Szlo­vá­kia

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A szlo­vák pi­ac­ra irá­nyu­ló ma­gyar ag­rár­ki­vi­tel di­na­mi­ku­san, mint­egy 48 szá­za­lék­kal bő­vült 2006-ban. Ez mint­egy 50 mil­lió euró több­le­tet ta­kar. A di­na­mi­zá­ló­dás szá­mos ter­mék, il­let­ve ter­mék­kör ese­té­ben tet­ten ér­he­tő a ha­to­dik leg­je­len­tő­seb­bé elő­re­lé­pett ex­port­pi­a­cun­kon.A ki­vi­tel ne­gye­de a cu­kor
Az ex­por­tunk leg­je­len­tő­sebb té­te­lét, a ki­vi­tel mint­egy egy­ne­gye­dét ki­adó, kö­zel 40 mil­lió euró ér­té­kű, men­­nyi­ség­re néz­ve pe­dig mint­egy 66 500 ton­na cu­kor ké­pez­te. A nö­vek­mény a 2005. évi 20 ezer ton­nás bá­zis­idő­sza­ki szint­hez vi­szo­nyít­va ki­ug­ró­an ma­gas, 327 szá­za­lé­kos. Ki­sebb ex­port­té­te­le­ink ese­té­ben is ko­moly fej­lő­dés zaj­lott le 2006-ban. Így a ku­ko­ri­ca­ex­port in­de­xe 230 szá­za­lé­kos, mi­vel a ta­valy­előt­ti 4400 ton­nás men­­nyi­ség 10,5 ezer ton­ná­ra emel­ke­dett 2006-ban. De négy­sze­re­sé­re, így 17 ezer ton­na fö­lé emel­ke­dett a bú­za­liszt­ex­por­tunk is. A nyolc­mil­lió eurós szint­re emel­ke­dő nap­ra­for­gó­olaj-ki­vi­te­lünk mö­gött más­fél­sze­res fej­lő­dés áll. En­nél is job­ban tel­je­sí­tett, még­pe­dig dup­lá­zott, és így 10 mil­lió euró fö­lé ke­rült a cso­ko­lá­dé- és ka­kaó­tar­tal­mú ké­szít­mé­nyek ex­port­ja. Szin­tén meg­dup­lá­zó­dó ki­vi­tel jel­le­mez­te a sző­lő­bort. Más­fél­sze­res in­dex fém­je­lez­te az ás­vány­víz és a ká­vé-, il­let­ve tea­ki­vo­na­tok ex­port­ját.
Vé­ge­ze­tül, de nem utol­só­sor­ban, 2006-ban meg­ér­tük azt is, hogy 16 szá­za­lék­kal bő­vü­lő szál­lí­tá­sok mel­lett, mint­egy 4,1 mil­lió euró ér­ték­ben, sört szál­lí­tot­tunk a szlo­vák pi­ac­ra.
Ext­re­mi­tás­ként em­lít­he­tő, hogy igen ala­csony bá­zis mel­lett ugyan – 96 ezer eurós ki­in­du­ló ér­ték­ről –, de vég­ered­mény­ben 1,8 mil­lió eurós szint­re (19-sze­re­sé­re) bő­vült a tej­föl- és jog­hurt­ki­vi­te­lünk.
Az im­port is ha­son­ló ös­­sze­get tett ki 2006-ban, mint az ex­port. A KSH elő­ze­tes in­for­má­ci­ói sze­rint a 162,7 mil­lió eurós, Szlo­vá­ki­á­ból szár­ma­zó be­ho­za­tal mint­egy 10 szá­za­lék­kal bő­vült. Az im­port fő té­te­lei kö­zött el­ső he­lyen a kö­zel há­rom­szo­ro­sá­ra nőtt és 12 mil­lió eurót meg­ha­la­dó, hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 100 ezer da­ra­bot ki­te­vő élő­ser­tés-be­ho­za­tal em­lít­he­tő, amely­hez ha hoz­zá­szá­mít­juk a 4310 ton­na ser­tés­hús im­port­ját, ak­kor újabb 86 ezer ser­tés­sel egyen­ér­té­kű hús ma­gyar pi­ac­ra va­ló be­áram­lá­sá­val szá­mol­ha­tunk.
A szlo­vák pi­ac ha­gyo­má­nyos kí­ná­la­tá­hoz tar­to­zó tej és tej­szín ter­mék­kör­ben 13,7 mil­lió euró ér­ték­ben vá­sá­rol­tunk. Kö­zel ilyen nagy­ság­rend­ben im­por­tál­tunk – 28 szá­za­lé­kos fej­lő­dés mel­lett – saj­tot és tú­rót. A kol­bász és sza­lá­mi im­port­ja is igen di­na­mi­ku­san, kö­zel há­rom­szo­ro­sá­ra bő­vül­ve, 2,6 mil­lió eurót tett ki. Dup­lá­já­ra nőtt, és 6,4 mil­lió euró ér­ték­ben re­a­li­zá­ló­dott a cu­kor­im­port is, ami a mi 66 500 ton­nás, ugyan­olyan kód­szám alat­ti cu­kor­ex­por­tunk ár­nyé­ká­ban meg­le­he­tő­sen fur­csa je­len­ség.

Kapcsolódó cikkeink