4 új esz­köz az IMIGe portfóliójában

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Év vé­gén az IMIGe Hun­gá­ria Kft. 4 új hir­de­té­si fe­lü­let­tel je­lent­ke­zett a Tesco hi­per­mar­ke­tek­ben. A kül­ső üveg­fa­lak az épü­let front­ol­da­lán el­he­lyez­ke­dő nagy­mé­re­tű fe­lü­le­tek, amely­re már rég­óta vár­tak a cég ügy­fe­lei. Az esz­kö­zök ki­tű­nő­en al­kal­ma­sak brand-awereness kam­pá­nyok in­dí­tá­sá­ra is, hi­szen nagy mé­re­té­ből és új­sze­rű­sé­gé­ből fa­ka­dó­an egy­sze­rű­en ki­ke­rül­he­tet­len­né te­szi a kom­mu­ni­ká­ci­ót. A má­sod­la­gos ki­he­lye­zé­sek ki­eme­lé­sé­re, még fel­tű­nőb­bé té­te­lé­re hoz­ták lét­re az LCD-kijelzős kép­er­nyő­vel kom­bi­nált rak­lap­tar­tó áll­ványt. A di­gi­tá­lis mé­dia display nagy elő­nye, hogy a sta­ti­kus pla­kát­tal el­len­tét­ben el­ma­rad a nyom­dai költ­ség, il­let­ve a hely­szí­nen szo­kat­lan au­di­o­vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció meg­ál­lás­ra kész­te­ti a vá­sár­ló­kat. A ne­gye­dik új­don­ság a pénz­vis­­sza­adó tál­cán el­he­lye­zett hir­de­tés, amely a kas­­sza­zó­ná­ban tör­té­nő kom­mu­ni­ká­ció leg­újabb esz­kö­ze. Az esz­kö­zök ha­té­kony­sá­gát mu­tat­ja a nagy ér­dek­lő­dés, a kül­ső üveg­fa­lon pél­dá­ul már lát­ha­tó volt a Sa­ra Lee Omnia-kampánya, je­len­leg pe­dig az Unile­ver hir­de­té­se fut.

Kapcsolódó cikkeink