A pé­csi METRO is meg­újult

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 06. 27. 08:00

A bu­da­ör­si, szom­bat­he­lyi és sze­ge­di áru­há­zak után Pé­csett nyílt meg a METRO Cash & Carry Hun­ga­ry leg­újabb át­ala­kí­tott egy­sé­ge, jú­ni­us 14-én.– Ebben az év­ben már a má­so­dik fel­újí­tott áru­há­zun­kat ad­juk át, és a kö­vet­ke­zõ évek­ben az egész ma­gyar­or­szá­gi áru­ház­lánc át­ala­kí­tás­ra és át(sz)építésre ke­rül – mond­ta Zsom­bor Ti­bor, a METRO Cash & Carry Hun­ga­ry ér­té­ke­sí­té­si igaz­ga­tó­ja.
Az ün­nep­ség egyik fõ att­rak­ci­ó­ja az a bor­ár­ve­rés volt, ame­lyen 5 ér­té­kes vil­lá­nyi il­let­ve szek­szár­di bo­ros pa­lack ta­lált gaz­dá­ra a meg­hí­vott több száz ven­dég kö­zött. Az ár­ve­rés be­vé­tel­ét a METRO a pé­csi Tölösi Pé­ter Ala­pít­vány tá­mo­ga­tá­sá­ra ajánl­ja föl, amely le­u­ké­mi­ás gyer­me­kek gyó­gyí­tá­sá­ra jött lét­re.

Kapcsolódó cikkeink