A nyer­te­sek és a kar­ri­e­ris­ták a fő pa­pír­fo­gyasz­tók

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A GfK Hun­gá­ria és a Szon­da Ipsos kö­zös adat­bá­zi­sá­ból, a Product Me­dia In­dex­ből (PMX) szár­ma­zó ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy kö­zel min­den má­so­dik ma­gyar ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos a ház­tar­tá­si pa­pír­tör­lő és pa­pír­szal­vé­ta. Ezek­nek az el­dob­ha­tó ház­tar­tá­si pa­pír­áruk­nak a hasz­ná­lói fő­ként a mun­ká­juk­ban si­ke­res „nyer­te­sek”, és egye­di­ség­re tö­rek­vő „ön­tör­vé­nyű kar­ri­e­ris­ták” kö­ré­ben ta­lál­ha­tók meg.
A két ka­te­gó­ria vá­sár­lói sza­bad­ide­jü­ket elő­sze­re­tet­tel töl­tik „ak­tív, nő­i­es” te­vé­keny­sé­gek­kel – az e cso­port­ba tar­to­zók 58 szá­za­lé­ka hasz­nál ház­tar­tá­si pa­pír­tör­lőt, és 51 szá­za­lé­kuk pa­pír­szal­vé­tát. Te­vé­keny­sé­gi pro­fil­juk­ban hang­sú­lyo­san je­len­nek meg az ott­hon, „négy fal kö­zött” foly­ta­tott te­vé­keny­sé­gek, az át­lag­hoz ké­pest kü­lö­nö­sen jel­lem­ző rá­juk a könyv- és új­ság­ol­va­sás, vagy a tár­sas­já­té­ko­zás.
A két­fé­le ház­tar­tá­si pa­pír­áru vá­sár­ló­it fo­gyasz­tá­si szo­ká­sok alap­ján ti­pi­zál­va meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy e vá­sár­lók­ra el­ső­sor­ban az ön­ma­guk meg­kü­lön­böz­te­té­sé­re tö­rek­vő, „szu­ve­rén, köl­te­ke­ző”, és a „kon­zer­va­tív, mi­nő­ség­ori­en­tált” je­gyek il­le­nek.
A pa­pír­tör­lőt és -szalvétát rend­sze­re­sen vá­sár­lók leg­na­gyobb arány­ban a ki­fe­je­zet­ten in­ten­zív internethasználók kö­ré­ben ta­lál­ha­tók meg. Szá­muk­ra gya­kor­la­ti­lag a vi­lág­há­ló az egyet­len olyan mé­di­um, ame­lyet szin­te „hab­zsol­nak”. Ugyan­ak­kor az át­la­gos­nál ki­sebb ér­dek­lő­dést ta­nú­sí­ta­nak a bul­vár­la­pok és a fér­fi­ma­ga­zi­nok iránt, to­váb­bá a köz­szol­gá­la­ti té­vé és rá­dió sem kö­ti le őket túl­zot­tan.

Kapcsolódó cikkeink