50 szá­za­lék­kal nőtt a SIÓ-ECKES for­gal­ma

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Sta­bil pi­a­ci po­zí­ció, fo­lya­ma­tos nö­ve­ke­dés, ki­egyen­sú­lyo­zott, ha­té­kony gaz­dál­ko­dás és jó pénz­ügyi mu­ta­tók jel­le­mez­ték a leg­na­gyobb ha­zai gyü­mölcs­lé­gyár­tó, a SIÓ-ECKES Kft. elmúlt két évét. 2006-ban stra­té­gi­ai irány­vál­tás­sal új nö­ve­ke­dé­si pá­lyá­ra ál­lí­tot­ták a cé­get, ami a vá­ra­ko­zá­sok sze­rint meg­ala­poz­za a kö­vet­ke­ző négy-hét éves idő­sza­kot. A net­tó ár­be­vé­tel 2005-höz ké­pest mint­egy 50 szá­za­lék­kal kö­zel 15 mil­li­árd fo­rint­ra nö­ve­ke­dett, s az üze­mi ered­mény ese­té­ben mint­egy 70 szá­za­lé­kos pluszt si­ke­rült ki­gaz­dál­kod­ni.
– In­no­vá­ció, ha­té­kony költ­ség­gaz­dál­ko­dás, ver­seny­ké­pes­ség, egyen­le­tes és ki­emel­ke­dő minőség, fo­gyasz­tói bi­za­lom, egye­di már­ka­épí­tés, és szé­le­se­dő diszt­ri­bú­ció vol­tak si­ke­rünk kulcsté­nye­zői – emel­te ki Fa­ze­kas End­re ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó a SIÓ-ECKES Kft. sajtó­tájé­koz­tatóján.
2007-ben a SIÓ-ECKES to­vább kí­ván­ja erő­sí­te­ni pi­a­ci po­zí­ci­ó­it, és a pi­a­ci át­lag fe­let­ti forgalomnövekedést ter­vez. A gyü­mölcs­le­vek­nél 4-5 szá­za­lé­kos, az ás­vány­vi­zek­nél 20 szá­za­lé­kos bő­vü­lést sze­ret­né­nek el­ér­ni. Az ár­be­vé­tel elő­re­lát­ha­tó­lag el­éri a 18 mil­li­árd fo­rin­tot.

Kapcsolódó cikkeink