Új szer­ve­zet az ABO Cso­port­nál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Di­ví­zi­ók­ba szer­vez­ve te­vé­keny­ke­dik 2007. ja­nu­ár el­se­jé­től az ABO Cso­port. A há­rom fő pro­fil (ga­bo­na­ke­res­ke­de­lem, ma­lom­ipar, ta­kar­mány­ipar) kü­lön irá­nyí­tá­sa le­he­tő­vé te­szi az egy­sé­ges pi­ac­ke­ze­lést, az egye­di igé­nyek dif­fe­ren­ci­ált ke­ze­lé­sét, a pi­a­ci ré­sze­se­dés nö­ve­lé­sét, a ka­pa­ci­tá­sok har­mo­ni­zá­lá­sát és jobb ki­hasz­ná­lá­sát.
A di­ví­zi­ó élén a di­ví­zió­igaz­ga­tó áll, aki egy­részt az ABO Hol­ding ZRt. ve­zér­igaz­ga­tó-he­lyet­te­si ran­gú ve­ze­tő­je, más­részt a di­ví­zi­ó­ba tar­to­zó le­ány­vál­la­lat­ok ügy­ve­ze­tő­je, il­let­ve ve­zér­igaz­ga­tó­ja.
A Tra­de di­ví­zió (ga­bo­na­ke­res­ke­de­lem) di­ví­zió­igaz­ga­tó­ja Bá­lint Ju­dit, a MILL di­ví­zió (ma­lom­ipar) di­ví­zió­igaz­ga­tó­ja Vida Mi­hály, és a Mix di­ví­zió (ta­kar­mány­gyár­tás és ál­lat­te­nyész­tés) di­ví­zió­igaz­ga­tó­ja An­tal Zsolt lett.
Az ABO Hol­ding ZRt. me­nedzs­ment­jét is igye­kez­tek úgy meg­vál­toz­tat­ni, hogy na­gyobb tá­mo­ga­tást ad­has­sa­nak a di­ví­zi­ók­ban fo­lyó mun­ká­hoz. E cél­lal ope­ra­tív ve­zér­igaz­ga­tó-he­lyet­te­si és gaz­da­sá­gi ve­zér­igaz­ga­tó-he­lyet­te­si funk­ci­ó­kat ala­kí­tot­tak ki. Az ope­ra­tív ve­zér­igaz­ga­tó-he­lyet­te­si po­zí­ci­ót dr. Vá­ri Jó­zsef, a gaz­da­sá­gi ve­zér­igaz­ga­tó-he­lyet­te­si po­zí­ci­ót Sa­la­mon Zsolt töl­ti be.
Az ABO Cso­port stra­té­gi­ai cél­ja a ke­let-kö­zép-eu­ró­pai ré­gi­ó­ban a ga­bo­na­ke­res­ke­de­lem, a ma­lom­ipar és a ta­kar­mány­ipar te­rü­le­tén meg­ha­tá­ro­zó pi­a­ci ré­sze­se­dés­sel bí­ró, nye­re­sé­ges, ma­gas kész­pénz­ter­me­lés­re ké­pes, már­ka­név­vel ren­del­ke­ző cég­cso­port ki­ala­kí­tá­sa.

Kapcsolódó cikkeink