A kultúrlények sze­re­tik az ás­vány­vi­zet

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A ma­gyar tár­sa­da­lom szin­te min­den ré­te­ge fo­gyaszt ás­vány­vi­zet, a ház­tar­tá­sok kö­zel há­rom­ne­gye­de rend­sze­rint ez­zel olt­ja szom­ját – de­rült ki a GfK Hun­gá­ria és a Szon­da Ipsos kö­zös Product Me­dia In­dex (PMX) adat­bá­zi­sá­ból. Az ás­vány­víz­fo­gyasz­tók ará­nya még ma­ga­sabb a kor­ide­ál­nak meg­fe­le­lő „nyer­tes” élet­stí­lu­sú, „elit” kul­tú­ra iránt ér­dek­lő­dő, ön­ma­gát meg­kü­lön­böz­tet­ni vá­gyó és igé­nyes vá­sár­lók kö­ré­ben.A ma­gyar la­kos­ság kö­ré­ben az ás­vány­víz meg­le­he­tő­sen nép­sze­rű ital­nak bi­zo­nyul, hi­szen a GfK Hun­gá­ria és a Szon­da Ipsos PMX adat­bá­zi­sá­nak 2006. II. és III. ne­gyed­éves ada­tai sze­rint a ház­tar­tá­sok kö­zel há­rom­ne­gye­de (70 szá­za­lé­ka) rend­sze­re­sen fo­gyaszt­ja.
Szociodemográfiai jel­lem­ző­ket vizs­gál­va je­len­tős el­té­ré­se­ket nem ta­pasz­tal­ha­tunk a fo­gyasz­tók ne­me, ko­ra, lak­he­lye sze­rint, de ta­lán nem meg­le­pő a tény, hogy az is­ko­lá­zott­sá­gi szint­tel jel­lem­ző­en ös­­sze­füg­gő jö­ve­del­mi szint nö­ve­ke­dé­sé­vel nő a fo­gyasz­tók ará­nya is.
És hogy mi­lyen ér­dek­lő­dé­si kör­ből ke­rül­nek ki leg­na­gyobb arány­ban az ás­vány­vi­zet ked­ve­lők és fo­gyasz­tók? Õk a „kultúrlények”, akik ked­ve­lik a ko­moly­ze­nét, a szín­há­zat, ér­dek­lőd­nek a szép­iro­da­lom és kép­ző­mű­vé­sze­tek iránt, egy­faj­ta „elit” kul­tú­rát tes­te­sí­te­nek meg. Kö­rük­ben fe­lül­rep­re­zen­tált tár­sa­dal­mi ré­te­get kép­vi­sel­nek a nők, a 40-59 éves kor­osz­tály, a ma­gas is­ko­lai vég­zett­ség­gel, (ház­tar­tá­si) jö­ve­de­lem­mel és stá­tus­sal ren­del­ke­zők, a nagy­vá­ro­si la­ko­sok.
A fo­gyasz­tá­si szo­ká­sok alap­ján lét­re­ho­zott tí­pus­cso­por­tok kö­zül az ás­vány­víz­fo­gyasz­tók fő­ként a „szu­ve­rén, köl­te­ke­ző” (73 szá­za­lék), és a „kon­zer­va­tív, mi­nő­ség­ori­en­tált” (72 szá­za­lék) cso­port­ban ta­lál­ha­tók meg. Az előb­bi­ek nyi­tot­tak az új­don­sá­gok­ra, sőt ke­re­sik azo­kat, és öröm­mel nyug­táz­zák, ha olyan dol­gok­ra te­het­nek szert, ami­vel má­sok még nem ren­del­kez­nek, te­hát sze­re­tik sa­ját szu­ve­rén egyé­ni­sé­gü­ket, íz­lés­vi­lá­gu­kat meg­kü­lön­böz­tet­ni a töb­bi­e­ké­től. Ez­zel szem­ben a má­so­dik cso­port tag­jai szá­má­ra el­ső­ren­dű fon­tos­ság­gal bír az, hogy vá­sár­lá­sa­ik so­rán mi­nő­sé­gi, egész­sé­ges, le­he­tő­leg ma­gyar ter­mé­ket vá­sá­rol­ja­nak; na­gyon ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lé­se­ik van­nak a sa­ját igé­nye­ik­ről.

Kapcsolódó cikkeink