Át(sz)épülnek a Metro áru­há­zak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ta­valy év vé­gén ke­rült sor az el­ső át­épí­tett Metro áru­ház új­bó­li át­adá­sá­ra Bu­da­ör­sön. A ter­vek sze­rint a kö­vet­ke­ző évek­ben mind­egyik áru­ház meg­szé­pül. A vál­to­zás­nak kö­szön­he­tő­en az 500 négy­zet­mé­ter­rel bő­vült bu­da­ör­si áru­ház­ban pél­dá­ul át­la­go­san 50 szá­za­lék­kal nőtt az áru­cso­por­tok kí­ná­la­ta.
Az el­adó­tér meg­nö­ve­lé­sén túl sok újí­tást is be­ve­ze­tett a Cash & Carry lánc. Pél­dá­ul: ter­mék­in­for­má­ci­ók fel­tün­te­té­se az egy­sze­rű ös­­sze­ha­son­lít­ha­tó­sá­gért; meg­fog­ha­tó, ki­pró­bál­ha­tó áru­min­ták; ön­ki­szol­gá­lás­ra al­kal­mas áru­kész­let; a leg­ke­re­set­tebb ter­mé­kek rak­la­pon pre­zen­tál­va, nö­vel­ve az át­lát­ha­tó­sá­got és a kész­le­tek el­ér­he­tő­sé­gét. A ve­vő­ket a kí­vánt ter­mék meg­ta­lá­lá­sá­ban in­for­má­ci­ós pul­tok, egy­ér­tel­mű jel­zé­sek is se­gí­tik.

Kapcsolódó cikkeink