Aki válaszol:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Boródi At­ti­la
ügy­ve­ze­tő el­nök,
Élel­mi­szer-fel­dol­go­zók Or­szá­gos Szö­vet­sé­ge
A Ma­gyar­or­szá­gon is kö­te­le­ző eu­ró­pai 178/2002/EK ren­de­let, va­la­mint a ma­gyar élel­mi­szer­jog sze­rint az élel­mi­szer­lánc min­den sze­rep­lő­je (ter­me­lő, fel­dol­go­zó és ke­res­ke­dő egy­aránt) fe­le­lős­ség­gel tar­to­zik azért, hogy mit ad el és mit vá­sá­rol, és mind­egyik sze­rep­lő­nek ren­del­kez­nie kell olyan rend­sze­rek­kel, hogy a ter­mék nyo­mon kö­vet­he­tő le­gyen a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lő­től a fo­gyasz­tó asz­ta­lá­ig. Ez ma­nap­ság már az élel­mi­szer­lánc al­fá­ja és ómegája, amely kö­te­le­zett­ség alól nincs fel­men­tés vagy ki­vé­tel. Ha a ter­mék­lánc sze­rep­lő­je nem fe­lel meg ezek­nek a kö­ve­tel­mé­nyek­nek, ak­kor meg­sér­ti a vo­nat­ko­zó ren­de­le­te­ket. A ma­gyar tár­sa­sá­gi jog vagy az adó­jog ele­mi el­vá­rá­sa pe­dig az, hogy bár­mely üz­le­ti kap­cso­lat lé­te­sí­té­se­kor a fe­lek­nek meg kell győ­ződ­ni­ük ar­ról, hogy a má­sik le­gá­li­san, jog­sze­rű­en foly­tat­ja-e a te­vé­keny­sé­gét.
Min­den sze­rep­lő­nek ki kell elé­gí­te­nie eze­ket a kö­ve­tel­mé­nye­ket, így egy­ér­tel­mű: a ke­res­ke­dő fe­le­lős­sé­ge, hogy tő­le mi ke­rül a fo­gyasz­tó ko­sa­rá­ba, és eh­hez ki­től és mit vá­sá­rol. Egye­di hi­bák ki­vé­te­le­sen le­het­sé­ge­sek, de rend­sze­res, nagy lép­té­kű mi­nő­sé­gi hi­bák nem for­dul­hat­nak elő. Egye­di hi­bák ese­té­ben pe­dig azon­na­li és ha­té­kony, au­to­ma­ti­kus be­avat­ko­zá­son ala­pu­ló krí­zisin­téz­ke­dé­sek­re van szük­ség!

Ket­tős mér­ce?
A nagy ha­zai ke­res­ke­del­mi lán­cok tisz­tá­ban van­nak ezek­kel az elő­írá­sok­kal. A gyár­tók­tól mint be­szál­lí­tók­tól, jo­go­san meg is kö­ve­te­lik a mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­sze­rek meg­lét­ét, a nyo­mon kö­ve­tés biz­to­sí­tá­sát. Sőt in­do­ko­lat­la­nul gyak­ran még azt is, hogy a ha­zai gyár­tó­nál már ren­del­ke­zés­re ál­ló ta­nú­sí­tás mel­lett pár­hu­za­mo­san a ke­res­ke­del­mi lánc ál­tal pre­fe­rált ta­nú­sí­tó in­té­zet is vé­gez­ze el a vo­nat­ko­zó rend­sze­rek el­len­őr­zé­sét. A ma­gyar­or­szá­gi élel­mi­szer-elő­ál­lí­tók így éven­te sok tíz­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek pót­ló­la­go­san a ta­nú­sí­tó cé­gek szá­má­ra. Hang­sú­lyo­zom, hogy sok­szor fe­les­le­ge­sen. A gyár­tók­nál meg­lé­vő rend­sze­rek ha­tó­kö­re az im­port­ból be­szer­zett alap­anyag­ok­ra és kész­ter­mé­kek­re is ki­ter­jed. Ha a ha­zai gyár­tó mint be­szál­lí­tó nem ren­del­ke­zik a ke­res­ke­dő ál­tal meg­kí­vánt ta­nú­sí­tás­sal, a ke­res­ke­dő nem is ve­szi át az árut.
Az élel­mi­szer­pi­a­con je­lent­ke­ző bot­rá­nyok csak­nem ki­zá­ró­la­go­san az im­portter­mé­kek­kel kap­cso­la­to­sak. A fo­gyasz­tó­val szem­ben ál­ló ke­res­ke­dő eze­ket az im­portélel­mi­sze­re­ket ál­ta­lá­ban nem köz­vet­le­nül a gyár­tó­tól vá­sá­rol­ja, ha­nem köz­ve­tí­tő ke­res­ke­del­mi part­ne­rek­től, ame­lyek eset­leg nem is ren­del­kez­nek a tör­vé­nyi­leg elő­írt és mű­kö­dő mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­sze­rek­kel. Más­kép­pen fo­gal­maz­va: olyan rend­sze­rek­kel, ame­lyek ga­ran­tál­ják a ki­fo­gás­ta­lan élel­mi­szer-­mi­nő­sé­get. Ezek­ben az ese­tek­ben ezért kü­lö­nö­sen in­do­kolt a be­szál­lí­tó mi­nő­sí­té­se, mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si és nyomon követési rend­sze­ré­nek ta­nú­sí­tá­sa.
Va­ló­szí­nű­sít­he­tő azon­ban, hogy a fo­gyasz­tó­kat ki­szol­gá­ló ke­res­ke­dők, ke­res­ke­del­mi lán­cok egy ré­sze – tisz­te­let a ki­vé­te­lek­nek – nem ugyan­azt kö­ve­te­li meg a sok­szor koc­ká­za­tos im­por­tot le­bo­nyo­lí­tó ke­res­ke­del­mi be­szál­lí­tók­tól, mint a ha­zai gyár­tók­tól. Mi­ért gon­dol­juk ezt? Mert csak­is ez le­het a hi­bák for­rá­sa!

A ha­zai gyár­tó­kat ajánl­juk
A be­szál­lí­tó­nál jól mű­kö­dő mi­nő­ség­biz­to­sí­tás és nyo­mon kö­vet­he­tő­ség meg­lé­te ese­tén az át­ve­vő­nek nem is kell min­den egyes ter­mé­ket egye­di­leg el­len­őriz­nie. A be­szál­lí­tó­nál al­kal­ma­zott rend­szer ha­té­kony mű­kö­dé­se ön­ma­gá­ban ga­ran­cia ar­ra, hogy a fo­gyasz­tó ki­fo­gás­ta­lan mi­nő­sé­gű élel­mi­sze­rek­hez jus­son, és amen­­nyi­ben ki­vé­tel­kép­pen mi­nő­sé­gi vagy élel­mi­szer­-biz­ton­sá­gi prob­lé­mák for­dul­nak elő, mód le­gyen az azon­na­li in­téz­ke­dés­re a kö­vet­kez­mé­nyek el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben. A rend­szer sa­ját ma­ga szű­ri ki az el­fo­gad­ha­tat­lan ter­mé­ke­ket, és szük­ség ese­tén ön­sza­bá­lyo­zó mód­on ön­ma­ga in­téz­ke­dik a ter­mé­kek üz­le­tek­ből va­ló vis­­sza­hí­vá­sá­ról.
A nagy­ke­res­ke­dő­kön ke­resz­tül tör­té­nő im­port ese­té­ben na­gyobb a koc­ká­zat. Itt még az is cél­sze­rű, hogy a ve­vő al­ka­lom­sze­rű­en leel­len­őriz­ze: a be­szál­lí­tó­nál a rend­szer jól mű­kö­dik-e? Er­re szol­gál­nak a ve­vő­nél, a ke­res­ke­dő­nél is meg­lé­vő mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­sze­rek.
A sza­bály és aján­lás egy­sze­rű: csak­is meg­bíz­ha­tó be­szál­lí­tók­tól vá­sá­rol­junk! És ne te­gyünk ki­vé­te­le­ket.
A ke­res­ke­dők le­he­tő­ség sze­rint a gyár­tó­tól köz­vet­le­nül vá­sá­rol­ja­nak! A meg­bíz­ha­tó gyár­tók ga­ran­tál­tan ren­del­kez­nek mi­nő­ség­ta­nú­sí­tá­si rend­sze­rek­kel. A ma­gyar­or­szá­gi gyár­tók pe­dig még kö­ze­lebb is van­nak. Ez­úton is ajánl­juk a meg­bíz­ha­tó ha­zai gyár­tó­kat!
Per­sze a ga­ran­tált jó mi­nő­ség­nek költ­sé­gei is van­nak. A ha­tal­mas pi­a­ci ver­seny el­le­né­re is ajánl­juk, hogy a ke­res­ke­dők ne csak az ár­ra kon­cent­rál­ja­nak, ha­nem a mi­nő­ség­re is. Ál­ta­lá­ban az ol­csó ter­mék na­gyobb koc­ká­zat­tal is jár, és nem csak a fo­gyasz­tó­nak, ha­nem a ke­res­ke­dő­nek is.
Ki­vá­ló rend­sze­rek mű­köd­nek a nem­zet­kö­zi lán­cok anya­or­szá­ga­i­ban mű­kö­dő cé­gek­nél, ezért ér­de­mes azo­kat a ta­pasz­ta­la­to­kat is meg­is­mer­ni és át­ven­ni, mert fel­té­te­lez­he­tő, hogy ott előbb­re jár­nak. Mi­ért? A nyu­ga­ti fo­gyasz­tók nem, vagy sok­kal ke­vés­bé fo­gad­ják el a mi­nő­sé­gi ki­fo­gá­so­kat. Ugyan­így be­csül­jük meg a ha­zai fo­gyasz­tó­kat is!
Min­den­faj­ta pár­be­szé­det, esz­me­cse­rét a gyár­tók és a ke­res­ke­dők kö­zött tá­mo­ga­tunk, és eh­hez a szö­vet­sé­günk min­den­kor ren­del­ke­zés­re is áll.
Hasz­nos­nak tar­ta­nánk a köl­csö­nö­sen tu­do­má­sunk­ra ju­tott nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­la­tok át­adá­sát az élel­mi­szer­-biz­ton­ság­gal kap­cso­la­to­san, to­váb­bá a köl­csö­nös és gyors in­for­má­ció­cse­rét, amen­­nyi­ben tag­vál­la­la­ta­ink vis­­sza­élé­sek­kel ta­lál­koz­nak a ma­gyar pi­a­con.
Szí­ve­sen bo­csát­juk a ke­res­ke­dők ren­del­ke­zé­sé­re a ha­zai gyár­tók­nál ren­del­ke­zés­re ál­ló leg­jobb mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si és nyo­mon kö­ve­té­si rend­sze­rek ta­pasz­ta­la­ta­it is. Az élel­mi­szer-­biz­ton­ság kér­dé­sé­ben szö­vet­sé­ge­ink ép­pen már­ci­us­ban ren­dez­nek kö­zö­sen egy kon­fe­ren­ci­át Bu­da­pes­ten.
Nem il­lú­zió a nagy vo­lu­me­nű ha­mi­sí­tott ter­mé­kek ki­szű­ré­se. A rend­szer­szem­lé­let és an­nak kon­zek­vens al­kal­ma­zá­sa a meg­ol­dás! És ami nagy­sze­rű: eb­ben az eset­ben még ha­tó­ság, „rend­őr” sem kell a jó mű­kö­dés­hez!

Pár­be­széd ro­va­tunk fő cél­ja, hogy ak­tu­á­lis kér­dé­sek­ről kér­dez­zék a szak­ma ne­ves kép­vi­se­lői egy­mást. A kö­vet­ke­ző szám­ban Boródi Attila, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szö­vet­ségének el­nö­ke te­szi fel kér­dé­sét.

Kapcsolódó cikkeink