Auszt­ria

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Auszt­ria a har­ma­dik leg­na­gyobb ex­port- és a ne­gye­dik leg­je­len­tő­sebb im­port­pi­a­cunk. Ag­rár­ke­res­ke­del­mi kap­cso­la­ta­ink mind­két te­kin­tet­ben fej­lőd­tek ta­valy: a kö­zel 297 mil­lió eurós ex­port 10, a 183 mil­lió eurós im­port pe­dig 20 szá­za­lék­kal több az elő­ző évi­nél.Ba­rom­fi és rep­ce a ki­vi­tel élén
Az ex­port sa­rok­kö­vei a 30 mil­lió eurós, 12 ezer ton­nás ba­rom­fi­hús-kon­tin­gens, a 33,5 mil­lió eurós ár­be­vé­telt je­len­tő, 148 ezer ton­na rep­ce, a 40 szá­za­lék­kal bő­vü­lő, 18 mil­lió eurós gyü­mölcs­lé, és a csak­nem meg­há­rom­szo­ro­zó­dó, 19,5 mil­lió euró be­vé­telt ho­zó, mint­egy 29 ezer ton­nás cu­kor­men­­nyi­ség. Nö­vek­vő té­tel­ként je­le­nik még meg a mér­le­gen a 12 mil­lió eurós ár­be­vé­telt ho­zó, 116 ezer ton­nás bú­za­ex­port, va­la­mint a 15 mil­lió eurós for­gal­mú, mint­egy 137 ezer ton­nás ku­ko­ri­ca­ex­port.
Az oszt­rák im­port­ban hú­zó­ter­mé­ket meg­le­he­tő­sen ne­héz ta­lál­ni. Ki­emel­he­tő té­telt a ká­vé­im­port, a mar­ha- és ser­tés­hús, a cu­kor és az ás­vány­víz je­lent.

Kapcsolódó cikkeink