12 ma­gyar ki­ál­lí­tó a lon­do­ni IFE-n

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az FVM Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum Kht. 132 négy­zet­mé­te­res nagy­sá­gú kö­zös­sé­gi stand­dal je­le­nt meg az IFE Lon­don szak­ki­ál­lí­tá­son, március 18–21. között, 12 ki­ál­lí­tó­nak he­lyet biz­to­sítva. A stan­don AMC in­for­má­ci­ós pult, va­la­mint lát­vány­kony­ha mű­kö­dött a ki­ál­lí­tás ide­je alatt, ahol ma­gyar mes­ter­sza­kács főzte és kós­tol­tatta ma­gyar étel­spe­ci­a­li­tá­so­kat. A kö­zös­sé­gi stand te­rü­let­dí­ját, il­let­ve a vál­la­la­tok stand- és ins­tal­lá­ci­ós költ­sé­ge­it tel­jes egé­szé­ben az AMC fi­nan­szí­rozta a ki­ál­lí­tók ré­szé­re.
A két­éven­te meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő International Food & Drink Exhibition (IFE) Lon­don Nem­zet­kö­zi Élel­mi­szer-­ipa­ri és Ital Szak­ki­ál­lí­tás idén 15. al­ka­lom­mal nyit­otta meg ka­pu­it. Nagy-Bri­tan­nia leg­je­len­tő­sebb nem­zet­kö­zi élel­mi­szer-­ipa­ri ren­dez­vé­nyén két éve a vi­lág 98 or­szá­gá­ból mint­egy 1500 ki­ál­lí­tó, és több mint 26 000 szak­mai lá­to­ga­tó vett részt.
A ren­dez­vé­nyen – „Friss öt­le­tek” név­vel – ter­mék-in­no­vá­ci­ós ver­seny, szak­mai kon­fe­ren­ci­ák, va­la­mint kü­lön­bö­ző ter­mék­be­mu­ta­tók várták a szak­mai ér­dek­lő­dő­ket. A Sainsbury’s áru­ház­lánc ál­tal meg­hir­de­tett ter­mék­ver­seny­re ma­gyar cé­gek is je­lent­kez­tek. A nyer­te­sek ter­mé­ke­it a ke­res­ke­del­mi lánc be­lis­táz­za áru­há­za­i­ba.

Kapcsolódó cikkeink