Ak­ci­ós új­sá­gok: tar­tal­mi és mi­nő­sé­gi fej­lő­dés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A GfK Leaflet Mo­ni­tor je­len­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sai sze­rint a ha­zai ke­res­ke­del­mi lán­cok ál­tal rend­sze­re­sen ki­adott ak­ci­ós új­sá­gok pi­a­ca mi­nő­sé­gi és tar­tal­mi fej­lő­dé­sen ment ke­resz­tül. A ki­ad­vány­ok szá­ma emel­ke­dett, ma már – a „ki­ra­ka­tok” sze­re­pét át­vé­ve – a vá­sár­lói pre­fe­ren­ci­ák­ra tu­da­tos for­má­ló erő­vel hat­nak.A GfK Hun­gá­ria Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet 2003 óta kí­sé­ri fi­gye­lem­mel a ha­zai na­pi fo­gyasz­tá­si cik­ke­ket ér­té­ke­sí­tő ke­res­ke­del­mi csa­tor­nák ál­tal meg­je­len­te­tett ak­ci­ós új­sá­gok pi­a­cát, s e meg­fi­gye­lé­sek ered­mé­nye­it a Leaflet Mo­ni­tor éves je­len­tés­ben ös­­szeg­zi.
Az el­múlt év fo­lya­ma­ta­it vizs­gál­va meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az ak­ci­ós ki­ad­vány­ok mind mi­nő­sé­gi­leg, mind tar­tal­mi­lag is fej­lőd­nek, an­nak el­le­né­re, hogy egy­re nő a fo­gyasz­tók és po­ten­ci­á­lis fo­gyasz­tók pos­ta­lá­dá­ját meg­töl­tő új­ság­men­­nyi­ség. Így tör­tént ez 2006-ban is. A ke­res­ke­dő­lán­cok fon­tos mar­ke­ting­esz­köz­ként tart­ják szá­mon az ak­ci­ós új­sá­go­kat – így pél­dá­ul az új ter­mék be­ve­ze­té­sé­ről hírt adó leafletek meg­je­le­né­sé­vel egyi­de­jű­leg gyak­ran szer­vez­nek kós­tol­ta­tást, ter­mék­be­mu­ta­tót, ame­lyek hely­szí­né­nek és idő­pont­já­nak kom­mu­ni­ká­lá­sá­ra gyak­ran hasz­nál­ják e fe­lü­le­te­ket. Ma már cél­zot­tan, tu­da­to­san jut­tat­ják el rend­sze­re­sen meg­je­le­nő ki­ad­vá­nya­i­kat a fo­gyasz­tók­hoz, fi­gye­lem­be vé­ve a von­zás­kör­ze­tet.
Kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­ként hasz­nál­ja a leafleteket szin­te az ös­­szes ke­res­ke­del­mi csa­tor­na. Az egyes ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­nák leafletversenyében a hi­per­mar­ke­tek po­zí­ci­ó­ja sta­bil – az ál­ta­luk ki­adott leafletek szá­ma vi­szony­la­gos ál­lan­dó­sá­got mu­tat –, mi­köz­ben a disz­kon­tok sze­re­pe egy­re in­kább erő­sö­dik. A meg­je­le­nő ak­ci­ós új­sá­gok át­la­gos ol­dal­szá­ma to­vább­ra is nö­ve­ke­dést mu­tat, azon­ban az itt hir­de­tett ter­mé­kek át­la­gos szá­ma te­kin­te­té­ben a ve­ze­tő ti­zen­öt lánc kö­ré­ben van­nak el­té­ré­sek. Az ak­ci­ók több­sé­ge to­vább­ra is hét­vé­gén – leg­in­kább csü­tör­tö­kön-pén­te­ken in­dul, ez pe­dig szo­ros ösz­­sze­füg­gés­ben van a vá­sár­lá­si szo­ká­sok ala­ku­lá­sá­val. Fi­gye­lem­re mél­tó új gya­kor­lat, hogy a spe­ci­á­lis, egy ün­nep­kör­höz (far­sang, hús­vét, ka­rá­csony), vagy ép­pen ak­tu­a­li­tás­hoz (is­ko­la­kez­dés, ta­va­szi ker­tész­ke­dés), té­má­hoz (or­szá­gok ízei, ba­ba-ma­ma he­tek) kap­cso­ló­dó meg­je­le­né­sek vál­tak jel­lem­ző­vé.

Kapcsolódó cikkeink