Aki kérdez:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Feiner Pé­ter
el­nök, Or­szá­gos Ke­res­ke­del­mi Szö­vet­ség
Az el­múlt idő­szak­ban a szak­mát (gyár­tót és ke­res­ke­dőt egy­aránt) ta­lán a leg­in­kább a M.E.G.A. Trade-ügy kap­csán ki­rob­bant bot­rány fog­lal­koz­tat­ta. A saj­tó­ban és a kü­lön­bö­ző ren­dez­vé­nye­ken is fo­lya­ma­to­san té­ma volt, hogy a ke­res­ke­dők men­­nyi­ben hi­báz­tat­ha­tók az ügy kap­csán, il­let­ve men­­nyi­re kell le­gye­nek fel­ké­szül­ve az ilyen és eh­hez ha­son­ló bű­nö­zők tá­ma­dá­sa­i­ra. A ke­res­ke­dők nem el­len­őr­ző ha­tó­sá­gok, nem ren­del­kez­nek sem esz­kö­zök­kel, sem jo­go­sít­vá­nyok­kal ar­ra, hogy a csa­ló­kat le­buk­tas­sák. A ha­mi­sí­tott ter­mé­ke­ket lát­va ir­re­á­lis az az el­kép­ze­lés, hogy az üz­le­tek, rak­tá­rak áru­át­ve­vői a nagy vo­lu­me­nű ha­mi­sí­tott ter­mé­ke­ket ki­szűr­jék.
Vé­le­mé­nyem sze­rint a le­gá­li­san mű­kö­dő pi­a­ci sze­rep­lők­nek kö­zö­sen ös­­sze­fog­va kell olyan meg­ol­dá­so­kat ki­ta­lál­ni­uk, amik se­gít­sé­gé­vel a ha­tó­sá­gi el­len­őr­zé­se­ket meg­előz­ve, il­let­ve ki­egé­szít­ve meg­fog­ha­tók a csa­lók, ha­mi­sí­tók.
Ez­zel kap­cso­lat­ban a kér­dé­sem Boródi At­ti­la ÉFOSZ ügy­ve­ze­tő el­nök­höz a kö­vet­ke­ző: Az élel­mi­szer-biz­ton­ság té­má­já­ban mi­lyen öt­le­te­ik van­nak a ha­té­ko­nyabb, jobb együtt­mű­kö­dés­re a ke­res­ke­de­lem és az ipar kö­zött?

Kapcsolódó cikkeink