Aki kérdez:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Dr. Boródi At­ti­la
ügy­ve­ze­tő el­nök,
Élel­mi­szer-fel­dol­go­zók Or­szá­gos Szö­vet­sé­ge
Az új ke­res­ke­del­mi tör­vény meg­osz­tot­ta a szak­mai kö­rö­ket. A vár­ha­tó ha­tá­sá­val kap­cso­lat­ban vol­tak op­ti­mis­ta és pes­­szi­mis­ta vé­le­mé­nyek is, de az élet­be­lé­pés­ét kö­ve­tő gya­kor­la­tot il­le­tő­en ko­moly vá­ra­ko­zás ala­kult ki. Mi­lye­nek te­hát a ke­res­ke­del­mi tör­vén­­nyel kap­cso­la­tos el­ső gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok?

Kapcsolódó cikkeink