A pék­áruk drá­gul­tak leg­in­kább

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Már­ci­us­ban az egy­ha­vi át­la­gos fogyasztóiár-emelkedés 0,8 szá­za­lék volt, 2006. már­ci­us­hoz vi­szo­nyít­va pe­dig 9 szá­za­lék­kal nö­ve­ked­tek az árak. A KSH gyors­je­len­té­se sze­rint 2007-ben, az el­ső há­rom hó­nap­ban, át­la­go­san 8,5 szá­za­lék­kal vol­tak ma­ga­sab­bak az árak, mint az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­ban. Egy hó­nap alatt – 2007. feb­ru­ár­hoz vi­szo­nyít­va – az élel­mi­sze­rek árai 0,7 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. Nö­ve­ke­dett a pék­sü­te­mé­nyek (4,8 szá­za­lék), a liszt (4,0 szá­za­lék), a ke­nyér (1,9 szá­za­lék), a tej (1,2 szá­za­lék), va­la­mint a mun­ka­he­lyi ét­ke­zés (1,1 szá­za­lék) ára. Ár­csök­ke­nés volt meg­fi­gyel­he­tő a ser­tés­hús (1,9 szá­za­lék) és a cu­kor (1,0 szá­za­lék) ese­té­ben.
12 hó­nap alatt, 2006. már­ci­us­hoz vi­szo­nyít­va, az élel­mi­sze­rek árai az át­la­gos­nál na­gyobb mér­ték­ben, 12,1 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. Ezen be­lül je­len­tő­sen drá­gul­tak a pék­sü­te­mé­nyek 28,9, a liszt 28,6, a cu­kor 24,1, a ke­nyér 20,5, a ba­rom­fi­hús 17,8, a pá­ri­zsi, kol­bász 14,4 szá­za­lék­kal. A sze­szes ita­lok, do­hány­áruk (7,7 szá­za­lék) ár­nö­ve­ke­dé­se az át­la­gos­nál ala­cso­nyabb volt. A tar­tós fo­gyasz­tá­si cik­ke­kért át­la­go­san 1,6 szá­za­lék­kal kel­lett ke­ve­seb­bet fi­zet­ni, mint 2006 már­ci­u­sá­ban.

Kapcsolódó cikkeink