TopJoy Multi Active

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A TopJoy új ter­mék­csa­lád­ja a Multi Active a nap min­den idő­sza­ká­ban ak­tív­vá va­rá­zsol és erőt ad. A TopJoy Multi Active Ás­vá­nyi anya­gok­kal: sok­fé­le vi­ta­min- és ás­vá­nyi­anyag-tar­tal­má­val jó köz­ér­ze­tet biz­to­sít. A TopJoy Multi Active Mag­né­zi­um­mal: ma­gas vi­ta­min- és mag­né­zi­um­tar­tal­ma csök­ken­ti a stressz és a ki­me­rült­ség ha­tá­sát. A TopJoy Multi Active Immunobalance: a zöld tea és a sző­lő­ki­vo­nat fon­tos sze­re­pet ját­szik a szer­ve­zet vé­de­ke­ző­ké­pes­ség­ében. Mind­há­rom ter­mék új, 1 li­te­res Tetra Rex cso­ma­go­lás­ban ke­rül a pol­cok­ra. Ki­sze­re­lés: 12 db ter­mék/kar­ton, 13 kar­ton/sor, 4 sor/rak­lap, 52 kar­ton/rak­lap, 624 db ter­mék/rak­lap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. má­jus. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Maspex Olympos Kft. 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (76) 589-580; F.: (76) 589-505.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek