A ma­dár­inf­lu­en­za és a csir­ke­árak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az Ag­rár­gaz­da­sá­gi Ku­ta­tó In­té­zet (AKI) meg­vizs­gál­ta, hogy mi­lyen ha­tás­sal volt a ta­va­lyi ma­gyar­or­szá­gi ma­dár­inf­lu­en­za-fer­tő­zés mi­at­ti rész­le­ges zár­lat – a ha­zai szárnyasállományok kö­zül – a tyúk­fé­lék lét­szá­má­nak ala­ku­lá­sá­ra, va­la­mint a vá­gó­csir­ke-fel­vá­sár­lás­ra és ba­rom­fi­hús-ér­té­ke­sí­tés­re. A KSH és az AKI Pi­a­ci és Ár­in­for­má­ci­ós Rend­szer (PÁIR) ada­tai alap­ján ké­szült ki­ad­vány­ból még a rö­vid tá­vú kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­ti dön­té­sek előtt is ér­de­mes pon­to­san tá­jé­ko­zód­ni. A ma­gyar ba­rom­fi­ál­lo­mány 2003-ig nö­ve­ke­dett, ez­után azon­ban csök­ken­ni kez­dett. A tel­jes ba­rom­fi­lét­szám 2003 és 2006 kö­zött 17,1 szá­za­lék­kal (9,1 mil­lió da­rab­bal) lett ke­ve­sebb. Emi­att ha­zánk­ban is re­la­tív alap­anyag­hi­ány ala­kult ki, ami vi­szont a ter­me­lői árak nö­ve­ke­dé­sét ered­mé­nyez­te.
A ha­zai tyúk­fé­lé­ket a ta­valy nyá­ri ma­dár­inf­lu­en­za gya­kor­la­ti­lag nem érin­tet­te. Áp­ri­lis 1. és au­gusz­tus 1. kö­zött 1,9 mil­lió da­rab­bal bő­vült az ál­lo­mány. (A ma­dár­inf­lu­en­za mi­att mind­ös­­sze 90 ezer tyú­kot vág­tak ki.)
A csir­ke­hú­sok bel­föl­di ér­té­ke­sí­té­sé­nek ala­ku­lá­sá­ban jól meg­fi­gyel­he­tő a fo­gyasz­tói pre­fe­ren­cia vál­to­zá­sa. Az egész csir­ke ér­té­ke­sí­té­se 2005-ben és 2006-ban je­len­tő­sen vis­­sza­esett a ko­ráb­bi évek­hez ké­pest. Fel­dol­go­zói ér­té­ke­sí­té­si ára eny­hén nőtt 2003 és 2006 kö­zött, azon­ban a nö­ve­ke­dés mér­té­ke jó­val ki­sebb, mint ami­re a men­­nyi­sé­gé­nek csök­ke­né­se alap­ján szá­mí­ta­ni le­het­ne.
A ta­nul­mány ké­szí­tői meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy da­ra­bolt csir­ke­hú­sok (comb, mell) men­­nyi­sé­ge és ará­nya az ös­­szes ér­té­ke­sí­té­sen be­lül meg­nőtt, s az ér­té­ke­sí­té­si árak is sta­bi­li­tást mu­tat­nak az el­múlt há­rom év­ben. Az egész csir­ke fel­dol­go­zói ér­té­ke­sí­té­si ára azon­ban a vá­gó­csir­ke ter­me­lői árá­val el­len­té­te­sen ala­kult az el­múlt évek­ben. Míg a vá­gó­csir­ke ára 2001 óta csök­ken, az egész csir­ke ér­té­ke­sí­té­si ára fo­lya­ma­to­san nö­vek­szik, s a da­ra­bolt ter­mé­kek ára is ki­egyen­sú­lyo­zott­nak te­kint­he­tő a vá­gó­csir­ke árá­hoz ké­pest.
A csir­ke­hú­sok bel­föl­di ér­té­ke­sí­té­si árá­nak nö­ve­ke­dé­se a fel­dol­go­zók ha­té­kony­sá­gi prob­lé­má­i­ra, il­let­ve a ter­me­lők­kel szem­be­ni erő­po­zí­ci­ó­já­ra utal.

Csir­ke egész­ben 65 szá­za­lé­kos (grillfertig) fel­dol­go­zói ér­té­ke­sí­té­si ára az Eu­ró­pai Unió
tag­or­szá­ga­i­ban, fo­rint­ban, 100 ki­lo­gram­mon­ként
2007. Vál­to­zás a 04. hé­ten
01. hét 02. hét 03. hét 04. hét az elő­ző hét­hez ké­pest (%)
Bel­gi­um 36 082 37 642 38 392 39 809 +3,3
Bul­gá­ria 32 330 32 710 32 782 31 277 -5,0
Cseh­or­szág 34 228 31 950 32 325 32 451 –
Dá­nia 38 754 39 618 40 564 39 936 -1,9
Né­met­or­szág 47 058 49 341 49 000 49 191 –
Észt­or­szág 44 235 39 094 39 210 42 702 +8,5
Gö­rög­or­szág 48 951 49 596 49 252 49 445 –
Spa­nyol­or­szág 44 631 43 855 42 120 39 814 -5,8
Fran­cia­or­szág 46 680 47 052 46 727 46 909 –
Ír­or­szág 42 738 43 079 42 781 42 948 –
Olasz­or­szág 50 149 50 549 50 199 50 395 –
Cip­rus 48 441 51 549 50 778 50 974 –
Lett­or­szág 39 501 39 015 39 205 39 358 –
Lit­vá­nia 34 240 35 103 35 315 35 899 +1,3
Ma­gyar­or­szág 43 267 43 164 42 067 42 727 +1,6
Mál­ta 42 965 42 538 42 243 42 408 –
Hol­lan­dia 36 587 36 879 39 149 39 302 –
Auszt­ria 46 400 46 788 46 583 46 841 +0,2
Len­gyel­or­szág 27 518 31 739 27 993 29 527 +5,1
Por­tu­gá­lia 37 596 34 335 34 098 33 217 -3,0
Ro­má­nia 41 288 41 078 41 046 40 649 -1,4
Szlo­vé­nia 39 766 42 950 45 009 43 199 -4,4
Szlo­vá­kia 38 038 41 083 39 980 41 178 +2,6
Finn­or­szág 48 827 49 433 48 972 49 150 –
Svéd­or­szág 43 223 42 975 41 708 41 871 –
UK 36 544 36 835 36 581 36 723 –
EU-27 40 863 41 438 40 885 40 849 -0,5
For­rás: EU Bi­zott­ság, AKI
* Át­szá­mít­va az MNB hi­va­ta­los kö­zép­ár­fo­lya­mán:
1. hé­ten 1 euró = 252,32 Ft; 2. hé­ten 1 euró = 254,34 Ft; 3. hé­ten 1 euró = 252,58 Ft; 4. hé­ten 1 euró = 253,56 Ft

Kapcsolódó cikkeink