sa mi­att van szük­ség. De fon­tos té­nye­ző még a meg­je­le­nés is. Bi­zo­nyos kony­hai ter­mé­kek ese­té­ben most már az is fon­tos, hogy jól mu­tas­son a kony­ha pult­ján, ahol rend­sze­rint tá­rol­ják.
A Phi­lips egyéb­ként fo­lya­ma­to­san fej­lesz­ti ter­mé­ke­it. Nagy hang­súlyt fek­tet a fo­gyasz­tói igé­nyek­nek, el­vá­rá­sok­nak iga­zán meg­fe­le­lő ter­mé­kek­re, for­mák­ra. A fo­gyasz­tói szo­ká­sok is vál­toz­nak, jel­lem­ző, hogy né­hány év­vel ez­előtt a va­sa­ló­ér­té­ke­sí­té­sen be­lül fon­tos részt kép­vi­selt a nem gő­zö­lős va­sa­ló. Má­ra ez a ka­te­gó­ria szin­te tel­je­sen el­tűnt a pol­cok­ról.
Cz. P.

Kapcsolódó cikkeink