Akciómaraton a dm-nél

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Négy hó­na­pig ga­ran­tál­ja ak­ci­ós ára­it a dm feb­ru­ár­tól in­dult „Tar­tó­san ala­csony ár” kam­pá­nyá­ban. A kon­cep­ció fő ér­té­ke, hogy az ak­ci­ós árak 4 hó­na­pig nem emel­ked­nek. Így a vá­sár­lók­nak nem kell ami­att ag­gód­ni­uk, hogy az ak­ció vé­gé­re le­fogy a bol­ti kész­let. Feb­ru­ár 8-tól így több száz ter­mék ára csök­kent, és fo­lya­ma­to­san új ter­mé­kek ke­rül­nek be a tar­tó­san ala­csony ár ka­te­gó­ri­á­ba.
A kam­pány több eu­ró­pai or­szág­ban már je­len­tős for­ga­lom­nö­ve­ke­dést ho­zott a dro­gé­ria­lánc­nak. Idén Ma­gyar­or­szá­gon kí­vül Hor­vát­or­szág­ban és Cseh­or­szág­ban in­dít­ja be a dm.
Az új stra­té­gia má­sik pil­lér­re a „Kész­let ere­jé­ig!” ter­mé­kek, ame­lyek két­he­ten­te je­len­nek majd meg az üz­le­tek­ben – ös­­sze­cso­ma­go­lá­sok, rá­cso­ma­go­lá­sok, túl­töl­té­sek és sze­zo­ná­lis ter­mé­kek for­má­já­ban.

Kapcsolódó cikkeink