25 ma­gyar cég Moszk­vá­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

25 ma­gyar vál­la­lat je­lent meg az FVM Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum Kht. ál­tal fel­ál­lí­tott ma­gyar nem­ze­ti stan­don a moszk­vai Prodexpo szak­ki­ál­lí­tá­son, 2007. feb­ru­ár 12–16. kö­zött. Az ös­­sze­sen 311 négy­zet­mé­ter nagy­sá­gú stand­te­rü­le­ten 5 egyé­ni és 20 kö­zös­sé­gi ki­ál­lí­tó kép­vi­sel­te a ma­gyar szí­ne­ket. A ter­me­lő­cé­gek mel­lett a ke­res­ke­del­mi kép­vi­se­let is he­lyet ka­pott a ma­gyar stan­don.
Orosz­or­szág egyik leg­fon­to­sabb élel­mi­szer-ipa­ri ren­dez­vé­nye 2007-ben im­már ti­zen­ne­gye­dik al­ka­lom­mal nyi­tot­ta meg ka­pu­it.

Kapcsolódó cikkeink