A fér­fi­ak a ki­seb­bet sze­re­tik

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A GfK Hun­gá­ria Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet leg­utób­bi, a vá­sár­lás fo­lya­ma­tát fi­gye­lem­mel kí­sé­rő ta­nul­má­nya, a Shopping Mo­ni­tor meg­ál­la­pí­tá­sai sze­rint a ma­gyar fo­gyasz­tók szá­má­ra élel­mi­szer­vá­sár­lás­kor leg­fon­to­sabb az adott üz­let ál­tal kí­nált áru mi­nő­sé­ge, ára és az áru­kí­ná­lat mér­té­ke. De ezen kí­vül még szá­mos más – a vá­sár­lást meg­elő­ző és a vá­sár­lás hely­szí­nén fel­me­rü­lő – té­nye­ző­től is függ az, hogy egy vá­sár­ló me­lyik üz­le­tet vá­laszt­ja vá­sár­lá­sá­nak szín­te­ré­ül, ott mi­lyen ter­mé­ke­ket vá­sá­rol meg.
Az üz­le­tek ki­vá­lasz­tá­sa­kor pél­dá­ul ki­fe­je­zet­ten fon­tos szem­pont az adott bolt kö­zel­sé­ge. A vá­sár­lók ugyan­is nem szí­ve­sen utaz­nak so­kat, in­kább egyéb el­vá­rá­sa­ik­ból en­ged­nek. A höl­gyek azok, akik haj­lan­dók töb­bet utaz­ni azért, hogy igé­nye­ik­nek mi­nél in­kább meg­fe­le­lő üz­let­ben vá­sá­rol­ja­nak – ők in­kább rit­kán, de na­gyobb men­­nyi­ség­ben szer­zik be a na­pi fo­gyasz­tá­si cik­ke­ket.
A mint­egy 1000, 15 év­nél idő­sebb meg­kér­de­zett vá­la­szai alap­ján ál­ta­lá­no­san le­von­ha­tó a kö­vet­kez­te­tés, mi­sze­rint a fo­gyasz­tók in­kább a na­gyobb alap­te­rü­le­tű üz­le­te­ket ked­ve­lik. Ez alól ki­vé­telt ké­pez­nek – az­az job­ban ked­ve­lik a kis alap­te­rü­le­tű üz­le­te­ket – a fér­fi­ak, az idő­sebb kor­osz­tály, az ala­csony jö­ve­del­mű ré­teg, il­let­ve a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ken élők.
To­váb­bá ér­de­kes meg­ál­la­pí­tás az is, mi­sze­rint az élel­mi­sze­rek be­szer­zé­sé­nél az üz­le­tek ál­tal nyúj­tott egyéb, ki­egé­szí­tő szol­gál­ta­tá­sok nem je­len­te­nek plusz vonz­erőt az üz­let ki­vá­lasz­tá­sa­kor.
Az üz­let ki­vá­lasz­tá­sa­kor an­nak ár­szín­vo­na­lát és az üz­let kí­nál­ta ak­ci­ó­kat in­kább a nők tart­ják szem előtt, és ők azok, akik egy von­zó cso­ma­go­lás lát­tán elő­re nem ter­ve­zett áru­cik­ke­ket is a ko­sa­ruk­ba tesz­nek.

Kapcsolódó cikkeink