Át­fo­gó nye­re­mény­já­ték után az Iglo

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Mint­egy 30 ezer fo­gyasz­tót si­ke­rült ak­ti­vi­zál­ni az Iglo már­ka el­ső ma­gyar­or­szá­gi SMS ala­pú nye­re­mény­já­té­ká­val, 2006 utol­só 4 hó­nap­já­ban – áll a ha­zai for­gal­ma­zó Globus Kon­zerv­ipa­ri NyRt. köz­le­mé­nyé­ben. A nye­re­mény­já­ték alatt több mint két­mil­lió – egye­di kód­dal el­lá­tott – promóciós mat­ri­ca ke­rült min­den ta­sak Iglo zöld­ség­re. A kam­pányt ok­tó­ber­ben tv- és saj­tó­hir­de­té­sek tá­mo­gat­ták, va­la­mint a kam­pány tel­jes idő­tar­ta­ma alatt bol­ti el­adás­ösz­tön­ző esz­kö­zök és online microsite is se­gí­tet­te a nép­sze­rű­sí­tést, ahol fo­lya­ma­to­san nyomon ­követhető volt a promóció.
A kam­pány cél­ja az Iglo zöld­sé­gek vá­sár­lá­si gya­ko­ri­sá­gá­nak nö­ve­lé­se volt, ez­zel erő­sít­ve to­vább az egyéb­ként is erős őszi sze­zont.

Kapcsolódó cikkeink