A GKM számít a Márkaszövetségre

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Gaz­da­sá­gi és Köz­le­ke­dé­si Mi­nisz­té­ri­um szá­mít a Ma­gyar Már­ka­szö­vet­ség ja­vas­la­ta­i­ra a gaz­da­ság­fej­lesz­tés ér­de­ké­ben – mond­ta Egyed Gé­za, a tár­ca szak­ál­lam­tit­ká­ra a szö­vet­ség 2006. no­vem­ber 21-i rend­kí­vü­li köz­gyű­lé­sén.A szö­vet­ség a köz­gyű­lé­sen el­fo­gad­ta a kö­vet­ke­ző négy év­re szó­ló stra­té­gia ter­vét. Az ezt meg­ala­po­zó bel­ső fel­mé­rés sze­rint a tag­sá­got leg­in­kább fog­lal­koz­ta­tó öt té­ma: egyes ke­res­ke­dők erő­fö­lé­nyes ma­ga­tar­tá­sa, a nö­vek­vő ke­res­ke­del­mi kon­cent­rá­ció, a las­su­ló gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés, a ke­res­ke­del­mi már­kák pi­a­ci tér­hó­dí­tá­sa, va­la­mint az ál­la­mi sza­bá­lyo­zá­sok­nak va­ló meg­fe­le­lés.
A köz­gyű­lés új el­nök­sé­gi ta­go­kat is vá­lasz­tott: Aldo Siegrist (Nest­lé), Ács Ta­más (Masterfoods), Hossam Ashour (Procter & Gamble). A köz­gyű­lés to­váb­bá meg­sza­vaz­ta a Komé­ta és a Findus tag­fel­vé­tel­ét, így a szer­ve­zet je­len­leg már 60 tag­vál­la­la­tot kép­vi­sel, ame­lyek ös­­sze­sí­tett for­gal­ma mint­egy 1000 mil­li­árd fo­rint.

Kapcsolódó cikkeink