A mil­li­ár­do­sok tá­bo­rá­ban a GfK-cso­port

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A GfK-cso­port a 2006-os pénz­ügyi évé­ben el­ér­te az egy­mil­li­árd eurós ár­be­vé­telt. Az egé­szen pon­to­san 1,112 milliárd eurós be­vé­tel mö­gött kö­zel 19 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés áll – ol­vas­ha­tó a már­ci­us 8-án ki­adott saj­tó­köz­le­mény­ben. Az üze­mi ered­mény 20 szá­za­lék­kal, 150 mil­lió euróra, a pro­fit­rá­ta pe­dig 12,6-ról 13,5 szá­za­lék­ra nőtt az elő­ző év­hez ké­pest.
A leg­na­gyobb – 25 szá­za­lé­kot is meg­ha­la­dó – nö­ve­ke­dést a Custom Research di­ví­zió ér­te el. Ez egy­ben az a te­rü­let, amely az össz­for­ga­lom­ból leg­na­gyobb arány­ban, 47 szá­za­lék­kal ré­sze­se­dik. A má­so­dik leg­na­gyobb mér­té­kű nö­ve­ke­dést (24 szá­za­lék) a gyógy­szer- és egész­ség­ügyi ku­ta­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó HealthCare di­ví­zió pro­du­kál­ta. Ezt kö­ve­ti a Mé­dia di­ví­zió, kö­zel 22 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés­sel.
A ke­let-kö­zép-eu­ró­pai ré­gió, amely­ben a GfK Hun­gá­ria is mű­kö­dik, a nem­zet­kö­zi össz­for­ga­lom mint­egy 6 szá­za­lé­kát ad­ja, és 2005-höz ké­pest 22 szá­za­lé­kot meg­ha­la­dó mér­ték­ben nö­vel­te ár­be­vé­tel­ét.
A 2006. év to­váb­bi si­ke­re, hogy a GfK leg­je­len­tő­sebb ak­vi­zí­ci­ó­ja, az NOP World si­ke­re­sen in­teg­rá­ló­dott a cég­cso­port­ba.

Kapcsolódó cikkeink