Aki válaszol:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Dr. Nagy Már­ta
el­nök­he­lyet­tes
Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal
A 2006. jú­ni­us 1-jén ha­tály­ba lé­pett ke­res­ke­del­mi tör­vény ér­tel­mé­ben a je­len­tős pi­a­ci erő­vel ren­del­ke­ző ke­res­ke­dők fe­lett a vis­­sza­élé­sek­kel kap­cso­la­tos fel­ügye­le­tet a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal a ver­seny­tör­vény­ben fog­lalt el­já­rá­si sza­bá­lyok al­kal­ma­zá­sá­val vég­zi oly mó­don, hogy el­já­rá­sa­i­ban az erő­fö­lén­­nyel va­ló vis­­sza­élés ti­lal­má­nak sza­bá­lya meg­sér­té­se ese­tén irány­adó ren­del­ke­zé­se­ket al­kal­maz­za. A ha­tály­ba­lé­pés óta egy el­já­rás in­dult sa­ját ész­le­lés alap­ján, a be­je­len­té­sek szá­ma pe­dig rend­kí­vül cse­kély. Az utób­bi mö­gött rej­lő okok ki­vizs­gá­lá­sa cél­já­ból a GVH egy ve­vői erő té­má­jú ku­ta­tást vé­gez­tet el a kö­zel­jö­vő­ben, amely­re pá­lyá­za­tot is ki­írt, il­let­ve a győz­tes részt­ve­vő­vel már meg is kez­dőd­tek az egyez­te­té­sek.

Ed­dig egy el­já­rás in­dult a tör­vény alap­ján
A ke­res­ke­del­mi tör­vény alap­ján in­dult egyet­len el­já­rás gyö­ke­re az volt, hogy a GVH ész­lel­te: a Tesco-Global Áru­há­zak ZRt. 2005 ta­va­szá­tól je­len­tős mér­ték­ben meg­vál­toz­tat­ta az ad­dig al­kal­ma­zott polcszervizrendszerét. A be­szál­lí­tók ál­tal ed­dig igény­be vett 40-50 cég 6 merchandiser tár­sa­ság­ra va­ló csök­ken­té­se, és a csak ezen vál­lal­ko­zá­so­kon ke­resz­tü­li polc­fel­töl­té­si szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­li le­he­tő­sé­ge szá­mos, a be­szál­lí­tó­kat hát­rá­nyo­san érin­tő gya­kor­la­tot je­lent, amely­nek in­do­kolt­sá­ga ag­gá­lyo­kat vet fel. A GVH ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló in­for­má­ci­ók sze­rint a ko­ráb­ban be­ve­ze­tett polcszervizrendszert a ke­res­ke­del­mi tör­vény ha­tály­ba­lé­pés­ét (2006. jú­ni­us 1.) kö­ve­tő­en is vál­to­zat­la­nul al­kal­maz­za a Tesco. A Tesco ezen ma­ga­tar­tá­sa a GVH sze­rint va­ló­szí­nű­sít­he­tő­en meg­sér­tet­te a ke­res­ke­del­mi tör­vényt, amely sze­rint ti­los a be­szál­lí­tó­val szem­ben a je­len­tős pi­a­ci erő­vel va­ló vis­­sza­élés, így kü­lö­nö­sen ti­los har­ma­dik sze­mély vagy a ke­res­ke­dő sa­ját kü­lön szol­gál­ta­tó­ja igény­be­vé­tel­ének in­do­ko­lat­lan rá­kény­sze­rí­té­se a be­szál­lí­tók­ra. Ez az el­já­rás je­len­leg van fo­lya­mat­ban.

Zöld út az eti­kai kó­dex­nek
A ke­res­ke­del­mi tör­vény sze­rin­ti je­len­tős pi­a­ci erő­vel ren­del­ke­ző vál­lal­ko­zá­so­kat a tör­vény kö­te­le­zi ar­ra, hogy a be­szál­lí­tók­kal va­ló kap­cso­la­ta­ik­ban a tisz­tes­sé­ges ke­res­ke­del­mi gya­kor­la­to­kat al­kal­maz­zák, al­kos­sák meg az eze­ket tar­tal­ma­zó eti­kai kó­de­xet, va­la­mint ala­kít­sák ki az al­kal­ma­zan­dó el­já­rás­ren­det. A GVH-hoz a tör­vény ha­tály­ba­lé­pés­ét kö­ve­tő hat hó­na­pon be­lül, az­az 2006. de­cem­ber 1-jé­ig kel­lett a fen­ti vál­lal­ko­zá­sok­nak jó­vá­ha­gyás­ra be­nyúj­ta­ni a tör­vé­nyi kö­te­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­nek meg­fe­le­lő eti­kai kó­de­xü­ket.
Az Or­szá­gos Ke­res­ke­del­mi Szö­vet­ség a kó­de­xet alá­író, tör­vé­nyi kö­te­le­zett­sé­gük­nek ele­get te­vő, je­len­tős pi­a­ci erő­vel ren­del­ke­ző vál­la­la­tok kép­vi­se­lő­je­ként 2006. no­vem­ber 9-én nyúj­tot­ta be ké­rel­mét a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal­hoz az OKSZ ál­tal 2006. jú­li­us 4-én ki­adott Ke­res­ke­del­mi Eti­kai Kó­dex jó­vá­ha­gyá­sára.
A kó­de­xet – más vál­la­la­tok mel­lett – a je­len­tős pi­a­ci erő­vel ren­del­ke­ző ke­res­ke­del­mi vál­la­la­tok kö­zül az Auchan Ma­gyar­or­szág Kft., a Cora Ma­gyar Hi­per­mar­ket Kft, a Csemege-Match Ke­res­ke­del­mi Zrt., a Metro Hol­ding Hun­ga­ry Ke­res­ke­del­mi Kft., a Plus Élel­mi­szer Disz­kont Kft., a Penny Market Kft., a Pro­fi Ma­gyar­or­szág Ke­res­ke­del­mi Zrt., a Re­ál Hun­gá­ria Élel­mi­szer Zrt., a Spar Ma­gyar­or­szág Ke­res­ke­del­mi Kft., va­la­mint a Tesco-Global Ma­gyar­or­szág Rt. fo­gad­ták el és ír­ták alá.

Ta­pasz­ta­lat­gyűj­tést kér a GVH
A GVH 2007. de­cem­ber 31-ig ter­je­dő idő­szak­ra jó­vá­hagy­ta a Ke­res­ke­del­mi Eti­kai Kó­de­xet, de fenn­tar­tot­ta a le­he­tő­sé­get a to­váb­bi be­avat­ko­zás­ra, te­kin­tet­tel ar­ra, hogy az ér­de­mi ér­té­ke­lés csak a gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok bir­to­kában le­het­sé­ges mind az eti­kai sza­bá­lyok tar­tal­má­nak, rész­le­te­zett­sé­gé­nek, mind az eti­kai tes­tü­let tag­jai de­le­gá­lá­si rend­jé­nek és az el­já­rás­rend al­kal­mas­sá­gá­nak kér­dés­kö­ré­ben. Mind­ezek mi­att a vál­la­la­tok 2007. szep­tem­ber vé­gé­ig szer­zett kez­de­ti ta­pasz­ta­la­ta­i­ról és al­kal­ma­zá­si gya­kor­la­tá­ról, ered­mé­nye­i­ről, az eset­le­ges prob­lé­mák­ról be kell be­szá­mol­ni a GVH-nak. A GVH egyút­tal fel­kér­te a ke­res­ke­del­mi eti­kai bi­zott­sá­got is, hogy az ad­dig ös­­sze­gyű­lő ész­re­vé­te­le­ket, ta­pasz­ta­la­ta­it és ja­vas­la­ta­it 2007. no­vem­ber vé­gé­ig jut­tas­sa el a GVH-hoz, hogy mind­ezek is­me­re­té­ben a kó­dex szük­sé­ges kor­rek­ci­ó­ját kez­de­mé­nyez­ni le­hes­sen.
A GVH fel­kér­te a be­szál­lí­tó­kat, va­la­mint azok kép­vi­se­lő­it és ér­dek-kép­vi­se­le­ti szer­ve­ze­te­it is, hogy a Ke­res­ke­del­mi Eti­kai Kó­dex­nek a je­len­tős pi­a­ci, ve­vői erő­vel ren­del­ke­ző ke­res­ke­del­mi vál­la­la­tok be­szál­lí­tók­kal szem­be­ni ma­ga­tar­tá­si sza­bá­lyai al­kal­ma­zá­sá­val és al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­la­ta­i­kat, ész­re­vé­te­le­i­ket, vé­le­mé­nyü­ket és ja­vas­la­ta­i­kat jut­tas­sák el a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal­hoz is.

Pár­be­széd ro­va­tunk fő cél­ja, hogy ak­tu­á­lis kér­dé­sek­ről kér­dez­zék a szak­ma ne­ves kép­vi­se­lői egy­mást. A kö­vet­ke­ző szám­ban Dr. Nagy Márta, a Gazdasági Ver­seny­hivatal elnök­he­lyet­tese te­szi fel kér­dé­sét.

Kapcsolódó cikkeink