A fék már las­sít

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó Zrt.-nek az Erste Bank együtt­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült 2006. de­cem­ber 27-én nyil­vá­nos­ság­ra ho­zott elő­re­jel­zé­se sze­rint az inf­lá­ció emel­ke­dik, az egyen­súly azon­ban ja­vul­ni kezd. A be­fek­te­tők bi­zal­ma, s ez­zel a fo­rint is­mét erő­sö­dik.A ma­gyar gaz­da­ság 2006-ban az I. ne­gyed­év­hez ké­pest las­sult, az I. ne­gyed­évi 4,9 szá­za­lé­kos ütem a II. és III. ne­gyed­év­re 3,8 szá­za­lék­ra mér­sék­lő­dött. Rend­kí­vül di­na­mi­kus vi­szont a ki­vi­tel, s ugyan­csak gyors, de at­tól egy­re job­ban el­ma­ra­dó az im­port fej­lő­dé­se. En­nek meg­fe­le­lő­en a bel­föl­di fel­hasz­ná­lás nö­ve­ke­dé­si üte­me jó­val el­ma­rad a GDP-étől (a II. és a III. ne­gyed­év­ben a bel­föl­di fel­hasz­ná­lás csök­kent).
Az ed­di­gi gaz­da­sá­gi fo­lya­ma­tok­ban a költ­ség­ve­té­si ki­iga­zí­tás­nak (az adó­eme­lé­sek­nek és tá­mo­ga­tás­csök­ken­té­sek­nek) még alig volt sze­re­pe, an­nak ha­tá­sa – fő­leg a köz­szol­gál­ta­tó és ha­zai fo­gyasz­tói pi­a­cok­ra, ter­me­lő/szol­gál­ta­tó ága­za­tok­ra – in­kább csak 2007-ben lesz ér­zé­kel­he­tő. Vi­szont az ada­tok­ból egy­ér­tel­mű, hogy a költ­ség­ve­té­si ma­ga­tar­tás a ko­ráb­bi éve­ké­nél sok­kal fe­gyel­me­zet­teb­bé vált (a ter­mé­szet­be­ni tár­sa­dal­mi jut­ta­tá­sok, a kö­zös­sé­gi fo­gyasz­tás és – az au­tó­pá­lya-épí­tés ki­vé­te­lé­vel – az ál­la­mi be­ru­há­zá­sok ha­tá­ro­zot­tan csök­ken­ni kezd­tek). Vég­ered­mény­ben 2006-ban a gaz­da­ság az elő­ző évi 4,2 szá­za­lé­kot meg­kö­ze­lí­tő ütem­ben, 4,1 szá­za­lék­kal, ki­fe­je­zet­ten ex­port­ve­zé­relt mó­don nö­vek­szik. A fo­gyasz­tás és be­ru­há­zás 1,5, il­let­ve 2 szá­za­lék kö­rü­li nö­ve­ke­dé­se vár­ha­tó.
Az ex­port vo­lu­me­ne kö­zel 5 szá­za­lék­pont­tal gyor­sab­ban nő, mint az im­port, a cse­re­ará­nyok azon­ban mint­egy 2 szá­za­lék­kal rom­la­nak. A fo­lyó fi­ze­té­si és tő­ke­mér­leg hi­á­nya nagy­já­ból a 2005. évi­vel lesz azo­nos, mi­vel a kül­ke­res­ke­del­mi hi­ány csök­ke­né­sé­vel és a nö­vek­vő EU-forrásokkal szem­ben nő a jö­ve­de­lem­ki­áram­lás. Ez utób­bi je­len­tős ré­sze, mint új­ra be­fek­te­tett pro­fit vi­szont a tő­ke­be­áram­lást erő­sí­ti.
A IV. ne­gyed­év­ben már a ki­iga­zí­tás is ér­zé­kel­he­tő­en mér­sék­li a bel­föl­di ke­res­let nö­ve­ke­dé­sét. A brut­tó bé­rek nö­ve­ke­dé­si üte­me kis­sé las­sul, vi­szont a net­tó bér­nö­ve­ke­dés az egyé­ni já­ru­lé­kok eme­lé­se mi­att en­nél sok­kal erő­tel­jes­eb­ben fé­ke­ző­dik. Köz­ben az áfaemeléssel és a ház­tar­tá­si ener­gia árá­nak emel­ke­dé­sé­vel ös­­sze­füg­gés­ben az inf­lá­ció gyor­sult, így az év el­ső fe­lé­ben jel­lem­ző 5 szá­za­lék fe­let­ti re­ál­bér-nö­ve­ke­dés az év vé­gé­re csök­ke­nés­be megy át, mi­köz­ben az év egé­szé­ben 3,5 szá­za­lé­kos re­ál­bér-nö­ve­ke­dés vár­ha­tó.

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó Zrt. prog­nó­zi­sa a ma­gyar nem­zet­gaz­da­ság 2006. évi fo­lya­ma­ta­i­ról
2004 2005 2006. I-X. hó 2006 (elő­re­jel­zés)
1. A GDP vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,2 104,2 104,1* 104,1
2. Az ipa­ri ter­me­lés in­de­xe (ös­­sze­ha­son­lí­tó áron, %) 107,4 107,3 110,2 110
3. Nem­zet­gaz­da­sá­gi be­ru­há­zá­sok in­de­xe (öh. áron, %) 107,9 105,6 99,6* 102
4. Az épí­té­si-sze­re­lé­si te­vé­keny­ség in­de­xe (öh. áron, %) 106, 116,6 99 100
5. A kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,8 105,8 105,0* 104
6. A ki­vi­tel vál­to­zá­sá­nak in­de­xe (fo­lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,8 115
7. A be­ho­za­tal vál­to­zá­sá­nak in­de­xe (fo­lyó áron, euróban, %) 113,2 108,3 113,5 113
8. A kül­ke­res­ke­del­mi mér­leg hi­á­nya (mil­li­árd euró) 3,9 2,8 2,0 2,3
9. A fo­lyó fi­ze­té­si és tő­ke­mér­leg együt­tes hi­á­nya (mil­li­árd euró) 6,7 5,3 2,9** 5,3
10. Az euró át­la­gos ár­fo­lya­ma (fo­rint) 251,7 248,0 265,1*** 264
11. Az ál­lam­ház­tar­tás hi­á­nya (pénz­for­gal­mi szem­lé­let­ben, 1284,1 984,4 1701*** 2000
he­lyi ön­kor­mány­zat­ok nél­kül, mil­li­árd fo­rint)
12. A brut­tó át­lag­ke­re­set in­de­xe 106,1 108,8 107,9 107,3
13. Fo­gyasz­tói ár­in­dex 106,8 103,6 103,7*** 103,9
14. Fo­gyasz­tói ár­in­dex az idő­szak vé­gén 105,5 103,3 106,4*** 106,5
(elő­ző év azo­nos hónap=100)
15. Mun­ka­nél­kü­li­sé­gi rá­ta az idő­szak vé­gén (%) 6,3 7,3 7,4**** 7,5
Jel­ma­gya­rá­zat: * I-III. ne­gyed­év ** 2006. I. fél­év *** I-XI. hó **** 2006. au­gusz­tus-ok­tó­ber
A tény­ada­tok for­rá­sa: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink