A Tör­le­yek és a mű­vé­szet

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Tör­ley csa­lád két mű­vész tag­já­nak kö­zös ki­ál­lí­tá­sa volt.Megte­kint­he­tő a Kla­u­zál Gá­bor Budafok-Tétény Mű­ve­lő­dé­si Köz­pont­ban: Dr. Tör­ley Józsefné Piukovics Mag­dol­na fes­tő­mű­vész és lá­nya, R. Tör­ley Má­ria szob­rász­mű­vész­ al­ko­tá­sai. A ki­ál­lí­tás ré­sze a 125 éves fenn­ál­lá­sát ün­nep­tő Tör­ley már­ka kö­ré szer­ve­zett idei ren­dez­vény­so­ro­zat­nak.

Kapcsolódó cikkeink