A ma­gyar pár­la­tok zö­mét dí­jaz­ták

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ma­gyar­or­szág – akár­csak ta­valy – az ös­­sze­sí­tés­ben bronz­ér­mes lett a pár­la­tok leg­na­gyobb kö­zép-eu­ró­pai ver­se­nyén, a Destillatán. A ti­ro­li Kuf­stein­ben meg­ren­de­zett dön­tőn 8 or­szág 170 főz­dé­jé­nek 1446 ter­mé­ke vett részt – Ma­gyar­or­szág­ról 14 mű­hely 131 pár­lat­tal ne­ve­zett. A 16. al­ka­lom­mal tar­tott oszt­rák meg­mé­re­tés ha­zai nemzetgyőztese idén a Zimek Ma­nu­fak­tú­ra lett, de ered­mé­nye­sen sze­re­pelt min­den ver­seny­ző: a nem­zet­kö­zi zsű­ri érem­mel ös­­sze­sen 93 ma­gyar pár­la­tot, 4 ter­mé­ket pe­dig Az Év Pá­lin­ká­ja ki­tün­te­tés­sel ju­tal­ma­zott.
– A ma­gyar pár­la­tok a kri­ti­kus nem­zet­kö­zi zsű­ri szá­má­ra is meg­­győ­ző­ek: a ne­ve­zett min­ták­nak több mint 70 szá­za­lé­kát dí­jaz­ták érem­mel a bí­rák – mond­ta Wolfgang Lu­kas, a ver­seny szer­ve­ző­bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke. – Re­mél­he­tő­leg a főz­dék ver­seny­szel­le­me a jö­vő­ben is tö­ret­len ma­rad, hi­szen az el­múlt évek egy­ér­tel­mű­en meg­mu­tat­ták a ma­gyar gyü­möl­csök­ben lé­vő po­ten­ci­ált, va­la­mint a szak­em­be­rek fel­ké­szült­sé­gét.

Kapcsolódó cikkeink