Vá­sár­lás érin­tés nél­kül

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Már­ci­us utol­só nap­ja­i­ban a MasterCard Europe kár­tya­tár­sa­ság OneSmart MasterCard® PayPass™ tech­no­ló­gi­á­já­val és plasz­tik­ja­i­val haj­tot­ták vég­re az el­ső érin­tés nél­kü­li kár­tyás vá­sár­lást a McDonald's eu­ró­pai ét­te­rem­há­ló­za­tá­ban. A PayPass™ kár­tyá­kat a sváj­ci Aduno Group bo­csát­ja ki.
A teszt­prog­ram­ban részt ve­vő sváj­ci McDonald's ét­ter­mek­ben a MasterCard PayPass™ tech­no­ló­gi­át hasz­ná­ló kár­tya­bir­to­ko­sok­nak nem kell töb­bé ap­ró­pénz­zel baj­lód­ni­uk, elég, ha oda­érin­tik új Aduno Group MasterCard kár­tyá­ju­kat a PayPass™ kár­tya­ol­va­só­hoz, és 25 euró alat­ti ki­fi­ze­té­se­i­ket gyor­san, biz­ton­sá­go­san és kön­­nyen vé­gez­he­tik a plasz­tik át­adá­sa és elis­mer­vény alá­írá­sa nél­kül is.

Kapcsolódó cikkeink