Új er­nyő­szer­ve­zet lob­bi­zik Brüs­­szel­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Meg­ala­kult az alap­ve­tő élel­mi­sze­rek gyár­tó­it tö­mö­rí­tő EUBF (European Ba­sic Foods) plat­form, amely cél­já­ul tűz­te ki, hogy szak­ér­tel­mét és pub­li­ci­tá­sát fel­hasz­nál­va tá­mo­ga­tást nyújt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak az alap­ve­tő élel­mi­sze­rek­kel kap­cso­la­tos jog­sza­bály­ok elő­ké­szí­té­sé­ben és be­tar­ta­tá­sá­ban.Mint is­me­re­tes, ha­ma­ro­san élet­be lép az az uni­ós jog­sza­bály, ami elő­ír­ja, hogy a jö­vő­ben nem­csak a fel­dol­go­zott, ha­nem az alap­élel­mi­sze­re­ken is kö­zért­he­tő és ügy­fél­ba­rát mó­don kell fel­tün­tet­ni az ös­­sze­te­vő­ket. Az ös­sze­fo­gás sze­ret­né el­ér­ni, hogy a cím­ké­zés pon­tos sza­bá­lya­it uni­ós szin­tű tör­vény mond­ja ki.
Jean-Louis Gourbin, a Bunge Europe ve­zér­igaz­ga­tó­ja, a plat­form el­nö­ke ar­ra buz­dít­ja az ipar­ág vál­la­la­ta­it és szak­mai szö­vet­sé­ge­it, hogy uni­ós ügyek­ben bát­ran for­dul­ja­nak az EUBF plat­form­hoz, amely mint er­nyő­szer­ve­zet, brüs­­sze­li kap­cso­la­ta­it ki­hasz­nál­va még job­ban tud­ja kép­vi­sel­ni az ága­zat ér­de­ke­it.
Az ala­pí­tók szán­dé­ka sze­rint a plat­form nem he­lyet­te­sí­te­né, csak meg­erő­sí­te­né a már mű­kö­dő eu­ró­pai szak­mai szer­ve­ze­te­ket.

Kapcsolódó cikkeink