A tá­jé­ko­zat­lan­ság hát­rál­tat­hat­ja a gyógy­ulást

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az egész­ség­ügyi re­form és a gyógy­szer­for­gal­ma­zás li­be­ra­li­zá­lá­sá­nak kö­vet­kez­mé­nye­képp egy­re na­gyobb fon­tos­ság­gal bír a tu­da­tos, cél­zott és meg­fe­le­lő mód­sze­rek­kel a pá­ci­en­sek­hez el­jut­ta­tott kom­mu­ni­ká­ció. Az EMEA meg­ha­tá­ro­zá­sa ér­tel­mé­ben a gyógy­szer szin­te sem­mit nem ér tá­jé­koz­ta­tás nél­kül. E té­telt egy­re több tu­do­má­nyos vizs­gá­lat tá­maszt­ja alá: a gyógy­szer­rel tör­té­nő gyó­gyí­tás ered­mé­nyes­sé­ge je­len­tő­sen nő, ha a be­te­gek meg­ér­tik és át­ér­zik a te­rá­pia szük­sé­ges­sé­gét és lé­nye­gét, te­hát egy­faj­ta bel­ső mo­ti­vá­ció ala­kul ki a pá­ci­en­sek­ben.
E bel­ső mo­ti­vá­ci­ót ki­ala­kí­tan­dó fon­tos sze­rep jut a már­kák­nak és a hoz­zá­juk kö­tő­dő már­ka­ér­té­kek­nek – amennyi­ben ezek ész­lel­he­tő ha­szon­nal jár­nak. Ma már vizs­gá­la­tok bi­zo­nyít­ják, hogy ezek is­me­re­te ré­vén vá­sár­lás­kor csök­ken a dön­tés­hely­zet­ben fel­lé­pő bi­zony­ta­lan­ság, az adott gyógy­szer sze­mé­lyes hasz­ná­nak meg­ta­pasz­ta­lá­sa ér­zel­mi biz­ton­sá­got és relaxált tu­dat­ál­la­po­tot, azo­nos­ság­tu­da­tot és lo­ja­li­tást te­remt.
A ha­zai gyógy­szer- és egész­ség­ügyi ku­ta­tá­si szak­ma sze­rep­lő­je, a GfK LHS Healthcare egyik fel­mé­ré­sé­ből ki­de­rült, hogy a pá­ci­en­sek az el­sőd­le­ges tá­jé­ko­zó­dá­si for­rá­sok­ból – így be­teg­tá­jé­koz­ta­tók­ból, or­vos-be­teg és pa­ti­kus-be­teg ta­lál­ko­zók al­kal­má­val – csak kor­lá­to­zott vagy ép­pen pon­tat­lan in­for­má­ci­ó­hoz jut­nak a te­rá­pi­á­juk so­rán szá­muk­ra ren­delt gyógy­sze­rek­ről, így ke­vés­sé for­mál­hat­nak vé­le­ményt a sze­rek szá­muk­ra fon­tos hasz­ná­ról.
Pe­dig fon­tos len­ne a meg­fe­le­lő tá­jé­koz­ta­tás egy olyan hely­zet­ben, ami­kor nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­la­tok sze­rint is az új gyógy­szert ka­pó kró­ni­kus be­te­gek 28 szá­za­lé­ka a 10. nap után ab­ba­hagy­ja a gyógy­szer­sze­dést, ez­zel pe­dig sok­szor hát­rál­tat­ja sa­ját gyógy­ulá­sát. A GfK LHS Healthcare ha­zai vizs­gá­la­tai sze­rint a pá­ci­en­sek­hez el­jut­ta­tott in­for­má­ció a kró­ni­kus be­teg­sé­gek ke­ze­lé­si ha­té­kony­sá­gát je­len­tős mér­ték­ben – ma­gas­vér­nyo­más-be­teg­ség ese­tén pél­dá­ul akár 65 szá­za­lék­kal is – ké­pes nö­vel­ni.

Kapcsolódó cikkeink