A jö­vő nagy kér­dé­sei a Zöld Hé­ten

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A vi­lág leg­na­gyobb me­ző­gaz­da­sá­gi és élel­mi­szer-ipa­ri szak­ki­ál­lí­tá­sát min­den idők leg­ran­go­sabb­já­nak aposzt­ro­fál­ta a fő­szer­ve­ző Mes­se Ber­lin saj­tó­fő­nö­ke, Michael T. Hofer. Jog­gal, hi­szen az exk­lu­zív meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gen je­len volt töb­bek kö­zött dr. Angela Merkel szö­vet­sé­gi kan­cel­lár és az EU so­ros el­nö­ke, va­la­mint José Manuel Barroso, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ke. A ma­gyar ag­rár­mi­nisz­ter és kí­sé­re­te szin­tén meg­tisz­tel­te je­len­lé­té­vel a január 19–28. között rendezett ran­gos ese­ményt.Köz­tu­dott, hogy Ber­lin év­ti­ze­de­ken át a vi­lág­po­li­ti­ka ér­dek­lő­dé­sé­nek kö­zép­pont­já­ban állt, mi­vel a ber­li­ni fal Né­met­or­szág és Eu­ró­pa meg­osz­tott­sá­gá­nak jel­ké­pe volt. A fal le­om­lá­sá­val azon­ban egy új kor­szak kez­de­té­nek szim­bó­lu­má­vá vált, ame­lyet meg­erő­sít a ró­mai szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­nek 50. év­for­du­ló­ja, ugyan­is a ju­bi­le­um az EU né­met so­ros el­nök­sé­ge ide­jé­re da­tá­ló­dik. Min­den bi­zon­­nyal en­nek tud­ha­tó be az a tény, mi­sze­rint ez év­ben a 72. Grüne Woche hi­va­ta­los „part­ner­or­szá­ga” az Eu­ró­pai Unió volt.
A nem­zet­kö­zi ös­­sze­jö­ve­tel 81 éves tör­té­ne­té­ben ös­­sze­sen 116 or­szág­ból 72 ezer ki­ál­lí­tó ér­ke­zett Ber­lin­be, ahol csak­nem har­minc­mil­lió lá­to­ga­tót re­giszt­rál­hat­tak a ren­de­zők. A szá­mok ter­mé­sze­te­sen ön­ma­guk­ért be­szél­nek.
Ma­gyar­or­szág tra­di­ci­o­ná­lis részt­ve­vő­je a ber­li­ni se­reg­szem­lé­nek: im­má­ron 35. al­ka­lom­mal mu­tat­ko­zott be. Az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum (AMC) köz­pon­ti in­for­má­ci­ós stan­dot üze­mel­te­tett a már meg­szo­kott 10/2-es csar­nok­ban, il­let­ve pa­vi­lon­ban, ahol he­lyet ka­pott a Ma­gyar Tu­riz­mus Zrt. is. Az el­áru­sí­tást is vég­ző ki­ál­lí­tó­ink a Mahír Ki­ál­lí­tás és Ren­dez­vény Kft. ál­tal – ki­zá­ró­lag vál­lal­ko­zói ala­pon – szer­ve­zett stan­do­kon önál­ló­an (az­az tá­mo­ga­tás nél­kül) je­len­tek meg, költ­sé­ge­i­ket tel­jes egé­szé­ben ma­guk fi­zet­ve. A ma­gya­rok stand­ján hét vál­lal­ko­zás mu­tat­ta be ter­mé­ke­it és szol­gál­ta­tá­sa­it, ame­lyet – töb­bek kö­zött – Horst Seehofer né­met ag­rár­mi­nisz­ter is meg­lá­to­ga­tott Gráf Jó­zsef kí­sé­re­té­ben.

A ker­té­szet­től a kis­ál­lat­tar­tá­sig
Eu­ró­pá­nak fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés­re van szük­sé­ge, amit a kü­lön­bö­ző szin­tű fó­ru­mo­kon és ta­nács­ko­zá­so­kon egy­re több szak­em­ber hang­sú­lyo­zott. A kér­dés to­vább­ra is adott, mi­sze­rint ös­­sze­egyez­tet­he­tő-e a gaz­da­sá­gi fej­lő­dés és a biodiverzitás fenn­tar­tá­sa, ugyan­is az em­be­ri­ség fe­le­lős­sé­ge, hogy har­mó­ni­á­ban ma­rad­jon a ter­mé­szet­tel. A kon­fe­ren­ci­á­kon fel­szó­la­lók sze­rint nagy ve­szély, hogy a ked­ve­ző adott­sá­gú te­rü­le­te­ken is – nagy va­ló­szí­nű­ség­gel – fel­hagy­nak majd a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés­sel, mi­vel az ala­csony im­port­árak mi­att nem fog­ják tud­ni to­vább fi­nan­szí­roz­ni a gaz­dák vesz­te­sé­ge­i­ket. Kon­ti­nen­sünk­nek szük­sé­ge van sa­ját me­ző­gaz­da­ság­ra a biodiverzitás fenn­tar­tá­sa mi­att is. Né­met­or­szág­ban kü­lö­nö­sen erős ága­zat­nak szá­mít a me­ző­gaz­da­ság, mi­vel bő négymillióan dol­goz­nak ná­luk az agráriumban.
A sta­tisz­ti­kai ös­­sze­sí­tés alap­ján 1601 ki­ál­lí­tó (kö­zü­lük 56 or­szág­ból 543 kül­föl­di) több mint 11 hek­tár brut­tó fe­lü­le­ten mu­tat­ko­zott be. A leg­na­gyobb kül­föl­di ki­ál­lí­tó idén is Orosz­or­szág volt, s a két leg­ré­gebb óta ki­ál­lí­tó or­szá­got a hol­lan­dok és a fran­ci­ák jelentették. Az el­ső­ség az előb­bi or­szá­gé 1951-es in­du­lá­sá­val.
A tíz­na­pos ese­mény több mint 250 kon­fe­ren­cia, szak­mai ta­nács­ko­zás és fó­rum szín­he­lyé­ül is szol­gált. A biopiac, az élel­mi­szer­ipar spe­ci­a­li­tá­sai mel­lett élő­ál­lat-be­mu­ta­tók is von­zot­ták a tö­me­ge­ket.
A ker­té­sze­ti ága­zat leg­jobb­jai is­mét meg­je­len­het­tek a cso­dá­la­to­san pom­pá­zó vi­rág­köl­te­mé­nyek ára­da­tá­ban. Ez év­ben is kü­lö­nös fi­gyel­met szen­tel­tek a ren­de­zők az if­jú­ság­nak, az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás fó­ku­szá­ban sok-sok prog­ram­mal és gaz­dag vá­lasz­ték­kal.
A kis­ál­lat­tar­tók­nak – a ha­gyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en – két tel­jes csar­no­kot biz­to­sí­tot­tak bő hat­ezer négy­zet­mé­te­ren, csak­nem száz ki­ál­lí­tó­val (4 or­szág­ból). Mind­ez Né­met­or­szág­ban in­do­kolt, hi­szen kö­zel 23 mil­li­ó­ra be­csül­he­tő az ott­hon tar­tott kis­ál­la­tok szá­ma (ku­tya, macs­ka, dísz­ha­lak és ma­da­rak). Ez­zel az ered­mén­­nyel ugyan a ne­gye­dik he­lyen áll­nak kon­ti­nen­sün­kön az oro­szok, az ola­szok és a fran­ci­ák után (az Euromonitor ki­mu­ta­tá­sa alap­ján), ám az ápo­lá­si esz­kö­zök, kü­lön­bö­ző tar­to­zé­kok és egy­ál­ta­lán a gon­dos­ko­dás szem­szö­gé­ből a leg­töb­bet a né­me­tek ál­doz­nak ked­ven­ce­i­kért.
Ku­ri­ó­zum­nak szá­mí­tott a vi­lág min­den tá­ján egy­re ked­vel­tebb wellness prog­ra­mok nép­sze­rű­sí­té­se, amely tu­laj­don­kép­pen szer­ve­sen kap­cso­ló­dik éle­tünk­höz a jó köz­ér­zet ér­de­ké­ben. En­nél vi­szont szak­ma­ibb­nak volt te­kint­he­tő a meg­úju­ló ener­gia­for­rás­ok­kal fog­lal­ko­zó ki­ál­lí­tás és kong­res­­szus.

Fó­kusz­ban az új ta­gok
A több mint 250 kí­sé­rő­ren­dez­vény fó­ku­szá­ban gyak­ran állt az új uni­ós tag­or­szág­ok ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek hely­ze­te, s egy­ál­ta­lán a bő­ví­tés utá­ni kon­ti­nens ag­rár­gaz­da­sá­ga.
Az egyik leg­ran­go­sabb ese­mény a 14. Ke­let-Nyu­gat Ag­rár­fó­rum volt mint­egy ezer részt­ve­vő­vel, ame­lyen az EU-csatlakozás je­gyé­ben fog­lal­koz­tak a de­le­gál­tak a vi­lág ag­rár­ke­res­ke­del­mé­nek pers­pek­tí­vá­já­val és az ak­tu­á­lis kér­dé­sek­kel, leg­in­kább az élel­mi­szer-biz­ton­ság és ál­lat­egész­ség­ügy té­ma­kör­ében – a brüs­­sze­li fő­biz­tos, Ma­ri­ann Fischer Boel ve­zény­le­té­vel. A pó­di­um­vi­tá­nak el­ne­ve­zett fó­ru­mon az em­lí­tett fő­sze­rep­lő mel­lett még több ag­rár­mi­nisz­ter vá­la­szolt az oly­kor ke­mény fel­han­gú idő­sze­rű gaz­da­ság­po­li­ti­kai kér­dé­sek­re. Az egész na­pos ta­nács­ko­zá­son ter­mé­sze­te­sen hasz­nos in­for­má­ci­ók és kon­krét stra­té­gi­ai meg­ál­la­pí­tá­sok ke­rül­tek te­rí­ték­re, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az EU-hoz csat­la­ko­zott ko­ráb­bi tí­zek és a két új tag (Ro­má­nia és Bul­gá­ria) agráriumát érin­tő té­mák­ban fo­gal­ma­zód­tak meg a kér­dé­sek. Mond­hat­ni, az egész ki­ál­lí­tás már az Eu­ró­pai Uni­ó­hoz iga­zod­va szer­ve­ző­dött si­ke­res­sé, a fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­ság, az in­no­vá­ció je­gyé­ben.
A Zöld Hét (Grüne Woche) tör­té­ne­té­ben már há­rom éve el­ér­ke­zett a nagy for­du­lat éve, hi­szen a fo­ko­zó­dó ér­dek­lő­dés mi­att a Mes­se Ber­lin me­nedzs­ment­je be­le­kény­sze­rült egy­faj­ta vál­toz­ta­tás­ba – ter­mé­sze­te­sen a szak­ma köz­meg­elé­ge­dé­sé­re. Ne­ve­ze­te­sen ar­ról van szó, hogy a rend­szer­vál­tás óta élő Fruit Logistica mint társ­ki­ál­lí­tás im­má­ron ne­gyed­szer, kü­lön idő­pont­ban vár­ja – feb­ru­ár­ban, há­rom na­pon ke­resz­tül – az egy­re fo­ko­zó­dó szám­ban je­lent­ke­ző ér­dek­lő­dő­ket, ugyan­is egy­sze­rű­en ki­nőt­te ma­gát e te­kin­tet­ben a monst­re ta­lál­ko­zó.
Szalay At­ti­la

Kapcsolódó cikkeink