A Findus hazai márkái

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Eu­ró­pa egyik ve­ze­tõ élel­mi­szer­ipa­ri cé­ge a svéd FINDUS AB. ma­gyar­or­szá­gi le­ány­vál­la­la­ta 2002 áp­ri­li­sá­ban kezd­te meg mû­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon, il­lesz­ked­ve a cég­cso­port cél­ki­tû­zés­éhez, mi­sze­rint Eu­ró­pa el­sõ­szá­mú gyors­fa­gyasz­tott ter­mé­ke­ket elõ­ál­lí­tó vál­la­la­ta kí­ván len­ni. Eu­ró­pa egyik ve­ze­tõ élel­mi­szer­ipa­ri cé­ge a svéd FINDUS AB. ma­gyar­or­szá­gi le­ány­vál­la­la­ta 2002 áp­ri­li­sá­ban kezd­te meg mû­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon, il­lesz­ked­ve a cég­cso­port cél­ki­tû­zés­éhez, mi­sze­rint Eu­ró­pa el­sõ­szá­mú gyors­fa­gyasz­tott ter­mé­ke­ket elõ­ál­lí­tó vál­la­la­ta kí­ván len­ni.
A FINDUS ter­mék­port­fo­li­ó­ba pré­mi­um mi­nõ­sé­gû fa­gyasz­tott zöld­sé­gek, zöld­ség­ke­ve­ré­kek, fû­sze­rek, kész­éte­lek, ha­lak és hal­ké­szít­mé­nyek, pék­sü­te­mé­nyek és bur­go­nya­ter­mé­kek tar­toz­nak.
A FINDUS már­ka­név egy­be­for­rott a ki­vá­ló mi­nõ­ség ga­ran­ci­á­já­val a fo­gyasz­tók sze­mé­ben, mi­vel a cég­nél a leg­jobb szak­tu­dást és erõ­for­rá­so­kat hasz­nál­ják fel a gyár­tás so­rán, to­váb­bá el­sõd­le­ges, hogy a fo­gyasz­tók új igé­nye­it és kí­ván­sá­ga­it elé­gít­sék ki.
A FINDUS Hun­gá­ria 2006. évi for­gal­ma már négy­sze­re­se volt az in­du­ló 2002. évi for­ga­lom­nak. Az el­múlt két év­ben a nö­ve­ke­dés át­la­go­san +40%-os volt év­rõl-év­re, és ez­zel a ha­zai gyors­fa­gyasz­tott pi­ac leg­di­na­mi­ku­sab­ban nö­vek­võ cé­ge, és ve­ze­tõ már­ká­ja.
A FINDUS nem gyárt ke­res­ke­del­mi már­ká­kat, ugyan­ak­kor el­kö­te­le­zett a már­ka épí­té­sé­ben, a ga­ran­tált mi­nõ­sé­gi és biz­ton­sá­gos ter­mék­gyár­tás­ban, a fo­lya­ma­tos ter­mék­fej­lesz­té­sek­ben, a fo­gyasz­tók­kal va­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban, to­váb­bá út­tö­rõ sze­re­pet vál­lal a ka­te­gó­ria fej­lesz­té­sé­ben.
A cég a FINDUS már­kát rend­sze­res mé­diakam­pán­­nyal (TV és óri­ás­pla­kát) tá­mo­gat­ja. E mel­lett az áru­ház­ra vagy tel­jes lánc­ra sza­bott ak­ci­ók, nye­re­mény­já­té­kok, egész- vagy fél­ol­da­las Find­us ter­mék meg­je­le­né­sek és egye­di áru­há­zi ak­ti­vi­tá­sok – pl. kós­to­lók, hû­tõ­de­ko­rá­ci­ók –, szpon­zorá­ci­ók, re­cept­ver­se­nyek se­gí­tik, szí­ne­sí­tik az ér­té­ke­sí­té­si le­he­tõ­sé­ge­ket.

WOK termékcsalád
Bevezetés éve
2002-tõl folyamatosan
Kiszerelések:
325g / 500g / 750g
Az egyik leg­is­mer­tebb, a leg­újabb fo­gyasz­tói tren­de­ket kö­ve­tõ és ide­ha­za is si­ke­res és egye­dül­ál­ló WOK ser­pe­nyõs zöldségkeverék-család, amely friss és ro­po­gós tá­vol-ke­le­ti zöld­sé­gek ke­ve­ré­ke.
A FINDUS si­ke­rét az öt év­vel ez­elõtt be­ve­ze­tett WOK-termékek hoz­ták meg, és a hoz­zá­ kap­cso­ló­dó ka­te­gó­ria­fej­lesz­tés; a Ma­gyar­or­szá­gon elõ­ször al­kal­ma­zott úgy­ne­ve­zett WOK-corner, a ter­mék el­vá­lasz­tók ki­he­lye­zé­se a hû­tõ­pul­tok­ban.
2007-ben a meg­lé­võ 4 ter­mék – Thai, Clas­sic, Chi­nese és Viet­namese – mel­lé há­rom új ter­mék csat­la­ko­zik, ame­lyek: EXT­RA,
RO­MA­NES­CO és MA­LAY­SIA.

BRASADOR termékcsalád
Bevezetés éve
2003
Kiszerelések:
400g
A las­sú pa­rá­zson sült za­ma­tos gril­le­zett zöld­ség­ke­ve­ré­kek a mai na­pig egye­dül­ál­ló ter­mé­kek ide­ha­za. A gyors és kö­rül­te­kin­tõ fel­dol­go­zás­nak kö­szön­he­tõ­en meg­õr­zik fris­ses­sé­gü­ket, vi­ta­min­tar­tal­mu­kat és za­ma­tu­kat, va­la­mint ter­mé­sze­tes szí­nü­ket.
A TOSCANO és RUSTICA ere­de­ti me­di­ter­rán ízei la­ti­nos kön­­nyed­ség­gel idé­zik fel a grill­sü­tés él­mé­nyét.

100% FILLET hal­ter­mékc­salád
Bevezetés éve
2007
Kiszerelések:
220–280g között
termékenként eltérõ
A FINDUS a gyors­fa­gyasz­tott hal­ter­mé­kek szak­ér­tõ­je, ka­te­gó­ri­á­já­nak ve­ze­tõ­je szá­mos or­szág­ban.
A ki­vá­ló, 100%-os fi­lé és szál­ka­men­tes alap­anyag­ok­ból ké­szült leg­újabb hal­ter­mék vá­lasz­té­ká­val kí­ván vá­laszt ad­ni a fo­lya­ma­to­san nö­vek­võ mi­nõ­sé­gi hal­ter­mé­kek iránt mu­tat­ko­zó fo­gyasz­tói ke­res­let­re. A most be­ve­ze­tés­re ke­rü­lõ ter­mé­kek: Tõ­ke­hal­fi­lé, illetve Nor­vég la­zac­fi­lé, elõ­sü­tött Tõ­ke­hal­fi­lé, il­let­ve Nor­vég la­zac­fi­lé ro­po­gós pa­nír­ban. A Tõ­ke­hal­fi­lé egye­dül­ál­ló a ha­zai pi­a­con, a hal­hús a hal leg­fi­no­mabb és leg­ér­té­ke­sebb ré­szé­bõl (loin) szár­ma­zik.

HALGRATIN ter­mékc­salád
Bevezetés éve
2004
Kiszerelések:
400g
A FINDUS Hal­gratin ter­mé­kei – Alaszkai tõ­ke­hal­fi­lé man­du­lás fel­tét­tel, il­let­ve provan­szi mód­ra – egye­di receptúráinak és el­ké­szí­té­sé­nek kö­szön­he­tõ­en, a hal­fo­gyasz­tás új le­he­tõ­sé­gét kí­nál­ják. A hal­ked­ve­lõk egy­re nö­vek­võ tá­bo­ra a fel­tét­tel ké­szí­tett hal­sze­le­tek­kel egy új ízvilá­got is­mer­het meg.

PA­NÍ­RO­ZOTT HAL­RÚD
Bevezetés éve
2002 ill. 2005
(olaj nélkül süthetõ)
Kiszerelések:
400g
A Fish Fin­gers – azaz Pa­ní­ro­zott hal­ru­dac­skák – tör­té­ne­te meg­le­he­tõ­sen rég­re nyú­lik vissza, hi­szen az elmúlt évben 50. szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lõ ter­mék ha­tal­mas fej­lõ­dé­sen ment ke­resz­tül, és en­nek kö­szön­he­tõ­en év­rõl év­re egy­re több fo­gyasz­tónk ked­ven­cé­vé vált. A Find­us örök­zöld­je nap­ja­ink­ra már a ki­vá­ló mi­nõ­sé­gû alap­anyag mel­lett olyan plusz ér­ték­kel is bír, ami 50 év­vel ez­elõtt még el­kép­zel­he­tet­len­nek tûn­he­tett.
A Find­us Pa­ní­ro­zott hal­ru­dac­skái gon­do­san vá­lo­ga­tott hal alap­anyag­ból ké­szül­nek, és a kor­sze­rû tech­no­ló­gi­á­nak kö­szön­he­tõ­en olaj hozzáadása nélkül gyor­san, egy­sze­rû­en el­ké­szít­he­tõ­ek.

EXT­RA FINE ter­mékc­salád
Bevezetés éve
2004-tõl folyamatosan
Kiszerelések:
325g / 500g
A FINDUS zöld­sé­gek és zöld­ség­ke­ve­ré­kek a leg­ki­vá­lóbb alap­anyag­ok gon­dos ki­vá­lasz­tá­sá­val ké­szül­nek.
Az alap­ve­tõ zöld­sé­gek – Zöld­bor­só, Cse­me­ge­ku­ko­ri­ca, Brok­ko­li, Kel­bim­bó és Spe­nót – mel­lett a 6 ta­gú zöld­ség­ke­ve­rék-csa­lád kö­zül 3 fé­le ke­ve­rék – Gar­den mix, Clas­sic mix és Broc­coli mex­i­cana – egy tel­je­sen új ter­mék­fej­lesz­tés ered­mé­nyei, kü­lön­le­ges fû­szer­va­jas íze­sí­tés­sel ké­szül­nek. A csa­lád töb­bi tag­ja a Delikat­ess mix, Gour­met mix és Soup mix ter­mé­kek.
Az el­ké­szí­té­si le­he­tõ­sé­gek is szé­le­seb­bek, mi­vel ser­pe­nyõ­ben és mik­ro­hul­lá­mú sü­tõ­ben is rö­vid idõ alatt el­ké­szít­he­tõ a ha­gyo­má­nyos fõ­zé­si mód mel­lett.
A FINDUS zöld­ség­ke­ve­ré­kek je­len­leg a leg­na­gyobb for­gal­mat bo­nyo­lí­tó ter­mé­kek a ha­zai zöld­ség­ke­ve­rék pi­a­con, ka­te­gó­ri­á­juk­ban pi­ac­ve­ze­tõk.

SPECIAL SELECTION ter­mékc­salád
Bevezetés éve
2007
Kiszerelések:
325g
A FINDUS leg­újabb ter­mék­fej­lesz­té­se­i­nek ered­mé­nye, amel­­lyel el­sõ­ként in­dít­ja el két­kom­po­nen­sû zöld­ség­ke­ve­ré­kek for­gal­ma­zá­sát a ha­zai pi­a­con.
Egye­dül­ál­ló ter­mék­csa­lád, amely kü­lön­le­ges vá­lasz­té­ka a vá­sár­lói pre­fe­ren­ci­ák alap­ján ki­ala­kí­tott két­fé­le zöld­ség-ala­pú ke­ve­ré­kek­nek. Ezek a ter­mé­kek a Brokkoli & Karfiol, Brokkoli & Bébi­répa és Bébirépa & Ceruzabab.
Ki­emel­ke­dõ mi­nõ­sé­gû, fris­s, szí­nes és ro­po­gós zöld­sé­gek. Az alap­anyag­ok a be­ta­ka­rí­tást kö­ve­tõ gyors fel­dol­go­zás­nak kö­szön­he­tõ­en meg­õr­zik vi­ta­min-és táp­anyag­tar­tal­mu­kat

FÛ­SZE­REK ter­mékc­salád
Bevezetés éve
2002
Kiszerelések:
30–35g
A 2002-es be­ve­ze­tés évé­ben iga­zi új­don­ság­nak szá­mí­tott a négy­fé­le friss fa­gyasz­tott fû­szer – Ba­zsa­li­kom, Pet­re­zse­lyem, Ka­por és Me­té­lõ­hagy­ma – amely az­óta is tö­ret­len nép­sze­rû­ség­nek ör­vend.
Nagy elõ­nyük, hogy egész év­ben el­ér­he­tõ­ek, ga­ran­tált mi­nõ­sé­get je­lent, és a kis ki­sze­re­lés a vis­­sza­zár­ha­tó do­boz­zal prak­ti­kus fel­hasz­ná­lást biz­to­sít.

BON APPETIT ter­mék­csa­lád
Bevezetés éve
2007
Kiszerelések:
500–600g
termékenként eltérõ
Az eu­ró­pai tren­de­ket kö­ve­tõ nö­vek­võ ha­zai kész­étel­fo­gyasz­tást és igényt fel­is­mer­ve ke­rül be­ve­ze­tés­re egy öt ter­mék­bõl ál­ló ser­pe­nyõs kész­étel­csa­lád, ame­lyek el­ké­szí­té­se – akár ser­pe­nyõ­ben vagy mik­ro­hul­lá­mú sü­tõ­ben – egy­szerû és gyors, per­cek alatt íz­le­tes egy­tál­étel ke­rül az asz­tal­ra.
A ter­mé­kek: Coun­try pan, Miniburg­er pan, Pael­la, Gnoc­chi pesto és Cous­cous.
A ter­mé­kek szé­les pa­let­tá­ja le­he­tõ­sé­get ad min­den­ki­nek a vá­lasz­tás­ra.

POMMES ter­mék­csa­lád
Bevezetés éve
2006
Kiszerelések:
600g / 750g
A FINDUS bur­go­nya­kü­lön­le­ges­sé­ge­i­nek – Fû­sze­res bur­go­nya­koc­kák és Saj­tos mo­gyo­ró­bur­go­nya – gyár­tá­sá­hoz a leg­kö­rül­te­kin­tõb­ben vá­lo­gat­ja a vi­ta­min­ban, rost­ban és szén­hid­rát­ban gaz­dag bur­go­nya-alap­anya­got, ame­lyek a fel­dol­go­zás­nak kö­szön­he­tõ­en meg­õr­zik táp­anyag­tar­tal­mu­kat. Az egye­di bur­go­nya­ter­mé­kek pá­rat­lan ízét a pál­ma­ola­jon va­ló elõ­sü­tés ga­ran­tál­ja, és a vál­to­za­tos el­ké­szí­té­si mó­dok biz­to­sít­ják a va­ló­ban gyors és ké­nyel­mes fel­hasz­ná­lást.

Kapcsolódó cikkeink