Aki válaszol:

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

Feiner Ferenc
elnök, Országos Kereskedelmi Szövetség
A meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek ál­tal a ke­res­ke­dők­re óri­á­si nyo­más ne­he­ze­dik, a vá­sár­lók ré­szé­ről is, s nem ke­vés­bé a be­szál­lí­tók ol­da­lá­ról is, a sa­ját gaz­dál­ko­dá­si le­he­tő­sé­ge­ik­ről nem is be­szél­ve.
A meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek egy ré­sze már „él”. En­nek ha­tá­sá­ra 2006 utol­só ne­gyed­év­ében le­fé­ke­ző­dik a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom ko­ráb­bi nö­ve­ke­dé­se, 2007-ben pe­dig az ér­té­ke­sí­tés vo­lu­me­ne akár 4-5 szá­za­lék­kal is vis­­sza­es­het, a re­ál­jö­ve­del­mek csök­ke­né­se mi­att. A ke­res­ke­dők az­zal szá­mol­nak, hogy 2006 leg­vé­gén, el­ső­sor­ban de­cem­ber­ben, a meg­szo­rí­tá­sok el­le­né­re ös­­szes­sé­gé­ben azért még erő­sebb lesz a for­ga­lom. A vá­sár­lók min­den tar­ta­lé­ku­kat moz­gó­sít­ják ka­rá­csony­ra.
A ke­res­ke­dők ki­lá­tá­sa­it a 2007-es esz­ten­dő ha­tá­roz­za meg. Az év ele­jén egyéb­ként is vis­­sza­esik a kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­tés nagy­sá­ga a de­cem­be­ri nagy ki­köl­te­ke­zé­se­ket kö­ve­tő­en, a meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek össz­tü­ze leg­he­ve­seb­ben ek­kor zú­dul a pi­ac­ra. A vá­sár­lók kö­zül azok, akik jö­ve­del­me tel­jes egé­szé­ben na­pi lét­fenn­tar­tá­suk­ra megy el, ke­ve­seb­bet fog­nak vá­sá­rol­ni az üz­le­tek­ben. A vá­sár­lók több­sé­ge ala­po­sab­ban meg­né­zi az ár­cé­du­lát, és az ol­csóbb ter­mé­ket ve­szi le a polc­ról. Ta­ka­ré­kos­kod­hat a vá­sár­ló úgy is, hogy kü­lön­fé­le ipar­cik­kek kö­ré­ben (ru­há­zat, kü­lön­bö­ző tar­tós mű­sza­ki cik­kek, bú­tor) ké­sőbb­re ha­laszt­ja vá­sár­lá­sát. Kis ré­szük pe­dig ugyan­úgy fog köl­te­kez­ni, mint ed­dig.
Saj­ná­la­tos mó­don az­zal is szá­mol­ni kell, hogy a vá­sár­lá­sok egy ré­sze a szer­ve­zett ke­res­ke­de­lem csa­tor­ná­it meg­ke­rül­ve pró­bál ta­ka­ré­kos­kod­ni ki­adá­sa­i­ban. Az OKSZ meg­íté­lé­se sze­rint ed­dig is óri­á­si ká­ro­kat okoz­tak az en­ge­dély nél­kü­li áru­sok és az elő­írá­so­kat min­den­ben meg­sze­gő ázsi­ai pi­a­cok. A szö­vet­ség együtt­mű­kö­dik az érin­tett ál­la­mi szer­ve­ze­tek­kel a sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­ban. Szá­mol­nia kell a ke­res­ke­dők­nek a jö­vő évi 7 százalék kö­rü­li inf­lá­ció, a ma­gas jegy­ban­ki alap­ka­mat és a fo­rint ma még ne­he­zen elő­re­ve­tít­he­tő ár­fo­lyam­vál­to­zá­sá­nak kö­vet­kez­mé­nye­i­vel is.
A ke­res­ke­dő­nek a kö­vet­ke­ző esz­tendőben – bízva abban, hogy 2008-ban már nem lesz to­váb­bi vis­­sza­esés, majd új­ra nö­ve­ke­dés­nek in­dul a pi­ac – fel kell mér­nie, hogy a vál­lal­ko­zás vá­sár­lói kö­ré­ben mi­lyen ke­res­let­vál­to­zás vár­ha­tó. Ez már leg­alább rész­ben lát­ha­tó, hi­szen egyes ter­me­lői árak, va­la­mint az élel­mi­sze­rek for­gal­mi adó­já­nak szep­tem­be­ri eme­lé­sé­nek kö­vet­kez­té­ben a fo­gyasz­tói árak nőt­tek. El­kép­zel­he­tő, hogy a be­ru­há­zá­sok, a há­ló­zat­fej­lesz­tés üte­mét felül kell vizs­gál­ni, le­áll­ni azon­ban koc­ká­za­tos is le­het, hi­szen a pi­ac 1-2 éves meg­tor­pa­ná­sa hos­­szú tá­von már más meg­íté­lést je­lent.
Je­len­tős a ke­res­ke­de­lem élő­mun­ka- igé­nye, ezért ala­pos mér­le­ge­lést igé­nyel a mun­ka­erő-gaz­dál­ko­dás. A há­roméves mi­ni­mál­bér-kö­ve­tel­mény, kü­lö­nö­sen a szak­kép­zet­tek kö­te­le­ző több­le­te sú­lyos te­her, hi­szen pon­to­san a meg­tor­pa­nás idő­szak­ára esik. Mó­do­sí­tás hi­á­nyá­ban a ke­res­ke­de­lem­ben ed­dig fo­lya­ma­to­san nö­vek­vő al­kal­ma­zot­ti lét­szám csök­ken­ni fog, több te­rü­le­ten el­bo­csá­tá­sok vár­ha­tók.
A ke­res­ke­de­lem­ben az el­múlt évek­ben a kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­tő­he­lyek szá­ma 165-166 ezer kö­rül moz­gott. Az éles ver­seny kö­vet­kez­té­ben ezen be­lül az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem­ben 3-4 év alatt hoz­zá­ve­tő­leg 10 szá­za­lék­kal csök­kent az ér­té­ke­sí­tő­he­lyek szá­ma.
Ne­héz lesz a kis üz­le­tek sor­sa, a ver­seny­ből ki­szo­ru­lók szá­ma nö­ve­ked­het. El­ső­sor­ban a kö­zös tár­su­lá­sok­hoz csat­la­ko­zás je­lent­het ki­utat, to­váb­bá a pi­a­ci ré­se­ken ke­resz­tül a sza­ko­so­dás. A kis üz­let elő­nye to­vább­ra is a la­kó­he­lyi kö­zel­ség, a vá­sár­lók ala­pos is­me­re­te és a sze­mé­lyes ki­szol­gá­lás. A tő­ke­hi­ány azon­ban vég­ze­tes is le­het, ezért a kis­vál­lal­ko­zás­ok­nak át kell ér­té­kel­ni­ük költ­ség­gaz­dál­ko­dá­su­kat.
A ke­res­ke­dők­nek a szál­lí­tók­kal is szo­ro­san együtt kell mű­köd­ni­ük a vál­to­zó ke­res­let fel­mé­ré­sé­ben és a le­het­sé­ges pi­a­ci moz­gás­tér ki­ala­kí­tá­sá­ban, ez kö­zös ér­dek. A ke­res­ke­dő szá­má­ra a túl­élés egyik zá­lo­ga a jó szál­lí­tói kap­cso­lat.
A SPAR az el­múlt 15 év­ben tu­da­to­san és ered­mé­nye­sen kép­vi­sel­te a meg­bíz­ha­tó mi­nő­ség­re, szé­les vá­lasz­ték­ra és ki­vá­ló ke­­reske­del­mi kul­tú­rá­ra, szak­tu­dás­ra épü­lő cég­­fi­lo­zó­fi­á­ját. Et­től a to­váb­bi­ak­ban sem kí­ván el­tér­ni, hi­szen az igé­nyes­ség ki­fi­ze­tő­dő.
A meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek nyo­mán a vá­sár­lók egy ré­sze min­den bi­zon­­nyal ár­ér­zé­ke­nyebb lesz. A SPAR Cso­port üz­le­te­i­ben azon­ban ed­dig is, min­den vá­sár­lói ré­teg szá­má­ra meg­ta­lál­ha­tó­ak vol­tak áru­cso­por­ton­ként a leg­ked­ve­zőbb árak. Az ár­ver­senyt te­kint­ve jó mi­nő­sé­gű sa­ját már­kás ter­mé­ke­ink for­gal­má­nak to­váb­bi nö­ve­ke­dé­sé­vel szá­mo­lunk.
A vá­sár­lók kö­ré­ben vég­zett füg­get­len fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják, hogy pon­to­san a SPAR, az INTERSPAR és a Kaiser’s ese­té­ben jel­lem­ző a fo­gyasz­tók át­la­gon fe­lü­li el­kö­te­le­zett­sé­ge, hű­sé­ge a meg­bíz­ha­tó név mel­lett. Kö­szön­he­tő ez an­nak is, hogy a cég szá­má­ra el­sőd­le­ges az élel­mi­szer­-biz­ton­ság.
Az el­kö­vet­ke­ző évek­ben a SPAR foly­tat­ja je­len­tős ex­pan­zi­ó­ját, és to­váb­bi be­ru­há­zá­so­kat ter­vez lo­gisz­ti­kai té­ren, va­la­mint to­vább bő­ví­ti ta­valy át­adott, sa­ját hús­üzem­ét, a meg­növekedett vá­sár­lói igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re.

Pár­be­széd ro­va­tunk fő cél­ja, hogy ak­tu­á­lis kér­dé­sek­ről kér­dez­zék a szak­ma ne­ves kép­vi­se­lői egy­mást. A kö­vet­ke­ző szám­ban Fein­er Pé­ter, az OKSZ el­nö­ke, a SPAR Ma­gyar­or­szág igaz­ga­tó­sá­gá­nak el­nö­ke te­szi fel kér­dé­sét.

Kapcsolódó cikkeink