Va­la­mi el­kez­dő­dött az el­adó­tér­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Egye­dibb pol­cok, so­kol­da­lúbb mér­le­gek, egy­re szebb mélyhűtőszigetek: ha­tá­ro­zot­tan ér­zé­kel­he­tő, hogy bol­ti bú­to­rok, esz­kö­zök te­kin­te­té­ben el­kez­dő­dött a ma­gyar ke­res­ke­de­lem fel­zár­kó­zá­sa Nyu­gat-Eu­ró­pá­hoz. En­nek fel­gyor­sí­tá­sa nem csu­pán pénz­kér­dés – szem­lé­let­vál­tást is igé­nyel. Nem vé­let­len, hogy a kül­föl­di tu­laj­do­nú hiper- és szu­per­mar­ke­tek jó­val előbb­re tar­ta­nak. Utol­éré­sük nagy ki­hí­vás a szét­ta­golt tu­laj­do­no­si vi­szo­nyok­kal ren­del­ke­ző ma­gyar lán­cok­nak, a füg­get­len bol­tok­ról nem is be­szél­ve.Nagy vál­to­zá­sok zaj­la­nak az el­adó­tér­ben. Aho­gyan las­sul a bolt­lán­cok ex­pan­zi­ó­ja, úgy vá­lik egy­re fon­to­sab­bá a bolt­bel­ső el­ren­de­zé­se, mi­nő­sé­ge. A vál­to­zást jól mu­tat­ja, hogy a Spar épp most je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon egy új bolt­kon­cep­ci­ó­val, a Spar City­vel, amely a vá­lasz­ték mi­nő­sé­gé­re és a szol­gál­ta­tá­sok­ra he­lye­zi a hang­súlyt.
Ma­guk a gyár­tók is egy­re na­gyobb nyo­mást gya­ko­rol­nak a ke­res­ke­dők felé egyé­ni displa­yek, vagy polc­ra he­lyez­he­tő áru­tar­tók ki­he­lye­zé­sé­re.

Pro­filt ad­hat a jó bolt­be­ren­de­zés
– A ke­res­ke­dők egy­re töb­ben tö­re­ked­nek a bol­tok ott­ho­nos ki­ala­kí­tá­sá­ra, me­leg szí­nek, me­leg fé­nyek hasz­ná­la­tá­val. Na­gyobb sze­re­pet kap a fa mint ki­egé­szí­tő, dí­szí­tő elem. Job­ban ki­eme­lik az egyes áru­cso­por­to­kat a polc­so­rok­ban; az ita­lok, bo­rok, fű­sze­rek, édes­sé­gek és pék­áruk kö­zött kü­lö­nös­kép­pen – emel ki né­hány moz­za­na­tot Hor­váth At­ti­la, a Hu-Mago Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.
A bútorgyártók egy­re több új ki­ala­kí­tás­sal pró­bál­ják el­ta­lál­ni a ve­vők és a ke­res­ke­dők igé­nye­it. Meg kell fe­lel­ni­ük az áruk ál­lan­dó­an vál­to­zó cso­ma­go­lás­mód­já­nak, va­la­mint ma­guk az áru­fé­le­sé­gek vál­to­zá­sa­i­nak is.
Skó­ci­á­ban pél­dá­ul a Tesco hi­per­mar­ke­tek egyik fe­le csak hű­tő­so­rok­ból áll. A ro­ha­nó élet­mód mi­att Ma­gyar­or­szág is ha­lad a fél­kész ter­mé­kek erő­sö­dő bol­ti sze­re­pe fe­lé.
A kül­föld, ha már itt tar­tunk, nem csak tett­ben, szem­lé­let­ben is előt­tünk jár – hi­szen egy­részt na­gyobb a vá­sár­ló­erő. Más­részt ná­lunk a ke­res­ke­de­lem részt­ve­vői igen las­san is­me­rik fel, hogy a te­lí­tő­dés­ből adó­dó eset­le­ges for­ga­lom­ki­esést nem csu­pán, sőt, el­ső­sor­ban nem az ár­ver­sen­­nyel le­het vis­­sza­sze­rez­ni. Sok ha­zai lánc, lánc­hoz tar­to­zó kis élel­mi­szer­üz­let ver­seny­társ­nak te­kin­ti a hi­per­mar­ke­te­ket, „hard” disz­kont­lán­co­kat, és ezek­kel ár­ban akar­ják tar­ta­ni a lé­pést.
– Ez­zel szem­ben Né­met­or­szág­ban az Edeka szu­per­mar­ke­tek jel­lem­ző­en az Aldi disz­kon­tok szom­széd­sá­gá­ban nyit­nak üz­le­tet – jegy­zi meg Tö­rök Bá­lint, a Wanzl Ma­gyar­or­szág Kft. üzletberendezési me­ne­dzse­re. – En­nek ana­ló­gi­á­já­ra a Lidlt sem ké­ne egy CBA üz­let ver­seny­tár­sának te­kin­te­ni.
Va­gyis Tö­rök Bá­lint vé­le­mé­nye sze­rint a ha­zai üz­let­lán­cok, egyes üz­le­tek nem pozicionálják bolt­ja­i­kat. Az üz­let­mé­ret ugyan­is ön­ma­gá­ban nem ha­tá­roz­za meg a bolt­pro­filt, bár ter­mé­sze­te­sen be­fo­lyás­sal van a be­lis­tá­zott ter­mé­kek szá­má­ra. De azok mi­ben­lét­ét – és a hoz­zá­juk pas­­szo­ló el­adó­té­ri mi­li­őt – a vá­sár­lók igé­nye­i­nek és vá­sár­ló­ere­jé­nek függ­vé­nyé­ben kel­le­ne meg­ha­tá­roz­ni. Egye­di szol­gál­ta­tá­sok, ter­mék­kö­rök, bolt­ar­cu­lat, vá­sár­lói kör­nye­zet sok­ban hoz­zá­já­rul­hat­nak egy üz­let si­ke­ré­hez.
A bolt­bel­sők egy­sé­ge­sí­té­sét meg­ne­he­zí­ti az a tény is, hogy a ha­zai lán­cok jel­lem­ző­en be­szer­zé­si tár­su­lá­sok, il­let­ve fran­chise rend­szer­ben mű­köd­nek. En­nek meg­fe­le­lő­en csu­pán egyes (füg­get­len vagy lánc­hoz tar­to­zó) tu­laj­do­no­sok­kal va­ló pro­jek­tek­ről le­het be­szél­ni. Nem rit­ka, hogy az em­lí­tett part­ne­rek ma­guk is kü­lön­bö­ző mér­ték­ben fej­lesz­tik tu­da­to­san nem pozicionált üz­le­te­i­ket.

Igény az áru­fé­le ki­eme­lé­sé­re
A na­gyobb gyár­tók bolt­be­ren­de­zé­se­i­ben szá­mot­te­vő kü­lönb­ség nincs. Ki­ala­kí­tá­suk le­het el­té­rő, de jel­lem­ző­jük a jól va­ri­ál­ha­tó­ság, időt­ál­ló­ság, karc­men­tes fe­lü­let. Az ér­té­ke­lé­si szem­pont­ok ve­vőn­ként vál­to­zók. Mint­ha egy­re töb­ben tö­re­ked­né­nek a mi­nő­ség és a szép­ség fe­lé ma már, mint az ol­csó­ság irá­nyá­ba, mond­ják a meg­kér­de­zet­tek.
– A fel­erő­sö­dő igé­nyek el­sőd­le­ge­sen a merchandising vál­to­zá­sa­i­ra, meg­je­le­né­sé­re ve­zet­he­tők vis­­sza – ál­la­pít­ja meg Tö­rök Bá­lint. – Je­len­tő­sen meg­nőtt a polc­szám az áll­vá­nyo­kon. A pol­cok be­sű­rí­té­se, a ver­ti­ká­lis áru­ki­he­lye­zés el­ter­je­dé­se pár­hu­zam­ban áll a ha­zai kis bol­tok és szu­per­mar­ke­tek jel­lem­ző hely­szű­ké­vel.
Hor­váth At­ti­la a specializáció erő­sö­dé­sé­re hív­ja fel a fi­gyel­met:
– Töb­ben kér­tek tő­lünk olyan bú­tor­ele­me­ket, ame­lyek ki­emel­nek egyes áru­kat a töb­bi ha­son­ló ter­mék kö­zül. Ez min­den bi­zon­­nyal az­zal függ ös­­sze, hogy ma­guk a vá­sár­lók azok, akik kez­dik ke­res­ni pél­dá­ul a bio­ter­mé­ke­ket vagy a ma­gyar ere­de­tű áru­kat, így a ter­mék­vá­lasz­ték bol­ti ki­he­lye­zé­se új szem­pont­ok­kal bő­vül.
A Hu-Mago ál­tal for­gal­ma­zott bú­to­rok ár-ér­ték ará­nya ki­vá­ló. Ter­mé­kei al­kal­ma­sak a ki­csi bol­tok­tól a hi­per­mar­ke­tek ki­ala­kí­tá­sá­ig.
– Szol­gál­ta­tá­sunk, hogy a bol­tok­ban át­ren­de­zés­kor áru­val együtt moz­gat­juk a sok­szor 20-30 mé­ter hos­­szú polc­so­ro­kat – mond­ja az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó. – Éj­sza­kán­ként, zá­rás után, va­sár­nap dol­go­zunk, így nincs for­ga­lom­ki­esés a ke­res­ke­dők­nél.
– Ha­zánk­ban egy­elő­re az igé­nyek jel­lem­ző­en a ha­gyo­má­nyos pléh polc­rend­sze­rek „tuningolására” kor­lá­to­zód­nak, fe­hér­től el­té­rő szí­nek­ben: antrazit és ezüst­szür­ke, il­let­ve fa/bú­tor­lap de­ko­rá­ci­ós ele­mek, hát­fa­lak – so­rol­ja Tö­rök Bá­lint.
A Wanzl Ma­gyar­or­szág Kft. a ha­gyo­má­nyos pléh­le­me­zes ka­te­gó­ri­á­ban a SIDAC pol­co­kat kí­nál­ja, a pré­mi­um szeg­mens­ben, convenience üz­le­tek­re han­gol­va pe­dig a Wanzl drót­rá­csos polc­rend­sze­rét, amely az egye­di bolt­ar­cu­lat jól be­vált esz­kö­ze Eu­ró­pa-szer­te.

Mér­le­gek: há­tul a sor­ban
A bol­ti el­adó­te­rek fej­lő­dé­se és az önál­ló egy­sé­gek lán­cok­ba tö­mö­rü­lé­se alap­ve­tő­en be­fo­lyá­sol­ja a ke­res­ke­del­mi mér­le­gek pi­a­cát. Míg a ki­sebb és önál­ló bol­tok a leg­egy­sze­rűbb, leg­ol­csóbb mé­rés­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­ják, ad­dig a lán­cok­nál, mi­vel for­rást tud­nak biz­to­sí­ta­ni a di­gi­tá­lis, több­funk­ci­ós esz­kö­zök be­szer­zé­sé­re, meg­je­le­nik a kor­sze­rű tech­no­ló­gia. Ezek a mér­le­gek a pusz­ta mé­ré­si funk­ci­ón túl már el­adás­he­lyi rek­lám­esz­köz­ként is mű­köd­nek, sőt az ügy­fél­szol­gá­la­ti fel­ada­tok el­lá­tá­sá­ban (CRM) is se­gí­te­nek.
Ám még ma is el­ter­jed­tek a ré­gi me­cha­ni­kus mér­le­gek. Sok eset­ben nem­csak for­rás­hi­ány, ha­nem alap­ve­tő­en szem­lé­let­mód kér­dé­se, szán­dék hi­á­nya, hogy eze­ket az egy­re drá­gáb­ban üze­mel­tet­he­tő esz­kö­zö­ket kor­sze­rűbb és hos­­szú tá­von ol­csóbb di­gi­tá­lis esz­kö­zök­re cse­rél­jék.
– Ál­ta­lá­nos hoz­zá­ál­lás, hogy a mér­leg egy ko­moly és szé­les kö­rű vál­lal­ko­zás leg­utol­só fá­zi­sá­nak szük­sé­ges be­ru­há­zá­sa, s mint ilyen, nem min­den eset­ben ke­rül kel­lő mér­ték­ben a fi­gye­lem köz­pont­já­ba, vagy nem min­den eset­ben ma­rad meg­fe­le­lő anya­gi for­rás a be­szer­zé­sé­re – ál­la­pít­ja meg Tarnóczi La­jos, a Mettler Toledo Kft. retail üz­let­ágá­nak ve­ze­tő­je.

Ta­ná­csot ad, ju­tal­maz
A leg­fris­sebb in­no­vá­ci­ó­val ren­del­ke­ző mér­leg­tí­pu­so­kat az élel­mi­szer­ipar azon te­rü­le­te­in le­het a leg­na­gyobb ha­té­kony­ság­gal al­kal­maz­ni, ahol szé­les az áru­vá­lasz­ték, gyors az áruk for­gá­si se­bes­sé­ge, és az áruk tö­me­gé­nek egy­sze­rű mé­ré­sén kí­vül több in­for­má­ci­ó­ra van szük­ség.
Ezen app­li­ká­ci­ók so­rán már ál­ta­lá­ban több mér­leg ke­rül üzem­be he­lye­zés­re, és rend­szer­be köt­ve spe­ci­á­lis áru­for­gal­mi szoft­ver se­gít­sé­gé­vel te­szik gör­dü­lé­ke­nyeb­bé az ér­té­ke­sí­tést.
A Mettler Toledo ezek meg­ho­no­sí­tá­sá­ban élen jár. A cég nyu­gat-eu­ró­pai part­ne­re­i­nek ma­gyar­or­szá­gi áru­há­za­i­ban már je­len­tek meg a PC-ala­pú mér­le­gek. Ezek az üz­le­tek így kor­lát­lan le­he­tő­sé­gek­kel ren­del­kez­nek, és tel­je­sen új di­men­zi­ót nyit­nak a ki­szol­gá­lás te­rü­le­tén.
– Eze­ken a mér­le­ge­ken ke­resz­tül már akár e-mail üze­ne­tek is küld­he­tők a köz­pon­ti iro­dá­ból a ki­szol­gá­lás he­lyé­re, a gyors in­for­má­ció hoz­zá­fé­rés biz­to­sí­tá­sá­ra- jegy­zi meg Tarnóczi La­jos.
A szí­nes ki­jel­zős mér­le­gek szin­tén új kor­sza­kot nyit­nak, még­pe­dig a rek­lá­mok, a rek­lá­mo­zás és a bol­ti mar­ke­ting te­rü­le­tén. Le­he­tő­ség nyí­lik kü­lön­fé­le ak­ci­ók, rek­lá­mok be­mu­ta­tá­sá­ra, a te­le­ví­zi­ós reklámfilmrészlettől a pla­kát­ké­pe­kig.
Az úgy­ne­ve­zett „cross selling” tech­no­ló­gia azt is le­he­tő­vé te­szi, hogy konk­rét ter­mék vá­sár­lá­sa­kor a mér­leg ki­jel­ző­jén egy hoz­zá il­lő ki­egé­szí­tő ter­mék ké­pe je­len­jen meg, ame­lyet a ve­vő hely­ben meg­vá­sá­rol­hat – pél­dá­ul egy sajt­hoz egy hoz­zá il­lő bort. Ugyan­ilyen plusz­szol­gál­ta­tás a ku­pon­rend­szer, amely­nél a vá­sár­lás­kor a mér­leg egy ki­egé­szí­tő ter­mék ked­vez­mé­nyes meg­vé­te­lé­re biz­to­sít le­he­tő­sé­get, és nyom­tat egy ku­pont a vá­sár­ló ré­szé­re.

Szi­get, vi­lá­gí­tás­sal
Hű­tő­be­ren­de­zés­ből Ma­gyar­or­szá­gon ma már min­den is­mer­tebb és ke­vés­bé is­mert gyár­tó ter­mé­kei meg­ta­lál­ha­tók. Tel­jes­nek mond­ha­tó a pi­ac le­fe­dett­sé­ge, min­den­ki ta­lál igé­nyé­nek és pénz­tár­cá­já­nak meg­fe­le­lőt. A hű­tő­for­gal­ma­zók komp­lex szol­gál­ta­tást nyúj­ta­nak: kulcs­ra kész ter­ve­zést, ki­vi­te­le­zést, fi­nan­szí­ro­zást egy he­lyen.
– A bolt­te­rek ki­ala­kí­tá­sá­nál még min­dig a men­­nyi­ség do­mi­nál a mi­nő­ség ro­vá­sá­ra, te­hát a le­he­tő leg­na­gyobb men­­nyi­sé­gű áru fel­töl­té­se, ki­he­lye­zé­se, akár az át­lát­ha­tó­ság, köz­le­ke­dés ro­vá­sá­ra – ál­la­pít­ja meg Tarnóy An­na, a Cold Systems Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. – A nyu­ga­ti tren­dek kö­ve­té­se a de­sign te­rén min­den­kép­pen ta­pasz­tal­ha­tó, lo­gi­kus mó­don, hisz a for­gal­ma­zók zö­me im­port­ból ér­té­ke­sít, te­hát a nap­ra­kész fej­lesz­té­sű be­ren­de­zé­se­ket dob­ja pi­ac­ra.
To­vább­ra is az ár az el­ső és leg­fon­to­sabb dön­té­si szem­pont a be­ren­de­zé­se­ket meg­vá­sár­lók kö­ré­ben. Má­sod­sor­ban a tet­sze­tős kül­ső, a jó be­mu­ta­tó­fe­lü­let-ki­hasz­nál­ha­tó­ság. Pél­dá­ul egy­re több, szebb mélyhűtősziget, osz­tott te­rű be­ren­de­zés ta­lál­ha­tó a bol­tok­ban, min­den­ki meg­ta­lál­ja az igé­nyé­nek meg­fe­le­lőt. Egy-két pol­cos fel­épít­mén­­nyel, szé­ria­tar­to­zék­ként ta­lál­ha­tó vi­lá­gí­tó rek­lám­fe­lü­let­tel.
Ahol az ár nem iga­zán dön­tő, és a mi­nő­ség irá­nyá­ban ko­mo­lyabb el­vá­rá­sok van­nak, azok a nagy ke­res­ke­del­mi lán­cok üz­le­tei. De ezek­nél az esz­köz­be­szer­zés nem­zet­kö­zi szin­ten bo­nyo­ló­dik, így Ma­gyar­or­szág­ra leg­fel­jebb a be­üze­me­lés ma­rad.
– Fő tö­rek­vé­sünk a tel­je­sen komp­lex ki­szol­gá­lás meg­va­ló­sí­tá­sa, a „min­dent egy he­lyen” el­ve – szö­ge­zi le Tarnóy An­na. – Így tu­dunk egy hos­­szabb tá­vú együtt­mű­kö­dést biz­to­sí­ta­ni, amely a köl­csö­nös ki­szá­mít­ha­tó üz­le­ti kap­cso­la­ton túl sok­kal ru­gal­ma­sabb, sze­mély­re sza­bot­tabb ki­szol­gá­lást, kap­cso­lat­tar­tást tesz le­he­tő­vé.

Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink