A ko­rán ébredők már ott van­nak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A szom­szé­dos Ro­má­nia nem csak fel­ve­vő­pi­ac­ként és ol­csó be­szer­zé­si for­rás­ként le­het ér­de­kes. Szá­mos ma­gyar ag­rár- és élel­mi­szer-ipa­ri vál­lal­ko­zás már most je­len van Ro­má­ni­á­ban – fő­leg a Partiumban és Er­dély­ben. A Sza­bolcs Ga­bo­na cég­cso­port­ból ala­kult ABO-csoport pél­dá­ul még 1999-ben kezd­te meg te­vé­keny­sé­gét egy szat­már­né­me­ti szék­he­lyű, ga­bo­na­ke­res­ke­de­lem­mel, ta­kar­mány­gyár­tás­sal és ser­tés­te­nyész­tés­sel fog­lal­ko­zó vál­la­lat meg­vá­sár­lá­sá­val. Az­óta egy-egy ko­lozs­vá­ri és zi­la­hi ma­lom­ipa­ri egy­ség­gel, va­la­mint egy Bras­só kö­ze­lé­ben mű­kö­dő ba­rom­fi- és to­jás­ter­me­lő, ta­kar­mány­gyár­tó cég­gel gaz­da­god­tak. A cég ve­ze­tői sze­rint az ol­csó és fel­ké­szült mun­ka­erő­ben bő­vel­ke­dő, biz­tos ro­mán pi­a­con hos­­szú tá­von ren­dez­ked­tek be. Má­ra az ABO-csoport a leg­je­len­tő­sebb ro­má­ni­ai liszt­for­gal­ma­zók egyi­ke lett.
Ro­má­ni­á­ban egy­elő­re az élel­mi­szer-fel­dol­go­zás alap­anyá­nak elő­te­rem­té­se je­lent gon­dot. A ma­gyar ha­tár kö­ze­lé­ben mű­kö­dő ré­gi ro­má­ni­ai élel­mi­szer-fel­dol­go­zók is jó ide­ig je­lent­het­nek jó el­adá­si le­he­tő­sé­get a kö­ze­li ma­gyar ál­lat­tar­tók­nak, aki­ket ed­dig vé­dő­vám­ok­kal tar­tot­tak tá­vol a ro­má­ni­ai pi­ac­tól.

Kapcsolódó cikkeink