Va­ló­di a slá­ger

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Lát­vá­nyo­san ja­vul a táb­lás cso­ko­lá­dé pi­a­ci po­zí­ci­ó­ja. Men­­nyi­ség­ben 14, ér­ték­ben pe­dig 11 szá­za­lék­kal nőtt kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma 2006. február–2007. ja­nu­ár­ban az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest. Így a pi­ac mé­re­te kö­ze­le­dik az évi 15 mil­li­árd fo­rint­hoz. Töb­bek kö­zött ezt ál­la­pít­ja meg a Nielsen pi­ac­ku­ta­tó in­té­zet Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe. Ál­ta­lá­ban ked­ve­ző trend jel­lem­zi a cso­ko­lá­dé (táb­lás, sze­le­tes és pra­li­né) ös­­sze­sen csak­nem 55 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű bol­ti el­adá­sát, hi­szen mind men­­nyi­ség­ben, mind ér­ték­ben 9 szá­za­lé­kos emel­ke­dést re­giszt­rált a Nielsen egyik év­ről a má­sik­ra.
Fi­gye­lem­re mél­tó­an kon­cent­rá­ló­dik a táb­lás cso­ko­lá­dé kis­ke­res­ke­del­me. Im­már a men­­nyi­sé­gi el­adá­sok jó két­har­ma­da jut a mo­dern, 400 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb bolt­tí­pu­sok­ra. A má­sik ol­da­lon, a ha­gyo­má­nyos, 400 négy­zet­mé­ter­nél ki­sebb üz­le­tek rész­ará­nya egyik év­ről a má­sik­ra 37-ről 32 szá­za­lék­ra csök­kent.
A va­ló­di táb­lás cso­ko­lá­dé egy­re nép­sze­rűbb. Gyen­gült vi­szont a fő­ző- és a nu­gátcso­ko­lá­dék po­zí­ci­ó­ja, és nem csak men­­nyi­sé­gi és ér­ték­be­li ré­sze­se­dé­sek­ben, ha­nem ab­szo­lút el­adá­sok­ban is. A kü­lönb­ség te­te­mes, hi­szen ér­ték­ben a táb­lás cso­ko­lá­dé bol­ti el­adá­sá­ból im­már 90 szá­za­lék ju­tott a va­ló­di táb­lás­ra.
Ugyan­ak­kor a pi­ac bő­vü­lé­sé­ből mind­egyik alszegmens ki­ve­szi ré­szét. A si­ma, dú­sí­tott és töl­tött cso­ko­lá­dé for­gal­ma egy­for­mán nőtt egyik év­ről a má­sik­ra.
A ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya elég ma­gas; 23 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek a men­­nyi­sé­gi el­adá­sok­ból de­cem­ber–ja­nu­ár­ban, ami 4 szá­za­lék­pont­tal ha­lad­ja meg az elő­ző ha­son­ló pe­ri­ó­du­sét.
Nyil­ván ez is ma­gya­ráz­za, hogy a si­ma és dú­sí­tott táb­lás cso­ko­lá­dé át­la­gos árszintje egy év alatt lé­nye­gé­ben alig vál­to­zott, csak a töl­tött drá­gult de­cem­ber–ja­nu­ár­ban 6 szá­za­lék­kal az elő­ző ha­son­ló pe­ri­ó­dus­hoz ké­pest.

Kapcsolódó cikkeink