Arany­kár­tya – túl exk­lu­zív?

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A Ma­gyar­or­szá­gon élő arany- és pla­ti­na­kár­tyás ügy­fe­lek a plasz­tik­kal igény­be ve­he­tő szol­gál­ta­tá­so­kat túl exk­lu­zív­nak és tá­vo­li­nak tart­ják, in­kább a min­den­nap­ok­ban is hasz­nál­ha­tó, prak­ti­kus ked­vez­mé­nye­ket sze­ret­né­nek – leg­alább­is ez de­rül ki a MasterCard 2006 vé­gén el­vég­zett re­gi­o­ná­lis ku­ta­tá­sá­ból.– Na­gyon fon­tos­nak tar­tot­tuk a ku­ta­tás el­vég­zé­sét, hi­szen az utób­bi évek társ-, már­ka- és affinitykártya-kibocsátásai meg­mu­tat­ták, mi­lyen lé­nye­ges sze­re­pet ját­sza­nak a spe­ci­á­lis cso­por­tok­ra sza­bott ked­vez­mé­nyek a plasz­tik si­ke­ré­ben – emel­te ki Gauder Mi­lán, a MasterCard Europe ki­emelt ügy­fél­kap­cso­la­ti me­ne­dzse­re.
A ha­zai arany- és pla­ti­na­kár­tya-bir­to­ko­sok ará­nya egy­elő­re nem kö­ze­lí­ti meg az uni­ós át­la­got. A Ma­gyar Nem­ze­ti Bank ada­tai sze­rint a pré­mi­um kár­tyás ügy­fe­lek ará­nya a tel­jes MasterCard-portfólión be­lül Ma­gyar­or­szá­gon mind­ös­­sze 1 szá­za­lék, szem­ben az Eu­ró­pai Uni­ó­ban je­len­leg mért 15 szá­za­lék­kal.

Kapcsolódó cikkeink