Alig is­mert a vá­sár­lá­si böjt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ke­ve­sen hal­lot­tak ró­la, és még ke­ve­seb­ben hisz­nek az ér­tel­mé­ben – ez de­rült ki a „Ne Vá­sá­rolj Sem­mit!” nap­ról 2007 ja­nu­ár­já­ban ké­szí­tett ma­gyar­or­szá­gi fel­mé­rés­ből. A Ne Vá­sá­rolj Sem­mit! nap­nak Ma­gyar­or­szá­gon im­már hét­éves ha­gyo­má­nya van. A GfK Hun­gá­ria a Tu­da­tos Vá­sár­lók Egye­sü­le­té­vel együtt­mű­köd­ve 1000 főt kér­de­zett meg ar­ról, hogy hal­lott-e a no­vem­ber vé­gi egy­na­pos „vá­sár­lá­si böjt­ről”, és men­­nyi­re tart­ják jó öt­let­nek a kez­de­mé­nye­zést.
A fel­mé­rés ered­mé­nyei sze­rint a meg­kér­de­zet­tek­nek csu­pán mint­egy ne­gye­de hal­lott er­ről a nap­ról, ám e cso­port­nak is több mint fe­le fe­les­le­ges­nek tart­ja a kez­de­mé­nye­zést, mert nem hisz ab­ban, hogy bár­mi ha­tá­sa le­het.

Kapcsolódó cikkeink