Trade magazin GDPR

Szerző: jungandrea Dátum: 2018. 05. 16. 14:24

Felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét, hogy a 2018. május 25. napjától Magyarországon is kötelezően alkalmazandó 2016/679 EU Rendelet (GDPR) az adatkezelésről való tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben a jelenlegi magyar jogi előírásoknál szigorúbb rendelkezéseket állapít meg. E szigorúbb rendelkezésekkel való összhang biztosítása érdekében a Grabowski Kiadó Kft. mint adatkezelő 2018.május 25. napjával módosította a Trade magazin terjesztésével kapcsolatos adatkezeléseihez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóit, amelyek kivonatát lentebb olvashatják. A Trade magazin terjesztéséhez kapcsolódó részletes adatkezelési tájékoztatók az alábbi linken érhetők el:
http://trademagazin.hu/hu/rendezvenyek/kiadoterjgdpr/

ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI:

GRABOWSKI Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság („Adatkezelő” vagy „Grabowski”; székhely és postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 269.; e-mail cím: [email protected].hu; telefonszám: +36 (30) 826-4158; honlap: www.trademagazin.hu; kapcsolattartó adatvédelmi kérdésekben: Németh László, kereskedelmi igazgató

A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az Adatkezelővel előfizetői szerződéses jogviszonyban nem álló címzettnek („Címzett”) a magazin megküldéséhez szükséges adatai

Trade magazin marketing célú
tevékenység keretében történő
megküldése

Címzett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés céljának megszűnéséig,
vagy a Címzett hozzájárulásának visszavonásáig

Az Adatkezelővel előfizetői szerződéses jogviszonyban álló címzett („Előfizető”) által a megrendelő ap kitöltése során megadott személyes adatok

Trade magazin előfizetői szerződés teljesítése érdekében történő
megküldése

Az Adatkezelő és az Előfizető között létrejött előfizetői szerződés („Szerződés”) teljesítése

A Szerződés meghiúsulása, megszűnése után a Szerződésből eredő igények polgári jogi elévülése időtartamának végéig

Az Előfizető által a megrendelőlap kitöltése során megadott személyes adatok

Szerződéssel összefüggő jogok gyakorlása, esetleges igények, követelések Adatkezelő általi érvényesítése, valamint az Adatkezelővel szemben a Szerződéssel összefüggésben előterjesztett esetleges jogi igényekkel, követelésekkel szembeni védekezés

Az Adatkezelőnek az adatkezelés céljához fűződő jogos érdeke

A Szerződés meghiúsulása, megszűnése után a Szerződésből eredő igények polgári jogi elévülése időtartamának végéig

Az Előfizető számlázáshoz szükséges adatai

Előfizetés díjáról szóló számla kiállítása, és az ezzel összefüggő adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Irányadó adózási és számviteli jogszabályi előírások által előírt dokumentummegőrzési kötelezettségek teljesítése

Adózási és számviteli jogszabályi előírásokban meghatározott leghosszabb dokumentummegőrzési időtartam végéig

Személyes adatok címzettjei, akik az adatokhoz hozzáférnek

Címzett megnevezése

Címzett státusza

Az adatátadás indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége

Grand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 120., Cg. 01-09-161963)

adatfeldolgozó

A cég a terjesztési adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a Grabowski megbízásából.

Trans Europe Post Kft. (1211 Budapest, Petróleum utca 2., Cg. 01-09-205006)

adatfeldolgozó

A cég a Trade magazin Címzettek és Előfizetők részére történő terjesztésének lebonyolítását végzi a Grabowski megbízásából.

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával az Adatkezelő az érintett adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Érintettek jogai

Az érintett a GDPR 12-23. cikkeiben foglaltak szerint (i) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok kapcsán a tájékoztatást, a hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését, illetve az adatok kezelésének korlátozását; (ii) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogát; továbbá (iii) megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő, korlátozás nélküli visszavonására is, az Adatkezelőhöz intézett kérelem útján, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. (Részletesebben ld. a fenti linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban).

Címkék: ,

Kapcsolódó cikkeink